Na osnovu člana 36. tačka 6. Ustavnog zakona o osnovama društvehog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti,

Savezna narodna skupštinaj na zajedničkoj sjednici Saveznog vijeća i Vijeća proizvodača održanoj 7. travnja1963, donosi
 

ODLUKU
O PROGLAŠENJU USTAVA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
 

Proglašava se Ustav Socijalištičke Federativne Republike Juogoslavije, prihvaćen od Saveznog vijeća na sjednici od 7. travnja 1963. i od Vijeća proizvođača na sjednici od 7. travnja 1963.

Predsjednik
Savezne narodne skupštine,
Petar Stambolič, v. r.

 

Polazeći od historijske činjeniceda je radni narod Jugoslavije, s Komunističkom partljom na čelu, svojom borbom u narodnooslobodilačkom  ratu i socijalističkoj revoluciji srušio stari klasni poredak zsnovan na eksploataciji, političkom ugnjetavanju i nacionalnoj neravnopravnosti, radi stvaranja dluštva u kome će ljudski rad i čovjek biti oslobođeni od isko rištavanja i samovolje, a svaki narod Jugoslavije i svi oni zajedno naći uvjete za slobodan i svestran razvitak,
 

imajući uvidu da su razvitkom materijalne osnove zemlje i socijalističkih društvenih odnosa ostavrene takve društvene i političke promjene kojima je prevaziđen postojeći ustav,
 

a u težnji dai putem jedinštvene ustavnosti u švrsti postignute tekovine i osigura uvjete daljnjeg razvitka socijalističkih i demokratskih odnosa i svestranog napretka i slobode ljudi, -
 

Savezna narodna skupština, kao najviše predstavničko tijelo radnog naroda i svih naroda Jugoslavije,

d o n o s i

 

Gemäß Artikel 36 Absatz 6 des Verfassungsgesetzes über die Grundlagen der gesellschaftlichen und politischen Ordnung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und über die Bundesorgane der Staatsgewalt,

bringt die Bundesnationalversammlung in einer gemeinsamen Sitzung des Bundesrates und des Rates der Produzenten am 7. April 1963 folgendes zur Kenntnis:

BESCHLUß
ÜBER DIE PROKLAMATION DER VERFASSUNG DER SOZIALISTISCHEN FÖDERATIVEN REPUBLIK JUGOSLAWIEN

Die Kundmachung der Verfassung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien erfolgt gemäß dem Beschluß des Bundesrates auf dessen Sitzung am 7. April 1963 und dem Beschluß des Produzentenrates in dessen Sitzung am 7. April 1963.

Präsident
der Bundesnationalversammlung
Peter Stambolic

 

Von der historischen Tatsache ausgehend, daß die Werktätigen Jugoslawiens unter der Leitung der Kommunistischen Partei durch ihren Kampf im Volksbefreiungskrieg und in der sozialistischen Revolution die alte, sich auf Ausbeutung, politische Unterdruckung und nationale Ungleichheit stützende Klassenordnung gestürzt haben, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der die menschliche Arbeit und der Mensch von Ausbeutung und Willkür befreit sein und jedes Volk Jugoslawiens und alle zusammen die Bedingungen für ihre freie allseitige Entwicklung finden werden,

den Umstand berücksichtigend, daß durch die Entwicklung der materiellen Grundlage des Landes und der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen solche gesellschaftliche und politische Wandlungen herbeigeführt worden sind, die über den Rahmen der bestehenden Verfassung hinausgehen,

in dem Bestreben, auch im Wege einer einheitlichen Verfassungsordnung die erzielten Errungenschaften zu festigen und die Bedingungen für die weitere Entwicklung der sozialistischen und demokratischen Beziehungen sowie des allseitigen Fortschrittes und Freiheit der Menschen zu sichern -

die Bundesnationalversammlung als höchster Vertretungskörper der Werktätigen und aller Völker Jugoslawiens

p r o k l a m i e r t   die

USTAV SOCIJALISTICKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

7. travnja 1963

 

Verfassung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien

vom 7. April 1963

 

kroatischer Text nach "Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, godina XIX, broj 14, Beograd, 10. travnja 1963".

geändert durch
Verfassungsgesetz vom 19. April 1967 (SlL 18/1967)
Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968 (SlL 55/1968)
Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971 (SlL 29/1971)

aufgehoben durch
Verfassung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien vom 21. Februar 1974

 

UVODNI DEO.
OSNOVNA NAČELA

 

Einleitender Teil.
Grundprinzipien

 

I.

Narodi Jugoslavije, polazeći od prava svakog naroda na samoopredeljenje, uključujući i pravo na otcepljenje, na osnovu zajedničke borbe i slobodno izražene volje u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji, a u skladu sa svojim istorijskim težnjama, svesni da je dalje učvršćivanje njihovog bratstva i jedinstva u zajedničkom interesu, ujedinili su se u saveznu republiku slobodnih i ravnopravnih naroda i narodnosti i stvorili socijalističku federativnu zajednicu radnih ljudi — Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, u kojoj u interesu svakog naroda posebno i svih zajedno ostvaruju i obezbeđuju

 

socijalističke društvene odnose i zaštitu socijalističkog društvenog sistema,

nacionalnu slobodu i nezavisnost;

bratstvo i jedinstvo naroda i solidarnost radnih ljudi,

mogućnosti i slobode za svestrani razvitak ljudske ličnosti i za zbližavanje ljudi i naroda u skladu s njihovim interesima i težnjama na putu stvaranja sve bogatije kulture i civilizacije socijalističkog društva,
 

ujedinjavanje i usklađivanje napora na razvijanju materijalne osnove društvene zajednice i blagostanja ljudi,
 

udruživanje sopstvenih stremljenja s naprednim težnjama čovečanstva,

jedinstvene osnove privrednog i političkog sistema radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ravnopravnosti naroda i ljudi,
 

Radni ljudi i narodi Jugoslavije ostvaruju svoja suverena prava u federaciji kad je to u zajedničkom interesu ovim ustavom utvrđeno, a u svim ostalim odnosima — u socijalističkim republikama.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Abschnitt I. Abs. 2  aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1. Radni ljudi, narodi i narodnosti ostvaruju svoja suverena prava u socijalističkim republikama i u socijalističkim autonomnim pokrajinama u skladu s njihovim ustavnim pravima, a u Socijalističkoj Federativnoj Republikci Jugoslaviji kad je to u zajedničkom interesu Ustavom SFRJ utvrđeno.
..."

 

I.

Die Völker Jugoslawiens haben sich, ausgehend von dem Recht eines jeden Volkes auf Selbstbestimmung einschließlich des Rechtes auf Loslösung, aufgrund des in dem Volksbefreiungskrieg und der sozialistischen Revolution geführten gemeinsamen Kampfes und frei geäußerten Willens, im Einklang mit ihren historischen Bestrebungen, in dem Bewußtsein, daß die weitere Festigung ihrer Brüderlichkeit und Einheit in ihrem gemeinsamen Interesse liegt, zu einer Bundesrepublik freier und gleichberechtigter Völker und Nationalitäten vereinigt und die sozialistische Föderative Gemeinschaft der Werktätigen - die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien - geschaffen, in der sie im Interesse jedes einzelnen Volkes und aller Völker zusammen folgendes verwirklichen und sichern:

sozialistische Gesellschaftsbeziehungen und den Schutz des sozialistischen Gesellschaftssystems,

die nationale Freiheit und Unabhängigkeit,

die Brüderlichkeit und Einheit der Völker sowie die Solidarität der Werktätigen;

die Möglichkeiten und Freiheiten für die allseitige Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und Annäherung der Menschen und Völker im Einklang mit ihren Interessen und Bestrebungen durch Schaffung einer immer reicher werdenden Kultur und Zivilisation der sozialistischen Gesellschaft;

die Vereinigung und übereinstimmende Ausrichtung der Bemühungen auf die Entwicklung der materiellen Grundlage der Gesellschaftsgemeinschaft und die Hebung des Wohlstands der Menschen,

die Vereinigung der eigenen Bestrebungen mit dem fortschrittlichen Streben der Menschheit,

einheitliche Grundlage des wirtschaftlichen und politischen Systems zwecks Verwirklichung der gemeinsamen Interessen und Herstellung der Gleichberechtigung der Völker und Menschen,

die Werktätigen und die Völker Jugoslawiens verwirklichen ihre souveränen Rechte im Bund, wenn dies im gemeinsamen Interesse durch diese Verfassung festgesetzt ist, und bei allen übrigen Beziehungen in den sozialistischen Republiken.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Abschnitt I. Abs. 2  aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1. ..."

 

II.

Socijalistički sistem u Jugoslaviji zasniva se na odnosima među ljudima kao slobodnim i ravnopravnim proizvođačima i stvaraocima, čiji rad služi isključivo zadovoljavanju njihovih ličnih i zajedničkih potreba.

U skladu s tim, neprikosnovenu osnovu položaja i uloge čoveka čini

društvena svojina sredstava za proizvodnju, koja isključuje povratak bilo kog sistema eksploatacije čoveka od strane čoveka i koja, ukidanjem otuđenosti čoveka od sredstava za proizvodnju i drugih uslova rada, obezbeđuje uslove za samoupravljanje radnih ljudi u proizvodnji i raspodeli proizvoda rada kao i za društveno usmeravanje privrednog razvitka,

 

oslobađanje rada kao prevazilaženje istorijski uslovljenih društveno-ekonomskih nejednakosti i zavisnosti ljudi u radu, koje se obezbeđuje ukidanjem najamnih odnosa, samoupravljanjem radnih ljudi, svestranim razvitkom proizvodnih snaga, smanjivanjem društveno potrebnog radnog vremena, razvijanjem nauke, kulture i tehnike, i stalnim proširivanjem obrazovanja,
 

pravo čoveka, kao pojedinca i člana radne zajednice, da uživa plodove svoga rada i materijalnog napretka društvene zajednice prema načelu „Svako prema sposobnostima — svakome prema njegovom radu“, uz obavezu da obezbeđuje razvitak materijalne osnove sopstvenog i društvenog rada i da doprinosi zadovoljavanju drugih društvenih potreba,
 

samoupravljanje radnih ljudi u radnoj organizaciji, slobodno udruživanje radnih ljudi, radnih i drugih organizacija i društveno-političkih zajednica radi zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa, samoupravljanje u opštini i drugim društveno-političkim zajednicama radi što neposrednijeg učestvovanja građana u usmeravanju društvenog razvitka, u vršenju vlasti i u odlučivanju o drugim društvenim poslovima,
 

demokratski politički odnosi koji omogućuju čoveku da ostvaruje svoje interese, pravo samoupravljanja i druga prava i uzajamne odnose da razvija svoju ličnost neposrednom aktivnošću u društvenom životu, a naročito u organima samoupravljanja, društveno-političkim organizacijama i udruženjima, koje sam stvara i preko kojih utiče na razvijanje društvene svesti i na proširivanje uslova za svoju aktivnost i za ostvarivanje svojih interesa i prava,

 

jednakost prava, dužnosti i odgovornosti ljudi, u skladu s jedinstvenom ustavnošću i zakonitošću,
 

solidarnost i saradnja radnih ljudi i radnih organizacija, njihova zainteresovanost i slobodna inicijativa u razvijanju proizvodnje i drugih društvenih i ličnih delatnosti u korist čoveka i njegove društvene zajednice,
 

ekonomska i socijalna sigurnost čoveka.

Društveno-ekonomski i politički sistem proizilazi iz ovakvog položaja čoveka i služi njemu i njegovoj ulozi u društvu.
 

Svaki oblik upravljanja proizvodnjom i drugim društvenim delatnostima i svaki oblik raspodele koji — u vidu birokratske samovolje i privilegija zasnovanih na monopolističkom položaju, ili u vidu privatno-sopstveničke sebičnosti i partikularizma — izopačava društvene odnose zasnovane na ovakvom položaju čoveka, suprotan je pojedinačnim i opštim interesima čoveka i društveno-ekonomskom i političkom sistemu utvrđenom u ovom ustavu.
 

 

II.

Das sozialistische System stützt sich in Jugoslawien auf die Beziehungen zwischen den Menschen als freie und gleichberechtigte Produzenten und Schaffende, deren Arbeit ausschließlich zur Befriedigung ihrer persönlichen und gemeinsamen Bedürfnisse dient.

Im Einklang damit stellt folgendes die unantastbare Grundlage der Stellung und Rolle des Menschen dar:

das Gesellschaftseigentum an den Produktionsmitteln, das jegliche Rückkehr zu ihren deinem sich auf die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen stützenden System ausschließt und durch die Aufhebung der Entfremdung des Menschen von den Produktionsbedingungen und sonstigen Arbeitsmitteln die Bedingungen für die Selbstverwaltung der Werktätigen bei der Produktion sowie bei der Verteilung der Erzeugnisse ihrer Arbeit, wie auch für die gesellschaftliche Ausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung schafft,

die Befreiung der Arbeit als Überwindung der historisch bedingten gesellschafts-politischen Ungleichheit und Abhängigkeit der Menschen bei der Arbeit, die durch die Aufhebung der Lohnverhältnisse, die Selbstverwaltung der Werktätigen, die allseitige Entwicklung der Produktivkräfte, die Verringerung der gesellschaftlich nötigen Arbeitszeit, die Entwicklung der Wissenschaft, Kultur und Technik, sowie durch die ständige Erweiterung der Bildung sichergestellt wird,

das Recht des Menschen als Einzelperson und als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, die Früchte seiner Arbeit und des materiellen Fortschrittes der Gesellschaftsgemeinschaft nach dem Prinzip "jeder nach seinen Fähigkeiten - jedem nach seiner Leistung " zu genießen, unter der Verpflichtung, die Entwicklung der materiellen Grundlage der eigenen sowie der gesellschaftlichen Arbeit zu sichern und zur Befriedigung der übrigen gesellschaftlichen Bedürfnisse beizutragen,

die Selbstverwaltung der Werktätigen in der Arbeitsorganisation; die freie Vereinigung der Werktätigen, Arbeits- und sonstige Organisationen sowie gesellschafts-politischen Gemeinschaften zwecks Befriedigung der gemeinsamen Bedürfnisse und Interessen; die Selbstverwaltung in der Gemeinde und anderen gesellschafts-politischen Gemeinschaften zwecks einer möglichst unmittelbaren Teilnahme der Bürger bei der Ausrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung, der Ausübung der Macht und der Entscheidung über andere gesellschaftliche Angelegenheiten,

die demokratischen politischen Beziehungen, die es dem Menschen ermöglichen, seine Interessen, sein Recht auf die Selbstverwaltung sowie andere Rechte und wechselseitige Beziehungen zu verwirklichen, seine Persönlichkeit durch seine unmittelbare Aktivität im gesellschaftlichen Leben und insbesondere in den Organen der Selbstverwaltung, gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigungen zu entfalten, wobei er dieselben selbst schafft und durch sie auf die Entfaltung des gesellschaftlichen Bewußtseins, sowie auf die Erweiterung der Bedingungen für seine Aktivität und für die Verwirklichung seiner Interessen und Rechte einwirkt,

die Gleichheit der Rechte, Pflichten und Verantwortung der Menschen, im Einklang mit der einheitlichen Verfassungsordnung und Gesetzlichkeit,

die Solidarität und Zusammenarbeit der Werktätigen und Arbeitsorganisationen, ihr Interesse und ihre freie Initiative bei der Entwicklung der Produktion sowie anderer gesellschaftlicher und persönlicher Betätigungen zum Nutzen des Menschen und seiner Gesellschaftsgemeinschaft,

die wirtschaftliche und soziale Sicherheit des Menschen.

Das gesellschaftlich-wirtschaftliche und politische System beruht auf einer solchen Stellung des Menschen und dient ihm sowie seiner Rolle in der Gesellschaft.

Jede Form der Verwaltung der Produktion und sonstiger gesellschaftlicher Tätigkeiten, sowie jede Form der Verteilung, durch welche - in Form bürokratischer Eigenmächtigkeiten oder in Form von auf einer Monopolstellung beruhenden Privilegien oder durch privatbesitzerischen Egoismus und Partikularismus - die auf einer solchen Stellung des Menschen beruhenden sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen entartet werden, verstößt gegen die Einzel- und Gemeininteressen des Menschen, sowie gegen das in dieser Verfassung festgelegte gesellschaftlich-wirtschaftliche und politische System.

 

III.

Sredstva za proizvodnju u društvenoj svojini, kao zajednička neotuđiva osnova društvenog rada, služe zadovoljavanju ličnih i zajedničkih potreba i interesa radnih ljudi i razvitku materijalne osnove društvene zajednice i socijalističkih društvenih odnosa. Sredstvima za proizvodnju u društvenoj svojini upravljaju neposredno radni ljudi koji rade tim sredstvima, u sopstvenom interesu i u interesu društvene zajednice, odgovorni jedni drugima i društvenoj zajednici.

 

Polazeći od toga da niko nema pravo svojine na društvena sredstva za proizvodnju, niko — ni društveno-politička zajednica ni radna organizacija ni pojedini radni čovek — ne može ni po kojem pravnosvojinskom osnovu prisvajati proizvod društvenog rada, ni upravljati i raspolagati društvenim sredstvima za proizvodnju i rad, niti samovoljno određivati uslove raspodele.
 

Rad čoveka je jedini osnov prisvajanja proizvoda društvenog rada i osnov upravljanja društvenim sredstvima.
 

Društveni proizvod služi obnavljanju i proširivanju materijalne osnove društvenog rada, kao i neposrednom zadovoljavanju ličnih i zajedničkih potreba radnih ljudi saglasno načelu raspodele prema radu.
 

Deo društvenog proizvoda namenjen obnavljanju i proširivanju materijalne osnove društvenog rada zajednička je osnova društvene reprodukcije, koju na osnovu samoupravljanja ostvaruju radni ljudi u radnim organizacijama, u međusobnoj saradnji tih organizacija i u društveno-političkim zajednicama.
 

Jedinstvenim sistemom raspodele obezbeđuje se da radne organizacije koriste sredstva za reprodukciju srazmerno svom udelu u njihovom stvaranju i u zavisnosti od svoje mogućnosti da ih najefikasnije koriste u okviru društvene podele rada utvrđene društvenim planovima.

Radi ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa radnih ljudi i samoupravljanja, podsticanja njihove inicijative, stvaranja što povoljnijih uslova za razvitak proizvodnih snaga, ujednačavanja uslova rada, ostvarivanja raspodele prema radu i razvitka socijalističkih odnosa, društvena zajednica planiranjem usmerava i usklađuje razvitak privrede i materijalne osnove drugih društvenih delatnosti. Planiranje vrše radni ljudi u radnim organizacijama, kao nosioci proizvodnje i društvenog rada, i društveno-političke zajednice u vršenju svojih društveno-ekonomskih funkcija.

 

Društvenim planom Jugoslavije usklađuju se osnovni odnosi u proizvodnji i raspodeli. U okviru tih odnosa i jedinstvenog privrednog sistema, radni ljudi u radnim organizacijama i društveno-političkim zajednicama samostalno planiraju i razvijaju materijalnu osnovu svoje delatnosti.

Radi ujednačavanja materijalnih uslova društvenog života i rada radnih ljudi, radi što skladnijeg razvoja privrede kao celine i radi ostvarivanja materijalne osnove ravnopravnosti naroda Jugoslavije, društvena zajednica u opštem interesu posvećuje posebnu pažnju bržem razvitku proizvodnih snaga u privredno nedovoljno razvijenim republikama i krajevima i u tu svrhu obezbeđuje potrebna sredstva i preduzima druge mere.
 

Društvena svojina sredstava za proizvodnju je osnova sopstvenim radom stečene lične svojine koja služi zadovoljavanju ličnih potreba i interesa čoveka.

U cilju razvijanja socijalističkih odnosa u poljoprivredi i unapređivanja poljoprivredne proizvodnje obezbeđuju se uslovi za razvitak proizvodnje na osnovu društvenih sredstava i društvenog rada, kao i za udruživanje zemljoradnika i njihovu saradnju s radnim organizacijama, na načelu dobrovoljnosti.
 

Uživajući Ustavom utvrđeno pravo svojine na obradivo zemljište zemljoradnici imaju pravo i obavezu da iskorišćavaju to zemljište radi unapređivanja poljoprivredne proizvodnje u sopstvenom interesu i interesu društvene zajednice.
 

 

III.

Die im Gesellschaftsbesitz befindlichen Produktionsmittel dienen als gemeinschaftliche unveräußerliche Grundlage der gesellschaftlichen Arbeit zur Befriedigung der persönlichen und gemeinsamen Bedürfnisse und Interessen der Werktätigen und zur Entwicklung der materiellen Grundlage der Gesellschaftsgemeinschaft und der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen. Die im Gesellschaftsbesitz befindlichen Produktionsmittel werden im eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaftsgemeinschaft unmittelbar von den mit diesen Mitteln arbeitenden Werktätigen verwaltet, wobei dieselben einander sowie der Gesellschaftsgemeinschaft verantwortlich sind.

Davon ausgehend, daß niemand ein Eigentumsrecht auf gesellschaftliche Produktionsmittel besitzt, kann niemand - weder die gesellschafts-politische Gemeinschaft und die Arbeitsorganisation, noch der einzelne Werktätige - aufgrund irgendwelcher Eigentumsrechtsgrundlage sich das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit aneignen oder über sie verfügen, noch eigenmächtig die Bedingungen für die Verteilung dieses Produkts bestimmen.

Die Arbeit des Menschen stellt die einzige Grundlage für die Aneignung des Produktes der gesellschaftlichen Arbeit sowie für die Verwaltung der gesellschaftlichen Mittel dar.

Das Gesellschaftsprodukt dient zur Erneuerung und Erweiterung der materiellen Grundlage der gesellschaftlichen Arbeit, sowie zur unmittelbaren Befriedigung der persönlichen und gemeinsamen Bedürfnisse der Werktätigen, im Einklang mit dem Prinzip der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit.

Der zur Erneuerung und Erweiterung der materiellen Grundlage der gesellschaftlichen Arbeit bestimmte Teil des Gesellschaftsproduktes stellt die gemeinsame Grundlage der gesellschaftlichen Reproduktion dar, die die Werktätigen aufgrund der Selbstverwaltung in den Arbeitsorganisationen, durch wechselseitige Zusammenarbeit dieser Organisationen, sowie in den gesellschaftspolitischen Gemeinschaften schaffen.

Durch das einheitliche Verteilungssystem wird gewährleistet, daß die Arbeitsorganisation die für die Reproduktion bestimmten Mittel im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Schaffung dieser Mittel, sowie entsprechen ihren Möglichkeiten, dieselben im Rahmen der durch Gesellschaftspläne festgelegten gesellschaftlichen Arbeitsteilung wirksamst nützen.

Zwecks Verwirklichung der Einzel- und Gemeininteressen der Werktätigen und der Selbstverwaltung, Anspornung ihrer Initiative, Schaffung möglichst günstiger Bedingungen für die Entwicklung der Produktivkräfte, Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen, Durchführung des Prinzips der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit und Entwicklung sozialistischer Beziehungen, richtet die Gesellschaftsgemeinschaft im Wege der Planung die Entwicklung der Wirtschaft und der materiellen Grundlage für sonstige gesellschaftliche Tätigkeitsgebiete aus und sorgt für deren Ineinklangbringung. Die Planung ist Angelegenheit der Werktätigen in den Arbeitsorganisationen, als Träger der Produktion und der gesellschaftlichen Arbeit und der gesellschafts-politischen Gemeinschaft, zur Ausübung ihrer gesellschaftlich-wirtschaftlichen Funktionen.

Durch den gesellschaftsplan Jugoslawiens werden die grundlegenden Beziehungen in der Produktion und Verteilung in Einklang gebracht. Im Rahmen dieser Beziehungen und des einheitlichen Wirtschaftssystems planen und entwickeln die Werktätigen in den Arbeitsorganisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften die materielle Grundlage ihrer Tätigkeit selbständig.

Zwecks Vereinheitlichung der materiellen Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens und der Arbeit der Werktätigen, zwecks Gewährleistung einer möglichst harmonischen Entwicklung der Wirtschaft als Gesamtheit, sowie zwecks Schaffung der materiellen Grundlage für die Gleichberechtigung der Völker Jugoslawiens, widmet die Gesellschaftsgemeinschaft der rascheren Entwicklung der Produktivkräfte in den wirtschaftlich unterentwickelten Republiken und Gebieten im allgemeinen Interesse besondere Beachtung und sichert zu diesem Zweck die erforderlichen Mittel nebst Ergreifung sonstiger Maßnahmen.

Das Gesellschaftseigentum an den Produktionsmitteln bildet die Grundlage für das durch eigene Arbeit erworbene persönliche Eigentum, das zur Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse und Interessen des Menschen dient.

Zur Förderung der sozialistischen Beziehungen in der Landwirtschaft sowie der landwirtschaftlichen Produktion selbst werden die Bedingungen für die Entwicklung und Erweiterung der Produktion auf der Grundlage der gesellschaftlichen Mittel und der gesellschaftlichen Arbeit, sowie für die Vereinigung der Bauern und ihre auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhende Zusammenarbeit mit den Arbeitsorganisationen gesichert.

Indem sie das durch die Verfassung verbürgte Eigentumsrecht an dem Ackerboden genießen, haben die Bauern das Recht und die Pflicht, diesen Boden zwecks Beförderung der landwirtschaftlichen Produktion im eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaftsgemeinschaft auszuwerten.

 

IV.

Sve oblike upravljanja, uključujući i političku vlast, stvaraju radnička klasa i ceo radni narod za sebe u cilju organizovanja društva kao slobodne zajednice proizvođača, i to obezbeđuju

ostvarivanjem društvenog samoupravljanja kao osnove društveno-političkog sistema,

odlučivanjem građana o svim društvenim poslovima neposredno ili preko delegata koje oni biraju u predstavnička tela društveno-političkih zajednica i u druge organe društvenog samoupravljanja,
 

uspostavljanjem i razvijanjem ravnopravnih i demokratskih odnosa među građanima, ostvarivanjem ljudskih i građanskih sloboda i prava u skladu s jačanjem solidarnosti, ispunjavanjem društvenih dužnosti građana i materijalnim i društvenim razvitkom socijalističke zajednice,
 

ličnom odgovornošću svih nosilaca javnih funkcija, a posebno nosilaca funkcija vlasti, i odgovornošću političko-izvršnih i upravnih organa predstavničkom telu društveno-političke zajednice i javnosti,
 

sudskom kontrolom ustavnosti i zakonitosti, društvenim nadzorom nad radom državnih organa, organa društvenog samoupravljanja i organizacija koje vrše poslove od javnog interesa,
 

društveno-političkom aktivnošću socijalističkih snaga organizovanih u društveno-političkim organizacijama.

Funkcije vlasti utvrđene ustavom poveravaju se predstavničkim telima društveno-političkih zajednica kao teritorijalnim organima društvenog samoupravljanja. Predstavnička tela su konstituisane i smenjive u opštini izabrane delegacije svih građana, a posebno radnih ljudi u radnim zajednicama.
 

Osim funkcije vlasti i opštih poslova društvenog samoupravljanja, koje vrše preko predstavničkih tela i njima odgovornih organa, građani odlučuju o društvenim poslovima u radnim i drugim samoupravnim organizacijama i putem oblika neposrednog odlučivanja, a svoje druge zajedničke interese ostvaruju i u društveno-političkim organizacijama i udruženjima, koje sami osnivaju.

 

U socijalističkim društvenim odnosima i uslovima društvenog samoupravljanja radni ljudi se dobrovoljno udružuju u sindikate radi što neposrednije saradnje u ostvarivanju i razvijanju socijalističkih društvenih odnosa i društvenog samoupravljanja, u usklađivanju svojih pojedinačnih i zajedničkih interesa sa opštim interesima, u ostvarivanju načela raspodele prema radu i u osposobljavanju radnika za rad i upravljanje, kao i radi preduzimanja inicijative i mera za zaštitu svojih prava i interesa i radi poboljšavanja svojih životnih i radnih uslova, razvijanja solidarnosti, usklađivanja mišljenja i međusobnih odnosa i rešavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa.


 

Naposredno i preko svojih društveno-političkih organizacija i udruženja građani su pokretači društvenih aktivnosti, vrše javnu kontrolu nad radom organa vlasti i drugih nosilaca javnih funkcija, stvaraju norme međusobnih odnosa i pružaju podršku državnim organima, organima društvenog samoupravljanja i organizacijama koje vrše poslove od javnog interesa.

 

Radi ostvarivanja samoupravljanja i drugih prava građana obezbeđuje se javnost u radu državnih organa, organa društvenog samoupravljanja, organizacija i nosilaca javnih funkcija, i stvaraju se uslovi da građanin bude svestrano obavešten i osposobljen za vršenje društvenih poslova.
 

Načelom ograničenja ponovnog izbora i postavljenja na određene funkcije obezbeđuje se smenjivost nosilaca funkcija vlasti i drugih određenih javnih funkcija, radi što šireg učešća građana u vršenju javnih funkcija i učvršćivanja i razvijanja demokratskih odnosa u društvu.
 

 

IV.

Alle Formen der Verwaltung, einschließlich auch der politischen Macht, schaffen die Arbeiterklasse und alle Werktätigen für sich selbst, um die Gesellschaf als freie Produzentengemeinschaft zu organisíeren, und sichern dies:

durch die Verwirklichung der gesellschaftlichen Selbstverwaltung als Grundlage des gesellschafts-politischen Systems,

durch das Entscheiden der Bürger über alle gesellschaftlichen Angelegenheiten, unmittelbar oder über ihre von ihnen in deie Vertretungskörper der gesellschafts-politischen Gemeinschaften sowie in sonstige Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung gewählten Delegierten,

durch die Herstellung und Entwicklung gleichberechtigter und demokratischer Beziehungen zwischen den Bürgern, Verwirklichung der menschlichen und bürgerlichen Freiheiten und Rechte, im Einklang mit menschlichen und bürgerlichen Freiheiten und Rechte, im Einklang mit der Festigung der Solidarität, der Erfüllung der gesellschaftlichen Pflichten der Bürger und der materiellen und gesellschaftlichen Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaft,

durch die persönliche Verantwortung aller Träger öffentlicher Funktionen; insbesondere der Träger der Machtfunktionen, sowie durch die Verantwortung der politischen Vollzugs- und Verwaltungsorgane gegenüber dem Vertretungskörper der gesellschafts-politischen Gemeinschaft und gegenüber der Öffentlichkeit,

durch die Gerichtskontrolle der Verfassungsordnung und Gesetzlichkeit; durch die gesellschaftliche Aufsicht über die Tätigkeit der Staatsorgane, Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgter Organisationen,

durch die gesellschafts-politische Aktivität der in der gesellschafts-politischen Organisationen organisierten sozialistischen Kräfte.

Die durch die Verfassung festgesetzten Machtfunktionen werden den Vertretungskörpern der gesellschafts-politischen Gemeinschaften als territoriale Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung anvertraut. Die Vertretungskörper sind in den Gemeinden gewählte, konstituierte und abberufbare Delegationen aller Bürger und besonders der Werktätigen in den Arbeitsorganisationen.

Über gesellschaftliche Angelegenheiten entscheiden die Bürger - mit Ausnahme der Machfunktionen und der allgemeinen Selbstverwaltungsangelegenheiten, die sie über die Vertretungskörper und den ihnen verantwortlichen Organen ausüben und besorgen - in den Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen sowie im Wege sonstiger Formen der unmittelbaren Beschlußfassung, während sie ihre sonstigen gemeinsamen Interessen auch in den von ihnen selbstgegründeten gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigungen verwirklichen.

In den sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen und unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung schließen sich die Werktätigen freiwillig in Gewerkschaften zusammen, zwecks einer möglichst unmittelbaren Zusammenarbeit bei der Verwirklichung und Förderung sozialistischer Gesellschaftsbeziehungen und der gesellschaftlichen Selbstverwaltung Übereinstimmung ihrer Einzel- und Gemeininteressen mit den allgemeinen Interessen, Verwirklichung des Prinzips der Verteilung entsprechend entsprechend der geleisteten Arbeit und Befähigung der Arbeiter zur Arbeit und Verwaltung, sowie zwecks Ergreifung der Initiative und Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte und Interessen sowie zur Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen, zwecks Entfaltung der Solidarität, Übereinstimmung der Meinungen und wechselseitigen Beziehungen, sowie zwecks Lösung sonstiger Fragen von gemeinsamem Interesse.

Unmittelbar und über ihre gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigung sind die Bürger die Anreger der gesamten gesellschaftlichen Aktivität, über öffentliche Kontrolle über die Tätigkeit der Machtorgane und sonstiger Träger öffentlicher Funktionen aus, stellen Normen für die wechselseitigen Beziehungen auf und gewähren den Staatsorganen, den Organen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung sowie den Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgenden Organisationen Unterstützung.

Zwecks Durchführung der Selbstverwaltung und Verwirklichung sonstiger Rechte der Bürger wird bei der Tätigkeit der Machtorgane, die sonstigen Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, der Organisationen und der Träger öffentlicher Funktionen deren Öffentlichkeit gewährleistet und es werden die Bedingungen dafür geschaffen, daß die Bürger allseitig informiert und für die Besorgung der gesellschaftlichen Angelegenheiten befähigt werden.

Zwecks einer möglichst breiten Teilnahme der Bürger an der Ausübung öffentlicher Funktionen, sowie zwecks Festigung und Entwicklung der demokratischen Beziehungen in der Gesellschaft wird durch das Prinzip der Einschränkung der Wiederwahl und Ernennung in bestimmte Funktionen, die Ablösbarkeit der Träger von Macht- und sonstigen bestimmten öffentlichen Funktionen gewährleistet.

 

V.

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije, stvoren u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji kao dobrovoljni demokratski savez građana najširi je oslonac društveno-političke aktivnosti i društvenog samoupravljanja radnog naroda.
 

U Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije građani:

raspravljaju društveno-politička pitanja iz svih oblasti društvenog života, usklađuju mišljenja i donose političke zaključke u pogledu rešavanja tih pitanja, usmeravanja društvenog razvitka i jačanja samoupravljanja, ostvarivanja prava i interesa čoveka i građanina i unapređivanja socijalističkih i demokratskih odnosa,
 

iznose svoja mišljenja i ocene u pogledu rada državnih organa, organa društvenog samoupravljanja, organizacija i nosilaca javnih funkcija, i vrše društvenu kontrolu nad njihovim radom, naročito u pogledu obezbeđivanja javnosti i odgovornosti u njihovom radu,

 

bore se za ostvarivanje i zaštitu svih oblika društveno-političkog života koji podstiču socijalistički i demokratski razvitak, pokreću političku inicijativu u svim oblastima društvenog života obezbeđuju što potpunije ostvarivanje svojih izbornih i drugih prava,
 

stvaraju uslove za svestrano učestvovanje omladine i njenih organizacija u društvenom i političkom životu,
 

bore se za humane odnose među ljudima, za razvijanje socijalističke svesti i normi socijalističkog načina života kao i za otklanjanje pojava koje sputavaju razvitak socijalističkih i demokratskih društvenih odnosa ili im na drugi način nanose štetu.


 

 

V.

Der im Volksbefreiungskrieg und in der sozialistischen Revolution als freiwilliger demokratischer Bund der Bürger geschaffene Sozialistische Bund der Werktätigen Jugoslawiens bildet die breiteste Stütze der gesellschafts-politischen Aktivität und der gesellschaftlichen Selbstverwaltung der Werktätigen.

Im Sozialistischen Bund der Werktätigen Jugoslawiens befassen sich die Bürger mit folgendem:

sie erörtern gesellschafts-politische Fragen aus allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, bringen ihre Ansichten in Übereinstimmung und ziehen politischen Schlußfolgerungen bezüglich der Lösung dieser Fragen, Ausrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung und Festigung der Selbstverwaltung, Verwirklichung der Rechte und Interessen des Menschen und Bürgers sowie Förderung der sozialistischen und demokratischen Beziehungen,

tragen ihre Ansichten und Urteile hinsichtlich der Tätigkeit der Staatsorgane, der Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, sowie der Organisationen und der Träger öffentlicher Funktionen vor und üben üben gesellschaftliche Kontrolle über ihre Tätigkeit aus, namentlich bezüglich der Sicherstellung des öffentlichen Einblickes in ihre Tätigkeit sowie ihrer diesbezüglichen Verantwortlichkeit;

kämpfen für die Verwirklichung und den Schutz aller Formen des gesellschafts-politischen Lebens, durch welche der sozialistischen und demokratischen Entwicklung Ansporn verliehen wird; ergreifen die politische Initiative in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; sichern eine möglichst volle Verwirklichung ihrer Wahl- und sonstigen Rechte,

schaffen die Bedingungen für die allseitige Teilnahme der Jugend und ihrer Organisationen an dem gesellschaftlichen und politischen Leben,

kämpfen für humane Beziehungen zwischen den Menschen, für die Entfaltung des sozialistischen Bewußtseins und für die Aufstellung von Normen für eine sozialistische Lebensweise, sowie für die Beseitigung solcher Erscheinungen, durch welche die sozialistischen und demokratischen Gesellschaftsbeziehungen in ihrer Entwicklung gehemmt werden, oder durch welche die sozialistischen und demokratischen Gesellschaftsbeziehungen in ihrer Entwicklung gehemmt werden, oder durch welche ihnen auf andere Weise Schaden zugefügt werden könnte.

 

VI.

Savez komunista Jugoslavije, pokretač i organizator narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, nužnošću istorijskog razvitka postao je organizovana rukovodeća snaga radničke klase i radnog naroda u izgrađivanju socijalizma i u ostvarivanju solidarnosti radnih ljudi i bratstva i jedinstva naroda.
 

Savez komunista svojim usmeravajućim idejnim i političkim radom u uslovima socijalističke demokratije i društvenog samoupravljanja osnovni je pokretač političke aktivnosti radi zaštite i daljeg razvitka tekovina socijalističke revolucije i socijalističkih društvenih odnosa, a posebno radi jačanja socijalističke društvene i demokratske svesti ljudi.
 

 

VI.

Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens - der Initiator und Organisator des Volksbefreiungskampfes und der sozialistischen Revolution - wurde durch den notwendigen Gang der historischen Entwicklung, die organisierte leitende Kraft der Arbeiterklasse und des werktätigen Volks bei dem Aufbau des Sozialismus, sowie bei der Verwirklichung der Solidarität der Werktätigen und der Brüderlichkeit und Einheit der Völker.

Durch seine richtungsweisende ideologische und politische Tätigkeit stellt der Bund der Kommunisten, unter den Bedingungen der sozialistischen Demokratie und der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, den Hauptinitiatoren der politischen Aktivität, zum Schutz und zur weiteren Entwicklung der Errungenschaften der sozialistischen Revolution und sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen, und im besonderen zur Festigung des sozialistischen gesellschaftlichen und demokratischen Bewußtseins der Menschen dar.

 

VII.

Polazeći od uverenja da su miroljubiva koegzistencija i aktivna saradnja država i naroda bez obzira na razlike u njihovom društvenom uređenju, neophodan uslov mira i društvenog napretka u svetu, Jugoslavija zasniva svoje međunarodne odnose na načelima poštovanja nacionalne suverenosti n ravnopravnosti, nemešanja u unutrašnje poslove drugih zemalja, rešavanja međunarodnih sporova mirnim putem, i socijalističkog internacionalizma. U svojim međunarodnim odnosima Jugoslavija se pridržava načela Povelje Ujedinjenih nacija, ispunjava svoje međunarodne obaveze i aktivno učestvuje u delatnosti međunarodnih organizacija kojima pripada.
 

Radi ostvarivanja ovih načela Jugoslavija se zalaže

za uspostavljanje i razvitak svih oblika međunarodne saradnje koji služe učvršćivanju mira, jačanju uzajamnog poštovanja i prijateljstva naroda i država i njihovom zbližavanju, za najširu i što slobodniju razmenu materijalnih i duhovnih dobara, za slobodu međusobnog obaveštavanja i za razvijanje drugih odnosa koji doprinose ostvarivanju zajedničkih privrednih, kulturnih i drugih interesa država, naroda i ljudi, a posebno razvitku demokratskih i socijalističkih odnosa u međunarodnoj saradnji, kao i društvenom napretku uopšte,
 

za odbacivanje upotrebe sile ili pretnje silom u međunarodnim odnosima i za ostvarivanje opšteg i potpunog razoružanja,
 

za pravo svakog naroda da slobodno određuje i izgrađuje svoje društveno i političko uređenje putevima i sredstvima koje slobodno bira,

za pravo naroda na samoopredeljenje i nacionalnu nezavisnost i za njihovo pravo da radi postizanja ovih pravednih ciljeva vode oslobodilačku borbu,

za međunarodnu podršku narodima koji vode pravednu borbu za svoju nacionalnu nezavisnost i oslobođenje od kolonijalizma i nacionalnog ugnjetavanja,

za razvijanje takve međunarodne saradnje koja obezbeđuje ravnopravne ekonomske odnose u svetu, suvereno raspolaganje nacionalnim prirodnim bogatstvima i stvaranje uslova za brži razvitak nedovoljno razvijenih zemalja.
 

Zalažući se za svestranu političku, ekonomsku i kulturnu saradnju s drugim narodima i državama, Jugoslavija, kao socijalistička zajednica naroda, zastupa gledište da ta saradnja treba da doprinosi stvaranju novih demokratskih oblika povezivanja država, naroda i ljudi, koji odgovaraju interesima naroda i društvenom napretku, i u tom pogledu ona je otvorena zajedni.
 

 

VII.

Von der Überzeugung ausgehend, daß die friedliche Koexistenz und aktive Zusammenarbeit zwischen den Staaten und Völkern, ohne Rücksicht auf die in ihrer Gesellschaftsordnung bestehenden Unterschiede, eine unumgängliche Vorbedingung für den Frieden und den gesellschaftlichen Fortschritt in der Welt darstellen, stützt sich Jugoslawien in seinen internationalen Beziehungen auf die Grundsätze: der Achtung der nationalen Souveränität und Gleichberechtigung, der Nichteinmischung in die Innenangelegenheiten anderer Länder, der Lösung internationaler Streitfragen auf friedlichem Wege und des sozialistischen Internationalismus. In seinen internationalen Beziehungen befolgt Jugoslawien die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, erfüllt seine internationalen Verpflichtungen und nimmt aktiv an der Tätigkeit der internationalen Organisationen teil, denen es angehört.

Zwecks Verwirklichung dieser Grundsätze setzt sich Jugoslawien für folgende Ziele ein:

für die Schaffung und Entwicklung aller Formen der internationalen Zusammenarbeit, welche der Festigung des Friedens, der Stärkung der gegenseitigen Achtung und Freundschaft der Völker und Staaten sowie deren Annäherung dienen, für den breitesten und möglichst freien Austausch materieller und geistiger Güter, für die Freiheit der wechselseitigen Informierung und Entwicklung sonstiger Beziehungen, die zur Verwirklichung der gemeinsamen wirtschaftlichen, kulturellen und sonstigen Interessen der Staaten, Völker und Menschen, und im besonderen zur Entwicklung demokratischer und sozialistischer Beziehungen in der internationalen Zusammenarbeit, sowie zum gesellschaftlichen Fortschritt überhaupt beitragen,

für die Verwerfung der Gewaltanwendung oder der Drohung mit Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen und für die Durchführung der allgemeinen und totalen Abrüstung,

für das Recht eines jeden Volkes, nach freiem Ermessen seine gesellschaftliche und politische Ordnung zu bestimmen und auszubauen und dabei auf gleiche Weise auch die dazu erforderlichen Mittel und Wege zu wählen;

für das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und nationale Unabhängigkeit, sowie für ihr Recht, zur Erreichung dieser gerechten Ziele Befreiungskämpfe zu führen;

für die internationale Unterstützung der Völker, die einen gerechten Kampf für die nationale Unabhängigkeit und ihre Befreiung vom Kolonialismus und nationaler Unterdrückung führen,

für die Entwicklung einer solchen internationalen Zusammenarbeit, durch die gleichberechtigte wirtschaftliche Beziehungen in der Welt, das souveräne Verfügen über die nationalen Naturschätze und die Schaffung der Bedingungen für eine raschere Entwicklung der unterentwickelten Länder gewährleistet werden.

Indem es sich für eine allseitige politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Völkern und Staaten einsetzt, vertritt Jugoslawien als sozialistische Völkergemeinschaft die Ansicht, daß diese Zusammenarbeit zur Schaffung neuer demokratischer Formen der Bündnisschließung zwischen den Staaten, Völkern und Menschen beitragen soll, welche den Interessen der Völker und dem gesellschaftlichen Fortschritt entsprechen, und in dieser Beziehung stellt Jugoslawien eine offenstehende Gemeinschaft dar.

 

VIII.

Društveno-politički odnosi i oblici utvrđeni ovim ustavom usmereni su ka proširivanju uslova za dalji razvitak socijalističkog društva, za prevazilaženje njegovih protivrečnosti i za takav društveni napredak koji će, na osnovu svestrane razvijenosti proizvodnih snaga, visoke proizvodnosti rada, obilja proizvoda i svestranog razvitka čoveka kao slobodne ličnosti, omogućiti razvijanje takvih društvenih odnosa u kojima će se ostvarivati načelo komunizma „Svako prema sposobnostima — svakome prema potrebama“.

 

U tom cilju svi državni organi organi društvenog samoupravljanja, organizacije i građani neposredno, pozvani su da celokupnom svojom delatnošću

proširuju i jačaju materijalnu osnovu društva i života pojedinaca razvijanjem proizvodnih snaga, podizanjem proizvodnosti rada i stalnim unapređivanjem socijalističkih društvenih odnosa,

stvaraju uslove u kojima će se prevazilaziti društveno-ekonomske razlike između umnog i fizičkog rada i u kojima će ljudski rad postajati sve punije ispoljavanje stvaralaštva i ljudske ličnosti,
 

proširuju i razvijaju sve oblike društvenog samoupravljanja i socijalističkog demokratizma, naročito u oblastima u kojima preovlađuju funkcije političke vlasti, ograničavaju prinudu i stvaraju uslove za njeno otklanjanje, i izgrađuju među ljudima odnose zasnovane na svesti o zajedničkim interesima i na slobodnoj delatnosti čoveka,
 

doprinose ostvarivanju ljudskih sloboda i prava, humanizovanju društvene sredine i ljudske ličnosti, jačanju solidarnosti i čovečnosti među ljudima i poštovanju ljudskog dostojanstva,

razvijaju svestranu saradnju i zbližavanje sa svim narodima, u skladu s progresivnim težnjama čovečanstva ka stvaranju slobodne zajednice svih naroda sveta.

 

VIII.

Die durch diese Verfassung festgelegten gesellschafts-politischen Beziehungen und Formen sind auf die Erweiterung der Bedingungen für die Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft, die Überwindung ihrer Widersprüche und auf einen solchen gesellschaftlichen Fortschritt ausgerichtet, der - aufgrund der allseitigen Entwicklung der Produktivkräfte, der hohen Arbeitsproduktivität, eines Überflusses an Erzeugnissen und aufgrund der allseitigen Entwicklung des Menschen als freie Persönlichkeit - die Entwicklung solcher Gesellschaftsbeziehungen ermöglichen soll, in denen das Prinzip des Kommunismus: "jeder nach seinen Fähigkeiten - jedem nach seinen Bedürfnissen" zur Verwirklichung gelangen wird.

Zur Erreichung dieses Zieles sind alle Staatsorgane, Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, Organisationen und die Bürger unmittelbar dazu berufen, durch ihre gesamte Aktivität:

die materielle Grundlage der Gesellschaft und des Lebens jeder einzelnen durch die Entwicklung der Produktivkräfte, Hebung der Arbeitsproduktivität und ständige Förderung der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen zu erweitern und zu festigen;

die Bedingungen zu schaffen, unter denen die zwischen der geistigen und der körperlichen Arbeit bestehenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Unterschiede überwunden werden und die menschliche Arbeit in immer vollerem Maße das menschliche Schaffen und die menschliche Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wird,

alle Formen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und des sozialistischen Demokratismus, namentlich auf jenen Gebieten, wo die Funktionen der politischen Macht überwiegen, zu erweitern und zu entwickeln, den Zwang einzuschränken und Bedingungen für die Aufhebung desselben zu schaffen, sowie zwischen den Menschen Beziehungen auszubauen, die sich auf das Bewußtsein der Interessengemeinschaft sowie auf die freie Tätigkeit des Menschen stützen werden,

zur Verwirklichung der menschlichen Freiheiten und Rechte, Humanisierung der gesellschaftlichen Beziehungen und der menschlichen Persönlichkeit, Festigung der Solidarität und Menschlichkeit zwischen den Menschen und Achtung der Menschenwürde beizutragen;

die allseitige Zusammenarbeit zwischen allen Völkern und deren gegenseitige Annäherung zu entwickeln, im Einlang mit dem fortschrittlichen Streben der Menschheit hinsichtlich der Schaffung einer freien Gemeinschaft aller Völker der Welt.

 

IX.

Izražavajući osnovna načela socijalističkog društva i njegovog napretka, ovaj deo Ustava je i osnova tumačenja ustava i zakona, kao i delovanja svih i svakoga.
 

 

IX.

Dieser Teil der Verfassung bildet - indem er die grundlegenden Prinzipien der sozialistischen Gesellschaft und ihres Fortschrittes zum Ausdruck bringt - auch die Grundlage für die Auslegung der Verfassung der Gesetze, sowie für das Wirken aller und jedes Einzelnen.

DEO PRVI.
DRUŠTVENO I POLITIČKO UREĐENJE

 

Erster Teil.
Die Gesellschaftliche und politische Ordnung

 

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE
 

Titel I.
Allgemeine Bestimmungen

 

Član  1. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je savezna država dobrovoljno ujedinjenih i ravnopravnih naroda i socijalistička demokratska zajednica zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanju.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 1  aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1. ...
2. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je savezna državna zajednica dobrovoljno ujedinjenih naroda i njihovih socijalističkih republika, kao i socijalističkih autonomnih pokrajina Vojvodine i Kosova koje su u sastavu Socijalističkee Republike Srbije, zasnovana na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, i socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnih ljudi i građana i ravnopravnih naroda i narodnosti.
..."

 

Artikel 1. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ist ein Bundesstaat freiwillig zusammengeschlossener und gleichberechtigter Völker und eine auf der Macht des werktätigen Volkes und der Selbstverwaltung beruhende sozialistische demokratische Gemeinschaft.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 1  aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1. ...
2. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien ist ein Bundesstaat freiwillig vereinigter Nationen, sozialistischen Republiken und den sozialistischen autonomen Provinzen Wojwodina und Kosovo, die Teil der Sozialistischen Republik Serbien sind, der auf der Regierung und Selbstverwaltung der Arbeiterklasse und aller Werktätigen, der sozialistischen demokratischen Selbstverwaltung der Werktätigen und Bürger und der Gleichberechtigung der Völker und Völkerschaften beruht.
..."

 

Član  2. Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju sačinjavaju socijalističke republike Bosna i Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora.

Teritorija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije jedinstvena je i sačinjavaju je teritorije socijalističkih republika.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VII wurde der Artikel 2 Abs. 1 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"VII. Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju sačinjaviju: Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina, Socijalistčka Republika Makedonija, Socijalističke Republika Slovenija, Socijalistička Republika Srbija sa Socijalističkom Autnomnom Pokrajinom Vojvodinom i Socijalističkom Autonomnom Pokrajinom Kosovom koje su u njenom sastavu, Socjalistička Republika Hrvatska i Socijalistička Republika Crna Gora."

 

Artikel 2. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien setzt sich aus den sozialistischen Republiken Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien zusammen.

Das Territorium der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ist einheitlich und setzt sich aus den Territorien der sozialistischen Republiken zusammen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VII wurde der Artikel 2 Abs. 1 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"VII. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien besteht aus: der Sozialistischen Republik Bosnien-Herzegowina, der Sozialistischen Republik Mazedonien, der Sozialistischen Republik Slowenien, der Sozialistischen Republik Serbien mit der Sozialistischen autonomen Provinz Wojwodina und der Sozialistischen autonomen Provinz Kosovo in ihrem Verbund, der Sozialistischen Republik Kroatien und der Sozialistischen Republik Montenegro."

 

Član  3. Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dole povezano trakom na kojoj je ispisan datum 29 XI 1943. Između vrhova klasja je crvena petokraka zvezda. Usred polja nalazi se šest koso položenih buktinja čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen.
 

 

Artikel 3. Das Wappen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien stellt ein von Getreideähren umgebenes Feld dar. Die Ähren werden unten von einer Schleife zusammengehalten, auf welcher das Datum 29.XI.1943 geschrieben ist. Zwischen den Ährenspitzen steht ein fünfzackiger Stern. In der Mitte des Feldes befinden sich sechs schräg aufgestellte  Fackeln, deren Flammen sich zu einer einzigen Flamme vereinigen.

 

Član  4. Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sastoji se iz tri boje, plave, bele i crvene, sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno, i to ovim redom odozgo plavo, belo i crveno. Svaka boja zauzima jednu trećinu širine zastave. Zvezda ima pravilan petokraki oblik i zlatnu (žutu) ivicu. Središna tačka zvezde poklapa se s tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Gornji krak zvezde ulazi do polovine plave boje zastave, tako da donji kraci zvezde dobijaju odgovarajuće mesto u crvenoj boji zastave.
 

 

Artikel 4. Die Fahne der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien setzt sich aus drei Farben zusammen: der blauen, weißen und roten, mit einem roten fünfzackigen Stern in der Mitte. Das Verhältnis der Breite zur Länge der Fahne ist 1:2. Die Farben der Fahne stehen waagerecht, und zwar in folgender Reihe von oben: blau, weiß und rot. Jede Farbe nimmt ein Drittel der Flächenbreite der Fahne ein. Der Stern hat eine regelmäßige fünfzackige Form und einen goldenen (gelben) Rand. Der Mittelpunkt des Sterns deckt sich mit dem Punkt, in dem sich die Diagonalen der Fahne schneiden. Die obere Spitze des Sterns reicht bis zur Hälfte der blauen Farbe der Fahne, so daß die unteren Spitzen des Sterns einen entsprechenden Platz in der roten Farbe einnehmen.

 

Član  5. Glavni grad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je Beograd.

 

Artikel 5. Die Hauptstadt der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ist Belgrad.

 

GLAVA II.
DRUŠTVENO-EKONOMSKO UREĐENJE
 

Titel II.
Die gesellschaftlich-wirtschaftliche Ordnung

 

Član  6. Osnovu društveno-ekonomskog uređenja Jugoslavije čine slobodan udružen rad sredstvima za proizvodnju u društvenoj svojini i samoupravljanje radnih ljudi u proizvodnji i raspodeli društvenog proizvoda u radnoj organizaciji i društvenoj zajednici.
 

 

Artikel 6. Die Grundlage der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ordnung Jugoslawiens bilden die frei assoziierte Arbeit, aufgebaut auf in gesellschaftlichen Besitz befindlichen Produktionsmitteln, sowie die Selbstverwaltung der Werktätigen in der Produktion und Verteilung des Gesellschaftsproduktes in der Arbeitsorganisation und Gesellschaftsgemeinschaft.

 

Član  7. Jedino rad i rezultati rada određuju materijalni i društveni položaj čoveka.
 

Niko ne može neposredno ili posredno sticati materijalne i druge koristi eksploatacijom tuđeg rada.

 

Artikel 7. Nur durch die Arbeit und die Resultate der Arbeit werden die materielle und gesellschaftliche Stellung des Menschen bestimmt.

Niemand kann aus der Ausbeutung fremder Arbeit unmittelbar oder mittelbar materiellen und sonstigen Nutzen ziehen.

 

Član  8. Sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada, kao i rudna i druga prirodna bogatstva, društvena su svojina.
 

Raspolaganje pojedinim sredstvima za proizvodnju i drugim stvarima u društvenoj svojini i druga prava na ta sredstva i stvari određuju se zakonom u skladu s njihovom prirodom i namenom.
 

 

Artikel 8. Die Produktions- und sonstigen Mittel der gesellschaftlichen Arbeit, sowie alle Bodenschätze und sonstigen Naturreichtümer sind Gesellschaftseigentum.

Das Verfügen über einzelne Produktionsgüter und sonstige im Gesellschaftsbesitz befindliche Mittel, sowie alle sonstigen aus diesen Gütern und Gegenständen hervorgehenden Rechte werden im Einklang mit dem Charakter und dem Bestimmungszweck dieser Güter und Gegenstände durch das Gesetz festgelegt.

 

Član  9. Samoupravljanje u radnoj organizaciji obuhvata naročito pravo i dužnost radnih ljudi da
1) upravljaju radnom organizacijom neposredno ili preko organa upravljanja koje sami biraju,
2) organizuju proizvodnju ili drugu delatnost, staraju se o razvoju radne organizacije i utvrđuju planove i programe rada i razvoja,

3) odlučuju o razmeni proizvoda i usluga i o drugim pitanjima poslovanja radne organizacije,

4) odlučuju o upotrebi društvenih sredstava i o raspolaganju njima i koriste ih ekonomski celishodno radi postizanja najvećeg efekta za radnu organizaciju i društvenu zajednicu,
5) raspoređuju dohodak radne organizacije i obezbeđuju razvoj materijalne osnove svog rada, raspodeljuju dohodak na radne ljude, ispunjavaju obaveze radne organizacije prema društvenoj zajednici,

6) odlučuju o stupanju radnih ljudi u radnu organizaciju, o prestanku njihovog rada i o drugim međusobnim radnim odnosima, određuju radno vreme u radnoj organizaciji u skladu sa opštim uslovima rada, uređuju druga pitanja od zajedničkog interesa, obezbeđuju unutrašnju kontrolu i javnost rada,

7) uređuju i unapređuju uslove svog rada, organizuju zaštitu na radu i odmor, obezbeđuju uslove za svoje obrazovanje i podizanje ličnog i društvenog standarda,
8) odlučuju o izdvajanju dela radne organizacije u posebnu organizaciju i o spajanju i udruživanju radne organizacije s drugim radnim organizacijama.

Ostvarujući samoupravljanje, radni ljudi u društveno-političkim zajednicama odlučuju o usmeravanju privrednog i društvenog razvitka, o raspodeli društvenog proizvoda i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa.
 

U upravljanju radnom organizacijom, u poslovima od posebnog društvenog interesa mogu učestvovati i zainteresovani građani i predstavnici zainteresovanih organizacija i društvene zajednice.

Radi obezbeđivanja jedinstvenog društveno-ekonomskog položaja radnih ljudi, zakonom i statutom utvrđuju se prava samoupravljanja radnih ljudi koji rade u državnom organu, društveno-političkoj organizaciji ili udruženju, u skladu s prirodom delatnosti tih organa i organizacija.

Radni ljudi ostvaruju samoupravljanje u jedinstvenom društveno-ekonomskom sistemu u skladu sa ustavom, zakonima i statutom, i odgovorni su za svoj rad.

Protivustavan je svaki akt kojim se nanosi povreda pravu samoupravljanja radnih ljudi.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 9 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XX. ...
6. Samoupravni položaj i prava radnog čovjeka i građanina u organizacijama udruženog rada, interesnim i mjesnim zajednicama, samoupravni položaj građana u općini, slobodno samoupravno udruživanje, aktivnost i stvaralaštvo radnih lijudi i građana, ravnopravnost naroda i narodnosti i osnovne slobode i prava čovjeka i građanina, utvrđeni Ustavom SFRJ osnovica su, granica i pravac ostvarivanja prava i dužnosti društveno-političkih zajednica u obavljanju funkcija vlasti."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIII wurde der Artikel 90 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XXIII. 1. Samoupravnim sporazumom radnici osnovnih i drugih organizacija udruženog rada i interesne zajednice usklađuju međusobne interese u društvenoj podjeli rada i društvenoj reprodukciji, utvrđuju svoje posebne interese sa zajedničkim interesima i utvrđuju međusobna prava i odgovornosti i mjere za njihovo ostvarivanje.

Samoupravni sporazum obvezuje organizaciju udruženog rada i interesnu zajednicu koja ga zaključi ili mu pristupi.

Osnovne i druge organizacije udruženog rada i interesne zajednice koje smatraju da su samoupravnom sporazumom drugih organizacija udruženog rada povrijeđeni njihovi interesi mogu pokrenuti postupak za preispitivanje samoupravnog sporazuma na način utvrđen zakonom.
2. Društvenim dogovorom organizacije udruženog rada i njihove opće asocijacije, interesne zajednice, društveno-političke zajednice, sindikati i druge društveno-političke organizacije i druge samoupravne i društvene organizacije osiguravaju i ostvaruju samoupravno usklađivanje i uredivanje društveno-ekonomskih i drugih odnosa od zajedničkog ili općeg interesa.
Društveni dogovor obvezuje organizacije i zajednice koje ga prihvate.
Društveno-političke zajednice, u okviru svojih prava i dužnosti, mogu zakonom ili drugim općim aktom utvrditi da je društveni dogovor opće obvezatan.
3. Postupak zaključivanja i provođenja samoupravnog sporazuma i društvenog dogovora zasniva se na načelima javnosti i ravnopravnosti sudionika sporazumijevanja i dogovaranja.
Samoupravnim sporazumom i društvenim dogovorom utvrđuju se mjere za njihovo provođenje i matrijalna i društvena odgovornost sudionika sporazumijevanja i dogovaranja."

 

Artikel 9. Die Selbstverwaltung in der Arbeitsorganisation umfaßt insbesondere das Recht und die Pflicht der Werktätigen:
1) unmittelbar oder über das von ihnen selbst gewählte Verwaltungsorgan die Arbeitsorganisation zu verwalten,
2) die Produktion oder sonstige Tätigkeit zu organisieren, für die Entwicklung der Arbeitsorganisation zu sorgen und die Arbeits- und Entwicklungspläne und -programme festzusetzen,
3) über den Austausch der Erzeugnisse und Dienstleistungen sowie über sonstige, die Tätigkeit der Arbeitsorganisation betreffende Fragen zu entscheiden,
4) über die Verwendung und Verteilung der gesellschaftlichen Mittel zu entscheiden und dieselben wirtschaftlich zweckmäßig zur Erzielung des höchstmöglichen Effektes für die Arbeitsorganisation und Gesellschaftsgemeinschaft zu nützen,
5) das Einkommen der Arbeitsorganisation zu verteilen und die Entwicklung der materiellen Grundlage ihrer Arbeit zu gewährleisten; die Aufteilung des Einkommens an die Werktätigen vorzunehmen; die Verpflichtungen der Arbeitsorganisation gegenüber der Gesellschaftsgemeinschaft zu erfüllen,
6) über den Eintritt der Werktätigen in die Arbeitsorganisation, das Aufhören ihrer Arbeit sowie über sonstige wechselseitige Arbeitsbeziehungen zu entscheiden; im Einklang mit den allgemeinen Arbeitsbedingungen die Arbeitszeit in der Arbeitsorganisation zu bestimmen; sonstige Fragen von gemeinsamem Interesse zu regeln; die interne Kontrolle und den öffentlichen Einblick in die Arbeit zu gewähren,
7) ihre Arbeitsbedingungen zu regeln und zu verbessern; den Arbeitsschutz und die Erholung zu organisieren; die Voraussetzungen für ihre Ausbildung sowie für die Hebung ihres persönlichen und gesellschaftlichen Standards zu sichern;
8) über das Ausscheiden eines Teils der Arbeitsorganisation in eine getrennte Organisation sowie über die Zusammenlegung und Vereinigung der Arbeitsorganisation mit andern Arbeitsorganisationen zu entscheiden.

Bei der Verwirklichung der Selbstverwaltung entscheiden die Werktätigen in den gesellschafts-politischen Gemeinschaften über die Ausrichtung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, über die Verteilung des Gesellschaftsproduktes sowie über sonstige Fragen von gemeinsamem Interesse.

An der Verwaltung der Arbeitsorganisation können bei Angelegenheiten von besonderem gesellschaftlichen Interesse, auch die interessierten Bürger sowie die Vertreter der interessierten Organisationen und der Gesellschaftsgemeinschaft teilnehmen.

Zwecks Gewährleistung der einheitlichen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Stellung der Werktätigen werden die Selbstverwaltungsrechte der in Staatsorganen, gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigungen arbeitenden Werktätigen, im Einklang mit dem Charakter der Tätigkeit dieser Organe und Organisationen, durch das Gesetz festgelegt.

Die Werktätigen verwirklichen die Selbstverwaltung innerhalb des einheitlichen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Systems, im Einklang mit der Verfassung, den Gesetzen und dem entsprechenden Statut, und sind für ihre Tätigkeit verantwortlich.

Jeder Akt, durch den das Selbstverwaltungsrecht der Werktätigen verletzt wird, ist verfassungswidrig.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 9 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XX. ...
6. ..."

 


Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIII wurde der Artikel 9 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XXIII. 1. Durch das Selbstverwaltungsabkommen stimmen die Arbeiter in Grund- und anderen Organisationen der assoziierten Arbeit und in den Interessengemeinschaften ihre gegenseitigen Interessen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in der gesellschaftlichen Reproduktion aufeinander ab und bestimmen die wechselseitigen Rechte, Pflichten und Verantwortung sowie die Maßnahmen für deren Verwirklichung.
Das Selbstverwaltungsabkommen verpflichten die Organisation und die damit verbundene Interessengemeinschaft, die sie abschließen oder ihnen beitreten.
...
 

2.

 

 

3. ..."

 

Član  10. Radni ljudi koji rade u radnoj organizaciji uspostavljaju, kao članovi radne zajednice, međusobne radne odnose i ravnopravni su u samoupravljanju.

Organizacija rada i upravljanje u radnoj organizaciji treba da omoguće da radni ljudi na svakom stupnju i u svim delovima radnog procesa, koji predstavljaju celinu, što neposrednije odlučuju o pitanjima rada, o uređivanju međusobnih odnosa, raspodeli dohotka i drugim pitanjima svog ekonomskog položaja, obezbeđujući istovremeno najpovoljnije uslove za rad i poslovanje radne organizacije kao celine.
 

 

Artikel 10. Die in den Arbeitsorganisationen beschäftigten Werktätigen stellen, als Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wechselseitige Arbeitsbeziehungen her und sind in der Selbstverwaltung gleichberechtigt.

Die Organisation der Arbeit und der Verwaltung in der Arbeitsorganisation soll die Möglichkeit gewähre, daß die Werktätigen auf jeder Stufe und in allen Teilen des Arbeitsprozesses, die eine geschlossene Einheit darstellen, möglichst unmittelbar über Fragen betreffs ihrer Arbeit, über die Regelung der wechselseitigen Beziehungen, über die Verteilung des Einkommens, sowie über sonstige, sich auf ihre wirtschaftliche Stellung beziehende Fragen entscheiden können, wobei gleichzeitig die günstigsten Bedingungen für die Arbeit und Geschäftstätigkeit der Arbeitsorganisation als Gesamtheit gesichert werden müssen.

 

Član  11. Proizvod društvenog rada ostvaren u radnim organizacijama, kao osnova društvene reprodukcije i zadovoljavanja društvenih potreba i ličnih i zajedničkih potreba radnih ljudi, raspoređuje se u okviru jedinstvenog sistema raspodele i na osnovu jedinstvenih uslova i merila, kojima se obezbeđuje društvena reprodukcija, raspodela prema radu i društveno samoupravljanje.

 

Radna organizacija — pošto obezbedi sredstva kojima obnavlja vrednost sredstava utrošenih u radu i po izdvajanju dela ostvarene vrednosti proizvoda radi ujednačavanja uslova rada i sticanja dohotka, raspoređuje dohodak radne organizacije na deo koji služi proširivanju materijalne osnove rada i na deo za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba radnih ljudi.
 

Radnoj organizaciji obezbeđuje se za proširivanje materijalne osnove njenog rada deo ostvarene vrednosti proizvoda srazmerno njenom udelu u stvaranju sredstava za društvenu reprodukciju, a u neprivrednim delatnostima saglasno zadacima radne organizacije i društvenim potrebama. Za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih potreba radnih ljudi radnoj organizaciji pripada deo ostvarene vrednosti proizvoda srazmerno proizvodnosti rada radnih ljudi i zavisno od poslovnog uspeha radne organizacije, a u neprivrednim delatnostima — srazmerno rezultatima rada u zadovoljavanju društvenih potreba.


 

Sredstva radne organizacije namenjena obnavljanju i proširivanju materijalne osnove rada, kao zajednička sredstva društvene reprodukcije, služe proširivanju materijalne osnove radne organizacije i društvene zajednice kao celine. Radna organizacija raspolaže ovim sredstvima u skladu s jedinstvenim načelima korišćenja sredstava društvene reprodukcije, utvrđenim saveznim zakonom, i uslovima i merilima određenim propisima kojima se obezbeđuje usklađivanje privrednog razvitka i ostvarivanje drugih odnosa predviđenih društvenim planovima.

 

Radnoj organizaciji obezbeđuje se da za proširivanje materijalne osnove svog rada, pored sredstava koja je stvorila svojim radom, pod jednakim uslovima koristi i druga društvena sredstva u skladu s jedinstvenim načelima kreditnog sistema.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 11 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXI. 1. Osnavu socijalističkih samoupravnih odnosa čini društveno-ekonomski položaj radnog čovjeka u društvenohj reprodukciji koji mu osigurava da, radeći sredstvima reprodukcije u društvenom vlasništvu i odlučujući neposredno i ravnopravno s drugim radnim ljudima u udruženom radu o svim poslovima društvene reprodukoije u uvjetima i odnosima međusobne ovisnosti, odgovornosti i solidarnosti, ostvaruje svoj osnobni materijalni i moralni interes i pravo da se koristi rezultatima svog rada i tekovinama općeg materijalnog i društvenog progresa, da na toj osnovi što potpunije zadovoljava svoje osobne i društvene potrebe i da razvija svoje radne i druge stvaralačke sposobnosti.
Radi osiguravanja ovakvog društveno-ekonomskog položaja radnog čovjeka, jamči se radnicima, kao njihovo neotudivo pravo, da na osnovi svog rada u osnovnim organizacijama udruženog rada u kojma se udružuje i rade, kao i u svim oblicima udruživanja i poslovne suradnje tih organizacija, stječu dohodak i upravljaju poslovima i sredstvima društvene reprodukcije i odlučuju o dohotku koji, kao dio ukupnog društvenog dohotka, ostvare u različitim oblicima udruženog rada i udruživanja sredstava.
Dohodak ostvaren u bilo kojem obliku udruženog rada i udruživanja sredstava pripada u cjelini osnovnim organizacijama udruženog rada.
Od dohotka što ga osnovne organizacije udruženog rada zajednički ostvare udruživanjem i poslovnom suradnjom pripada svakoj od tih organizacija dio koji odgovara njenom doprinosu u ostvarivanju tog dahotka i on je sastavni dio dohotka koji osnovna organizacija udruženog rada ostvaruje svojim ukupnim poslovanjem i o kojem radnici u njoh odlučuju neposredno na osnovi svoga rada.
2. Osnova organizacija udruženog rada temeljni je oblik udruženog rada u kojem radnici na osnovi svoga rada neposredno i ravnopravno uređuju međusobne odnose u radu, upravljaju poslovima i sredstvima društvee reprodukcije, odlučuju o dohotku i o drugim pitanjima svog društveno-ekonomskog položaja.
Radnici u svakom djielu radne organizacije (poduzeća. ustanove i. sl.) koji predstavlja radnu cjelinu u vrditi kao vrijednost na tržištu ili u radnoj organizaciji i koji se na toj osnovi moće samostalno izraziti, imaju pravo takav dio organizirati kao osnovnu organizaciju udruženog rada.
Radnici osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije imaju pravo svoju osnovnu organizaciju udruženog rada izdvojiti i konstituirati kao samostalnu oranizaciju na način predviđen zakonom.
Organiziranjem osnovne organizacije udruženog rada u sastavu radne organizacije ili izdvajanjem osnovne organizacije udruženog rada iz sastava radne organizacije ne mogu se povrijediti prava radnih ljudi u drugim dijelovima te organizacije, niti interesi i prava te organizacije kao cjeline koji proizlaze iz meduovisnosti u radu ili zajedničkog rada udruženim sredstvima, kao ni jednostrano mijenjati međusobne obveze.
3. Dohodak raspoređuju radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada za svoje osobne i zajedničke potrebe i za potrebe proširenja materijalne osnovice udruženog rada i podizanja radne sposobnosti radnika. Od dohotka kao rezultata njihova zajedničkog rada u organizaciji i ukupnog društvenog rada, ostvarenog na tižištu i u cjelini međusobnih odnosa i veza u različitim pblicima radne suradnje i zajedničkog poslovanja, pripada radnicima za njihove osobne i zajedničke potrebe dio tog dohotka razmjeran njihovu radu i doprinosu u uspjehu i razvoju organizacije koji su dali svojim radom.
Svakom radniku u organizaciji udruženog rada pripada, u skladu s načelom raspodjele prema radu, osobni dohodak razmjerno rezultatima njegova rada i njegovu osobnom doprinosu uspjehu i razvoju organizacije koji je dao svojim ukupnim, tekučim i minulim, radom u njoj.
Rezultat rada i osobni doprinos radnika uspjehu i razvoju organizacije udruženog rada osnova su i mjerilo, pored drugih osnova i mjerila utvrđenih na načelima uzajamnosti i solidarnosti, pri odlučivanju o upotrebi sredstava izdvojenih u organizacijama udruženog rada za njihove zajedničke potrebe.
4. Radnici u osnovnoj organizaciji udruženog rada utvrđuje osnove i mjerila rasporedivanja dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u skladu s osnovama i mjerilima utvrđenim samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima.
Ako se radnici ne pridržavaju osnova i mjerila utvrđenih samoupravnim sporazumima ili društvenim dogovorima, sdnoso ako takvi sporazumi ili dagovori nisu zaključeni, a rasporedivanjem odnosno raspodjelom narušava se načelo raspodjele prema radu ili normalan tok društvene reprodukcije, zakonom se mogu utvrditi mjere kojima se osiguravaju odnosi koji odgovaraju tim sporazumima ili dogovorima, odnosno mjere kojima se osigurava ravnopravnost radnika u primjeni načela raspodljele prema radu.
5. Jamči se svakom radniku u udruženom radu društvenim sredstvima da na osnovi svoga rada ostvaruje osobni dohodak i druga prava najmanje u visini odnosno opsegu koji osigurava njegovu socijalno sigurnost i stabilnost. Visina osobnog dohotka i opseg ovih prava, kao i način njihova ostvarivanja, utvrđuju se samoupravnim sporazumom odnosno društvenim dogovorom ili zakonom, u ovisnosti o općem stupnju produktivnosti ukupnog društvenog rada i o općim uvjetima sredine u kojoj radnik radi i živi.
6. Slobodnom razmjenom svoga rada s radom radnika u obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i zdravstevenim organizacijama i u drugim društvenim djelatnostima, kao dijelu jedinstvenog procesa društvenog rada, radni ljudi osiguravaju svoje osobne i zajedničke potrebe u tim područjima. Takvim odnosima osigurava se radnicima u tim djelatnostima jednik društveno-ekonomski položaj kao i radnicima u drugim organizacijama udruženog rada.
Radnici u oragnisacijama udruženog rada društvenih djelatnosti i korisnici njihovih usluga osnivaju samoupravne interesne zajednice, te samoupravnim sporazumima i ugovorima utvrđuju međusobne odnose, prava i obveze.
Samoupravne interesne zajednice mogu radni ljudi kao korisnici osnivati i za zadovoljavanje određenih osobnih i zajedničkih potreba i ostvarivanje svojih interesa na temelju uzajamnosti i solidarnosti, utvrđujući na samoupravnim osnovama svoje zajedničke i pojednička i pojedinačna prava koja u njima ostvaruju.
Zakonom se mogu utvrditi obveza osnivanja interesnih zahednica, načela za njihovu organizaciju i za međusobne odnose radnika zainteresiranih područja rada, kao i obveza plaćanja doprinosa interesnim zajednicama radi financiranja njihove djelatnosti na načelima solidarnosti i razmjernosti doprinosa osobnim dohocima radnika odnosno ekonomskoj snazi drugih obveznika.
7. Sredstva raspoređena u osnovnoj organizaciji udruženog rada za proširivanje materijalne osnovice rada, kao dio zajedničkih sredstava društvene reprodukcije, služe proširivanju materijalne osnovice rada u toj organizaciji i u društvu kao cjelini, u skladu s interesom radnika u organizaciji udruženog rada da se u njoj koriste tim sredstvima ili da ih udružuju sa sredstvima drugih organizacija radi zajedničkog rada i poslovanja.
Zakonom se može privremeno ograničiti raspolaganje dijelom sredstava društvene reprodukcije ili utvrditi obveza udruživanja dijela tih sredstava radi financiranja odredenih neophodnih potreba društvene reprodukcije, u skladu s ustavom odnosno pokrajinskim ustavnim zakonom.
8. organizacie udruženog rada, u okviru samoupravnih sporazuma i društvenih dogovora, i društveno-političke zajednice, u okviru svojih ustavbom utvrdenih prava i obveza, dužne su, u skladu s načelima uzajamnosti i solidarnosti brinuti se o ekonomskoj i drugoj pomoći organizacijama udruženog rada koje dodu u izuzetne ekonomske poteškoće i poduzimati mjere zu njihvu sanaciju kada je to u društvenom interesu.
Organizacije udruženog rada, same ili u okviru samoupravnih sporazuma, osiguravaju, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, sredstva za zapošljavanje, prekvalifikaciju i ostvarivanje drugih stečenih prava radnika, kad uslijed tehnoloških i ekonomskih razloga prestane potreba za njihovim radom u organizaciji.
Zakonom se mogu utvrditi određene materijalne obveze organizacija udruženog rada u svrhu stvaranja zajedničkih sredstava radi ostvarivanja zadataka iz prethodnih stavaka.
9. Radi zadovoljavanja ustavom odnosno pokrajinskim ustavnim zakonom utvrđenih općih društvenih potreba koje ostvaruju u društveno-političkim zajednicama, radnici plaćaju iz dohotka osnovne organiszacije udruženog rada ili iz svojih osobnih dohodaka na osnovi zakona utvrđene poreze za te potrebe.
Obveze radnika i organizacija udruženog rada prema društveno-političkim zajednicama utvrđuju se u ovisnosti o sposobnosti privrede da, u skladu s dostignutim stupnjem produktivnosti ukupnog društvenog razvoja koje odgovaraju njenim mogućnostima i dugoročnim interesima razvoja proizvodnih snaga društva, osigura zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba radnih ljudi i potreba proširene reprodukcije, kao i u osisnosti o sposobnosti organizacije udruženog rada da i skladu s općim obvezama privrede i s rezultatima rada i uspjehom koje ostvari, osigura ustavom utvrđena prava radnika.
Ovo načelo primjenjuje se i u svim drugim slučajevima kad se aktima društveno-političkih zajednica, u okviru njihofih prava i dužnosti utvrđenih ustavom odnosno pokrajinskim ustavniu zakonom, privremeno organičava raspolaganje sredstvima kojima upravljaju organizacije udruženog rada ili utvrđuje obveza udruživanja tih sredstava.
10. Prema organizaciji udruženog rada koja ne ispunjava svoje zakonom utvrđene obveze ili koja svojim poslovanjem teže ošteti društvene interese ili u kojoj se bitno poremeti ostvarivanje samoupravnih prava raddnika, mogu se, pod uvjetima i po postupku predviđenim zakonom, poduzeti psoebne zakonom utvrđene privremene mjore."

 

Artikel 11. Das in den Arbeitsorganisationen realisierte Produkt der gesellschaftlichen Arbeit wird, als Grundlage der gesellschaftlichen Reproduktion und grundlegendes Mittel zur Befriedigung der persönlichen und gemeinsamen Bedürfnisse der Werktätigen, im Rahmen des einheitlichen Verteilungssystems sowie aufgrund einheitlicher Bedingungen und Maßstäbe, durch welche die gesellschaftliche Reproduktion, die Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit und die gesellschaftliche Selbstverwaltung gewährleistet werden, verteilt.

Die Arbeitsorganisation verteilt das Einkommen - nach Sicherstellung der Mittel zur Wiederaufwertung der für die Arbeit verausgabten Mittel und nach Abzweigung eines Teils des realisierten Wertes der Erzeugnisse zwecks Gleichstellung der Arbeitsbedingungen und Bedingungen für die Einkommenerwerbung - auf den Teil, der für die Erweiterung der materiellen Grundlage der Arbeit, sowie auf den Teil, der für die Befriedigung der persönlichen und gemeinsamen Bedürfnisse der Werktätigen dient.

Der Arbeitsorganisation wird für die Erweiterung der materiellen Grundlage ihrer Arbeit ein im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Schaffung der für die gesellschaftliche Reproduktion erforderlichen Mittel stehender Teil des realisierten Wertes des Produktes zugesichert, während dieser Teil in den nichtwirtschaftlichen Tätigkeitsgebieten im Einklang mit den Aufgaben der Arbeitsorganisation und den gesellschaftlichen Bedürfnissen bestimmt wird. Für die Befriedigung der persönlichen und der gemeinsamen Bedürfnisse der Werktätigen gebührt der Arbeitsorganisation ein im Verhältnis zur Arbeitsproduktivität der Werktätigen und in Abhängigkeit von dem Geschäftserfolg der Arbeitsorganisation zu bestimmender Teil des realisierten Wertes des Produktes, während dieser Teil in den nicht wirtschaftlichen Tätigkeitsgebieten im Verhältnis zu den bei der Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse erzielten Arbeitsergebnissen bestimmt wird.

Die für die Erneuerung und Erweiterung der materiellen Grundlage der Arbeit bestimmten Mittel der Arbeitsorganisation dient, als gemeinsame Mittel der gesellschaftlichen Reproduktion, zur Erweiterung der materiellen Grundlage der Arbeitsorganisation und der Gesellschaftsgemeinschaft als Gesamtheit. Die Arbeitsorganisation verfügt über diese Mittel im Einklang mit den durch das Bundesgesetz festgelegten einheitlichen Prinzipien für die Nützung der für die gesellschaftlichen Reproduktion bestimmten Mittel, sowie gemäß den durch entsprechende Bestimmungen vorgeschriebenen Bedingungen und Maßstäben, durch die die Ineinklangbringung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Realisierung sonstigen in den Gesellschaftsplänen vorgesehenen Verhältnisse gesichert wird.

Der Arbeitsorganisation wird die Möglichkeit gewählt, für die Erweiterung der materiellen Grundlage ihrer Arbeit neben den durch ihre Arbeit geschaffenen Mitteln, im Einlang mit den einheitlichen Prinzipien des Kreditsystems, unter gleichen Bedingungen auch andere gesellschaftliche Mittel nützen zu können.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 11 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXI. 1. ..."

Član  12. Svakom radnom čoveku u radnoj organizaciji pripada, saglasno načelu raspodele prema radu, lični dohodak prema rezultatima njegovog rada i rada radne jedinice i radne organizacije kao celine.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 12 aufgehoben (siehe bei Artikel 11).

 

Artikel 12. Jedem Werktätigen in der Arbeitsorganisation gebührt - im Einlang mit dem Prinzip der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit - ein persönliches Einkommen entsprechend den Resultaten seiner Arbeit, der Arbeit der betreffenden Arbeitseinheit sowie der Arbeit der gesamten Arbeitsorganisation.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 12 aufgehoben (siehe bei Artikel 11).

 

Član  13. Radnu organizaciju mogu osnovati, saglasno zakonu, društveno-političke zajednice, radne i druge organizacije i građani.
 

Radna organizacija se osniva kao preduzeće ili druga privredna organizacija za delatnosti u oblasti privrede ili kao ustanova ili druga organizacija za delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zaštite zdravlja, socijalne zaštite ili drugih društvenih službi.

 

Radne organizacije, bez obzira na to ko ih je osnovao, imaju isti položaj.

Zakonom se mogu propisivati uslovi za spajanje radnih organizacija, kao i za osamostaljivanje ili izdvajanje njihovih pojedinih delova.
 

 

Artikel 13. Arbeitsorganisationen können, im Einlang mit dem Gesetz, von gesellschafts-politischen Gemeinschaften, Arbeits- und sonstigen Organisationen, sowie von Bürgern gegründet werden.

Die Arbeitsorganisationen werden als Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsorganisationen zur Ausübung einer entsprechenden Tätigkeit auf dem gebiet der Wirtschaft, oder als Institutionen oder sonstige Organisationen zur Ausübung einer entsprechenden Tätigkeit aus dem Gebiet der Bildung, Wissenschaft und Kultur, des gesundheits- und Sozialschutzes oder sonstiger gesellschaftlicher Dienste gegründet.

Die Arbeitsorganisationen besitzen, ohne Rücksicht darauf, von wem sie gegründet worden sind, die gleiche Stellung.

Durch das Gesetz können die Bedingungen für den Zusammenschluß der Arbeitsorganisationen, sowie für die Selbständigmachung oder das Ausscheiden einzelner Teile der Arbeitsorganisationen vorgeschrieben werden.

 

Član  14. Radni ljudi koji ličnim radom samostalno vrše kulturnu, profesionalnu ili drugu sličnu delatnost imaju u načelu isti društveno-ekonomski položaj i u osnovi ista prava i obaveze kao i radni ljudi u radnim organizacijama.
 

Radni ljudi koji vrše ovakve delatnosti mogu udruživati svoj rad i obrazovati privremene ili trajnije radne zajednice, koje imaju u osnovi isti položaj kao i radne organizacije i u kojima radni ljudi imaju u osnovi ista prava i dužnosti kao i radni ljudi u radnim organizacijama.

Zakonom se utvrđuju uslovi pod kojima ovi radni ljudi i njihove zajednice ostvaruju svoja prava i ispunjavaju obaveze, kao i uslovi pod kojima oni u vršenju svoje delatnosti mogu koristiti društvena sredstva i upravljati njima.
 

 

Artikel 14. Die Werktätigen, die aufgrund persönlicher Arbeit selbständig auf dem Gebiet der Kultur wirken oder eine sonstige berufliche Tätigkeit ausüben, haben grundsätzlich die gleiche gesellschaftlich-wirtschaftliche Stellung sowie die gleichen Rechte und Verpflichtungen wie auch die Werktätigen in den Arbeitsorganisationen.

Die Werktätigen, die eine solche Tätigkeit ausüben, können ihre Arbeit vereinen und vorübergehend oder dauernd Arbeitsgemeinschaften bilden, die grundsätzlich die gleiche Stellung wie die Arbeitsorganisationen einnehmen und in denen die Werktätigen grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten wie die Werktätigen in den Arbeitsorganisationen haben.

Durch das Gesetz werden die Bedingungen festgesetzt, unter denen diese Werktätigen und ihre Gemeinschaften ihre Rechte verwirklichen und Verpflichtungen erfüllen. Desgleichen werden dadurch auch die Bedingungen festgesetzt, unter denen sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gesellschaftliche Mittel nützen und verwalten können.

 

Član  15. Radna organizacija je samostalna i samoupravna organizacija.

Radna organizacija ima svojstvo pravnog lica i nosilac je određenih prava u pogledu sredstava u društvenoj svojini kojima upravlja. Radnoj organizaciji ne mogu se ta prava oduzeti, niti se ona mogu ograničiti, osim ako to zahteva opšti interes utvrđen saveznim zakonom i u postupku propisanom tim zakonom, i uz odgovarajuću naknadu.


 

Radna organizacija dužna je očuvati nesmanjenu vrednost društvenih sredstava kojima upravlja.

Radna organizacija odgovara za svoje obaveze društvenim sredstvima kojima upravlja.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 15 Abs. 2 aufgehoben (siehe bei Artikel 11).

 

Artikel 15. Die Arbeitsorganisationen sind selbständige und selbstverwaltende Organisationen.

Die Arbeitsorganisationen besitzen die Eigenschaft von Rechtspersonen und sind Träger gesetzlich festgelegter Rechte hinsichtlich der von ihnen verwalteten und im Gesellschaftsbesitz befindlichen Mittel. Den Arbeitsorganisationen können diese Rechte weder entzogen werden noch können diese Rechte von einer Arbeitsorganisation auf eine andere übertragen oder eingeschränkt werden, außer wenn dies im durch das Bundesgesetz festgelegten allgemeinen Interesse erforderlich ist. In dem entsprechenden Gesetz wird zugleich auch das entsprechende Verfahren vorgeschrieben und den betroffenen Arbeitsorganisationen ein entsprechender Ersatz geleistet.

Die Arbeitsorganisation bürgt für ihre Verpflichtungen mit den von ihr verwalteten gesellschaftlichen Mitteln.

Die Arbeitsorganisation ist verpflichtet, den unverminderten Wert der von ihr verwalteten gesellschaftlichen Mittel zu wahren.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXI wurde der Artikel 15 Abs. 2 aufgehoben (siehe bei Artikel 11).

 

Član  16. Na osnovu zakona mogu se propisivati opšti uslovi za vršenje određenih delatnosti radnih organizacija od posebnog društvenog interesa.

Samo na osnovu saveznog zakona mogu se propisivati uslovi pod kojima se u unutrašnjem prometu vrši razmena proizvoda i usluga.
 

Saveznim zakonom utvrđuju se uslovi razmene proizvoda i usluga i uslovi poslovanja radnih organizacija u odnosima sa inostranstvom.

 

Artikel 16. Aufgrund des Gesetzes können die allgemeinen Bedingungen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten der Arbeitsorganisationen von besonderem gesellschaftlichen Interesse vorgeschrieben werden.

Nur aufgrund des Bundesgesetzes können die Bedingungen vorgeschrieben werden, unter denen der Austausch von Erzeugnissen und Dienstleistungen im Binnenverkehr erfolgen soll.

Durch das Bundesgesetz werden die Bedingungen für den Austausch der Erzeugnisse und Dienstleistungen, sowie für die Geschäftstätigkeit der Arbeitsorganisationen in ihren Beziehungen zum Ausland festgelegt.

 

Član  17. Radi organizovanja i podsticanja društvenog rada i saradnje radnih ljudi koji rade svojim sredstvima rada u oblasti poljoprivrede i u drugim oblastima privrede, radi povezivanja tih delatnosti s društvenom privredom i proširivanja socijalističkih društvenih odnosa u tim oblastima, osnivaju se zadruge kao radne organizacije.
 

Članstvo u zadrugama je dobrovoljno.

Zakonom i statutom zadruge ili druge radne organizacije može se predvideti da radni ljudi koji rade svojim sredstvima rada i trajno privredno sarađuju s radnom organizacijom učestvuju u upravljanju radnom organizacijom u poslovima u kojima sarađuju.
 

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja zemljoradnika koji rade svojim sredstvima rada ili njihove saradnje sa određenom radnom organizacijom, radi izvođenja melioracionih radova, boljeg iskorišćavanja meliorisanog zemljišta, iskorišćavanja voda i odbrane od voda, zaštite zemljišta od erozije i uređenja bujica, ili kad to zahteva poseban društveni interes u oblasti gajenja i iskorišćavanja šuma ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje na određenim zemljištima.

 

 

Artikel 17. Zwecks Organisierung und Anspornung der gesellschaftlichen Arbeit und Zusammenarbeit der mit ihren Arbeitsmitteln auf dem gebiet der Landwirtschaft und auf anderen Wirtschaftsgebieten arbeitenden Produzenten, zwecks Anschluß dieser Tätigkeit an den gesellschaftlichen Sektor der Wirtschaft und Ausdehnung der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen auf diese Tätigkeitsgebiete, werden Genossenschaften als Arbeitsorganisationen gegründet.

Die Mitgliedschaft in den Genossenschaften ist freiwillig.

Durch das Gesetz sowie durch das Statut der Genossenschaft oder sonstigen Arbeitsorganisation kann vorgesehen werden, daß der mit seinen Arbeitsmitteln arbeitende und ständig mit der Arbeitsorganisation wirtschaftlich zusammenarbeitende Produzent bei Geschäften aus dem Bereich dieser Zusammenarbeit an der Verwaltung der Arbeitsorganisation teilnehmen kann.

Durch das Gesetz kann die obligatorische Vereinigung der mit ihren Arbeitsmittel arbeitenden Bauern oder deren Zusammenarbeit mit einer bestimmten Arbeitsorganisation zur Ausführung von Meliorationsarbeiten, besseren Auswerten der meliorierten Bodens, Auswertung von Gewässern und Schutz vor Überschwemmungen, Schutz des Bodens vor Erosionen und Eindämmung von Sturzfluten, oder in solchen Fällen verordnet werden, wenn dies besondere gesellschaftliche Interessen bei der Anlegung und Auswertung von Waldungen und Waldbeständen oder die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion auf bestimmten Bodenflächen erheischen.

 

Član  18. Privredna organizacija može, pod uslovima i u postupku koji su predviđeni saveznim zakonom, biti ukinuta ako nije u mogućnosti da obnavlja sredstva za proizvodnju i druga sredstva rada kojima upravlja ili da ispunjava druge zakonom određene obaveze.

Privredna organizacija može, pod uslovima i u postupku koji su predviđeni saveznim zakonom, biti privremeno stavljena pod prinudnu upravu ako je svojim poslovanjem teško oštetila društvene interese.
 

Ustanova može, pod uslovima i u postupku predviđenim zakonom, biti ukinuta ako više ne ispunjava uslove određene zakonom ili ako nema uslova za vršenje njene delatnosti.
 

 

Artikel 18. Die Wirtschaftsorganisation kann - unter den im Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen und nach dem dafür entsprechend vorgeschriebenen Verfahren - aufgelöst werden, wenn sie außerstande ist, die von ihr verwalteten Produktions- und sonstigen Arbeitsmittel zu erneuern oder anderen gesetzlich bestimmten Verpflichtungen nachzukommen.

Die Wirtschaftsorganisation kann - unter den im Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen und nach dem dafür entsprechend vorgeschriebenen Verfahren - vorübergehend unter Zwangsverwaltung gestellt werden, wenn sie durch ihre Geschäftsführung die gesellschaftlichen Interessen schwer geschädigt hat.

Eine Institution kann - unter gesetzlich vorgesehenen Bedingungen und nach dem entsprechend vorgeschriebenen Verfahren - aufgelöst werden, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen nicht mehr erfüllt, oder wenn die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit fehlen.

 

Član  19. Radi ostvarivanja racionalne podele rada i poslovanja u pitanjima od zajedničkog interesa, radne organizacije mogu se udruživati u poslovna udruženja.

Radne organizacije mogu se udruživati i radi unapređivanja proizvodnje ili drugih svojih delatnosti međusobne saradnje i razmatranja i rešavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa.

Upravljanje udruženjima radnih organizacija zasniva se na načelima samoupravljanja radnih ljudi u udruženim radnim organizacijama.
 

Radne organizacije mogu ujedinjavati svoja sredstva radi unapređivanja i razvijanja svoje delatnosti i zaključivati druge sporazume o zajedničkoj delatnosti i poslovanju.

Na osnovu saveznog zakona mogu se ustanovljavati komore i poslovne zajednice i propisivati uslovi za obavezno udruživanje određenih vrsta radnih organizacija u komore i poslovne zajednice.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXII wurde der Artikel 19 Abs. 4 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXII. 1. Svoj rad o sredstva drištvene reprodukcije u osnovnim organizacijama udruženog rada radnici slobodno udružuju u poduzećima, ustanovama i drugim radnim organizacijama ili u drugim oblicima udruženog rada, uključujući i one koji obavljaju kreditne i bankarske poslove i poslove osiguranja, radi povećavanja dohotka u osnovnim organizacijama udruženog rada i unapređivanja i razvijanja vlastitog i zajedničkog rada i poslovanja i podizanja proizvodnosti ukupnog društvenog rada.
Međusobne odnose u ovim organizacijama radnici uređuju samoupravnim sporazumom o udruživanju na osnovi ravnopravnosti, osiguravajaći u cjelini ovih odnosa neotudivo pravo radnika da na osnovi svoga rada upravlja poslovima i sredstvima društvene reprodukcije i odlučuje o dohotku koji osvaruje osnovna organizacija udruženog rada u kojoj radi.
Statuti i drugi opći akti organizacije u kojoj su udružene osnovne organizacije udruženog rada ne mogu biti u suprotnosti sa samoupravnim sporazumom o udruživanju.
Osnovne i druge organizacije udruženog rada nosioci su prava i obveza koje im na osnovi ustava, zakona i samoupravnog sporazuma o udruživanju pripadaju.
2. Dohodak koji osnovne organizacije udruženog rada udruživanjem rada i sredstava i poslovnom suradnjom s drugim organizacijama zajednički ostvare .u obliku kamata na kredit ili u drugom obliku, sastavni jedio dohotka koji osnovne organizacije udruženog rada ostvaruju svojim ukupnim poslovanjem i pripada ovim organizacijama razmjerno njihovu doprinosu ostvarivanju tog dohotka.
3. Orginizaciji udruženog rada koja se u svom poslovanju koristi udružerim sredstvima drugih organizacija udruženog tada koje po toj osnovi imaju pravo na udio u njenu dohotku, moraju u okviru ostvarenog dohotka biti osigurana sredstva za osobnu i zajedničku potrošnju radnika, kao i sredstva za proširivanje materijalne osnovice rada prema njenu doprinosu zajedničkim rezultatima rada.
Mjerila za utvrđivanje sredstava za osobnu i zajedničku potrošnju radnika, kao i sredstava za osobnu i zajedničku potrošnju radnika i doprinosa zajedničkim rezultatima rada određuju se ugovorom u skladu s jedinstvenim načelima o udruživanju sredstava utvrdenim saveznim zakonom, kao i sa samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorom o tim mjerilima.
Udruživanjem sredstava ne mogu se steći nikakva vlasnička ili druga trajna prilva. Pravo na udio u dohotku druge organizacije po osnovi udruživanja sredstava gasi se, u skladu s jedinstvenim načelima oudruživanju sredstava i u skladu s ugovorom, vraćanjem odnosno amortizacijom sredstava čijim je udruživanjem ovo pravo stečeno. Druga uzajamna prava i obveze po osnovi udruživanja sredstava. ostvaruju se u skladu s ugovorom.
4. Organizacije udruženog rada mogu sredstva društvene. reprodukcije ulagati u inozemstvu i koristiti se sredstvima stranih osoba, pod uvjetima i u granicama utvrđenim saveznim zakonom.
Prava strane osobe na sredstva koja ulaže u organizaciju udruženog rada u zemlji ne mogu se nakon zaključenja ugovora umanjiti zakonom ili drugim aktom.
5. Radi proširivanja materijalne osnovice rada, organizacije udruženog rada mogu prikupljati novčana sredstva građana i osigurati im, umz vraćanje ovih sredstava, i naknadu za uložena sredstva u obliku kamata ili i drugih pogodnosti.
..."

 

Artikel 19. Zwecks Erzielung einer rationellen Arbeitsteilung und Geschäftsführung bei Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, können sich die Arbeitsorganisationen in Geschäftsvereinigungen zusammenschließen.

Die Arbeitsorganisationen können sich auch zwecks Förderung der Produktion oder ihrer sonstigen Tätigkeit, ihrer auf Gegenseitigkeit beruhenden Zusammenarbeit sowie Erörterung und Lösung im gemeinsamen Interesse liegenden Fragen vereinigen.

Die Verwaltung der Vereinigungen der Arbeitsorganisationen beruht auf den Prinzipien der Selbstverwaltung der Werktätigen in den vereinigten Arbeitsorganisationen.

Die Arbeitsorganisationen können ihre Mittel zur Förderung und Entwicklung ihrer Tätigkeit zusammenlegen, sowie sonstige Vereinbarungen hinsichtlich der gemeinsamen Tätigkeit und Geschäftsführung treffen.

Aufgrund des Bundesgesetzes können Kammern und Geschäftsgemeinschaften gegründet sowie die Bedingungen für die obligatorische Vereinigung bestimmter Arten von Arbeitsorganisationen in Kammern und Geschäftsgemeinschaften verordnet werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXII wurde der Artikel 19 Abs. 4 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXII. ..."

Član  20. Zemlja je dobro od opšteg interesa.

Svako zemljište mora se iskorišćavati u skladu sa zakonom predviđenim opštim uslovima kojima se obezbeđuje racionalno iskorišćavanje zemljišta i drugi opšti interesi.

Šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu određenu zakonom.

 

Artikel 20. Der Boden ist ein Gut, an dem die gesamte Gemeinschaft interessiert ist.

Jeder Boden muß im Einlang mit den gesetzlich vorgesehenen allgemeinen Bedingungen ausgenützt werden, durch die die rationelle Ausnützung des Bodens und andere allgemeine Interessen gesichert werden.

Waldungen und Waldboden genießen besonderen, gesetzlich vorgeschriebenen Schutz.

 

Član  21. Društvena zajednica obezbeđuje materijalne i druge uslove za osnivanje i razvitak poljoprivrednih radnih organizacija na osnovu društvene svojine zemlje i društvenog rada, kao i za saradnju zemljoradnika sa zadružnim i drugim radnim organizacijama.
 

Zemljoradnicima se zajemčuje pravo svojine na obradivo poljoprivredno zemljište u najvećoj površini od deset hektara po domaćinstvu.

Zakonom se određuje u kojim granicama i pod kojim uslovima zemljoradnici mogu imati pravo svojine na drugo zemljište, kao i u kojim granicama i pod kojim uslovima ostali građani mogu imati pravo svojine na poljoprivredno i drugo zemljište.
 

Pravo svojine na šume i šumsko zemljište uređuje se zakonom.

 

Artikel 21. Die Gesellschaftsgemeinschaft sichert die materiellen und sonstigen Bedingungen für die Gründung landwirtschaftlicher Arbeitsorganisationen aufgrund des gesellschaftlichen Bodenbesitzes und der gesellschaftlichen Arbeit, wie auch für die Zusammenarbeit zwischen den Bauern und den genossenschaftlichen und sonstigen Arbeitsorganisationen.

Den Bauern wird das Eigentumsrecht auf Ackerboden bis zu höchstens 10 Hektar pro Haushalt verbürgt.
 

Durch das Gesetz wird bestimmt, in welchen Grenzen und unter welchen Bedingungen die Bauern Eigentumsrecht auf anderen Boden, sowie in welchen Grenzen und unter welchen Bedingungen die übrigen Bürger Eigentumsrecht auf landwirtschaftlichen und sonstigen Boden besitzen können.

Das Eigentumsrecht auf Waldungen und Waldboden wird durch das Gesetz geregelt.

 

Član  22. Građani mogu ličnim radom, u granicama i pod uslovima koje zakon odredi, vršiti poljoprivrednu, zanatsku i drugu uslužnu ili sličnu delatnost radi sticanja dohotka.
 

Zakonom se određuje u kojim granicama i pod kojim uslovima građani mogu imati pravo svojine na sredstva rada i na poslovne prostorije za vršenje poljoprivredne, zanatske i druge uslužne ili slične delatnosti ličnim radom.
 

Zabranjeno je zapošljavanje tuđe radne snage radi sticanja dohotka.

U oblasti poljoprivredne proizvodnje, zanatstva i drugih uslužnih ili sličnih delatnosti koje građani vrše svojim sredstvima rada, može se dozvoliti, u granicama i pod uslovima koje zakon odredi, upotreba dopunskog rada drugih lica.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIV wurde der Artikel 22 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXIV. 1. Jamči se sloboda samostalnog osobnog rada sredstvima rada u vlasništvu građana kad obavljaje djelatnosti osobnim radom odgovara načinu, materijalnoj osnovici i mogućnostima osobnog rada.
Radni ljudi koji obavljaju takvu djelatnost imaju u načelu isti društveno-ekonomski poližaj i u osnovi ista prava i obveze kao i radni ljudi u organiuacijama udruženog rada.
Zakonom se uređuju uvjeti obavljanja djelatnosti samostalnim osobnim radom sredstvima u vlasnisštvu građana i vlasnička prava na serdstva rada i na poslovne prostorije koje odgovaraju obavljanju djelatnosti samostalnim osobnim radom.
2. Radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost esobnim radom mogu, u skladu s ugovorom i zakonom, međusobno udruživati svoj rad i svoja sredstva rada u zadrugama i sličnim organizacijama, i u njima zajednički raspolagati dohotkom iz zajedničkog rada.
Radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom mogu, u skladu s ugovorom i zakonom, svoj rad i sredstva rada udruživati s organizacijama udruženog rada u raličite oblike koperacije i druge vidove poslovne suraddnje, i u okviru te suradnje sudvidove poslovne suradnje, i u okviru te suradnje sudjelovati u upravljanju zajedničkim poslovima i u raspodjeli dohotka ostvarenog ovom suradnjom.
3. Radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom mogu, kad je za obavljanje takve djelatnosti potreban dopunski rad drugih osoba, zapošljavati u ograničenom opsegu druge osobe na osnovi ugovora.
Ugovor o zapošljavanju zaključuju radni ljudi koji zapošljavaju ranike i ovi radnici u skladu s kolektivnim ugovorom što g azaključuju sindikalna organizacija i odgovarajuća privredna omora odnosno druga opća asocijacija u kojoj su predstavljeni radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom. Tim kolektivnim ugovorom osiguravaju se ovim radnicima prava prema odredbama točke 3. st. 2. i 3. i točke 5. Amandmana XXI.
4. Radni čovjek koji samostalno obavlja djelatnost ossobnim radom može svoj rad i sredstva rada udruživati s radom drugih osoba u posebnim organizacijama udruženog rada, koje utvrđuje zakon.
Radni čovjek kji svoj rad i sredstva rada udružuje s radom drugih osoba može samostalno, na osnovi vlasničkog prava, raspolagati samo onim dijelom dohotka ostvarenog u posebnoj organizaciji udružemph rada što mu pripada na osnovi sredstva uloženih u ovu organizaciju na kojima ima pravo vlasništva, a u skladu s načelima koja važe za udruživanje rada i društvenih sredstva u organizacijama udruživanje rada i društvenih sredstava u organizacijama udruženog rada.
Ostali dio dohotka, nakon izdvajanja osobnih dohodaka udruženih radnika i radnog čovjeka koji je s njima upravljaju u skladu s ustavnim načelima o samoupravljanju.
Radnom čovjeku koji svoj rad i sredstva rada udruži s radom drugih osoba u posebnu organizaciju udruženog rada, jamči se pravo vlasništva na sredstva koja jo unio u organizaciju, kao i pravo da, u skladu s ugovorom i zakonom, rukovodi poslovanjem organizacije i sudjeluje u ostvarivanju dohotka na osnovi rezultata njegova rada i na osnovi uloženih sredstava u ovo organizaciju na kojima ima pravo vlasništva.
5. Zakonom se određuje kad se samostalno obavljanje djelatnosti osobnim radom uz korištenje dopunskog rada drugih osoba iz točke 3. ovog amandamana, koji prelazi granice zakonom dozcoljenog dopunskog rada drugih osoba, mora organizirati kao posebna organizacija udruženog rada po načelima iz točke 4. ovog amandmana.
6. Zakonom se može utvrditi da u brdsko-planinskim krajevima najveća površina obradivog poljoprivrednog zemljišta po kučanstvu na kome zemljoradnici imaju pravo vlasništva, moće biti veća od površine koja je utvrđena u članu 21. Ustava SFRJ."

 

Artikel 22. Die Bürger können im Wege ihrer persönlichen Arbeit, innerhalb der gesetzlich bestimmten Grenzen und unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen, zur Erwerbung ihres Einkommens landwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Dienstleistungs- oder ähnliche Tätigkeiten und Berufe ausüben.

Durch das Gesetz wird bestimmt, in welchen Grenzen und unter welchen Bedingungen die Bürger Eigentumsrechte auf Arbeitsmittel und Geschäftsräume für die Ausübung landwirtschaftlicher, gewerblicher und sonstiger Dienstleistungs- oder ähnlicher Berufe und Tätigkeiten auf der Grundlage ihrer persönlichen Arbeit besitzen können.

Die Beschäftigung fremder Arbeitskraft zwecks Erwerbung eines eigenen Einkommens ist verboten.

Auf dem gebiet der landwirtschaftlichen Produktion, des Gewerbes und sonstiger Dienstleistungen oder ähnlicher Tätigkeiten, die von den Bürgern mit Hilfe ihrer eigenen Arbeitsmittel ausgeübt werden, kann innerhalb gesetzlich bestimmter Grenzen und unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen die Verwendung der zusätzlichen Arbeit anderer Personen erlaubt werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIV wurde der Artikel 22 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXIV. 1. Die Freiheit der selbständigen Arbeit, das ist die persönliche Arbeit der Bürger mit den Mitteln im Eigentum der Bürger ist gewährleistet, wenn diese dem Prinzip des Einkommenserwerbs durch persönliche Arbeit entspricht.

 


2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.


6. Das Gesetz kann bestimmen, dass in Bergregionen den Bauern größere Ackerflächen pro Haushalt zum persönlichen Eigentum verbürgt werden können, als dies im Artikel 21 der Verfassung der SFRJ festgelegt ist."

Član  23. Građanima se zajemčuje pravo svojine na predmete koji služe ličnoj potrošnji, upotrebi ili zadovoljavanju njihovih kulturnih i drugih ličnih potreba.

Građani mogu imati pravo svojine na stambene zgrade i stanove za zadovoljavanje ličnih i porodičnih potreba, kao i za vršenje delatnosti ličnim radom u skladu s pravom građana zajemčenim ovim ustavom i sa uslovima koje određuje zakon.
 

Saveznim zakonom se određuju granice prava svojine na stambene zgrade i stanove.
 

 

Artikel 23. Den Bürgern wird das Eigentumsrecht auf Gegenstände verbürgt, die dem persönlichen gebrauch oder zur Befriedigung ihrer kulturellen und sonstigen persönlichen Bedürfnisse dienen.

Die Bürger können Eigentumsrecht auf Wohngebäude und Wohnungen zur Befriedigung ihrer persönlichen Bedürfnisse sowie der Bedürfnisse ihrer Familienangehörigen, wie auch für die Ausübung auf persönlicher Arbeit beruhender Tätigkeiten, im Einklang mit dem durch diese Verfassung verbürgten Recht der Bürger und den gesetzlich festgelegten Bedingungen besitzen.

Durch das Bundesgesetz werden die Grenzen bestimmt, bis zu denen sich das Eigentumsrecht auf Wohngebäude und wohnungen erstrecken kann.

 

Član  24. Zakonom se određuju uslovi pod kojima društveno-političke organizacije i udruženja građana mogu imati pravo svojine na nepokretnosti i druge stvari koje služe ostvarivanju zajedničkih interesa njihovih članova i zadataka organizacije, kao i uslovi pod kojima oni mogu raspolagati društvenim sredstvima koja služe istom cilju.
 

 

Artikel 24. Durch das Gesetz werden die Bedingungen bestimmt, unter welchen gesellschafts-politische Organisationen und Vereinigungen der Bürger Eigentumsrecht auf Immobilien und sonstige Gegenstände besitzen können, die zur Verwirklichung der gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder und der Aufgaben der Organisation dienen; desgleichen bezieht sich dies auch auf die Bedingungen hinsichtlich ihrer Verfügung über die dem gleichen Zweck dienenden gesellschaftlichen Mittel.

 

Član  25. Nepokretnosti na koje građani i pravna lica imaju pravo svojine mogu se, uz pravičnu naknadu, eksproprisati ili se to pravo može ograničiti, ako to zahteva opšti interes utvrđen na osnovu saveznog zakona.
 

Pravo svojine na predmete od posebnog kulturnog značaja može se na osnovu zakona ograničiti ako to zahteva opšti interes.
 

 

Artikel 25. Immobilien, auf die Bürger und Rechtspersonen Eigentumsrecht besitzen, können - falls dies das aufgrund des Bundesgesetzes festgelegte allgemeine Interesse erfordert - gegen eine gerechte Entschädigung enteignet, oder dieses Recht kann in solchen Fällen eingeschränkt werden.

Das Eigentumsrecht auf Gegenstände von besonderer kultureller Bedeutung kann aufgrund des Gesetzes eingeschränkt werden, falls dies im allgemeinen Interesse erforderlich ist.

 

Član  26. Radi obezbeđivanja uslova za što povoljniji privredni i društveni razvitak, ujednačavanja opštih uslova za rad i sticanje dohotka, utvrđivanja opštih merila za raspodelu društvenog proizvoda, ostvarivanja načela raspodele prema radu i razvitka socijalističkih društvenih odnosa, društveno-političke zajednice, u okviru svojih prava i dužnosti, preduzimaju mere za ostvarivanje jedinstvenog privrednog sistema, planiraju razvoj privrede i materijalne osnove drugih delatnosti i u tu svrhu donose društvene planove.
 

Radi ostvarivanja odnosa utvrđenih društvenim planovima društveno-političke zajednice donose propise i druge opšte akte, obrazuju društvene fondove i društvene rezerve i preduzimaju ekonomske i druge mere.

Društveno-političke zajednice imaju svojstvo pravnog lica.

 

Artikel 26. Zwecks Sicherstellung der Bedingungen für eine möglichst günstige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, Vereinheitlichung der allgemeinen Arbeitsbedingungen und Bedingungen für die Einkommenserwerbung, Festsetzung der allgemeinen Maßstäbe für die Verteilung des Gesellschaftsproduktes, Verwirklichung des Prinzips der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit und Entwicklung sozialistischer Gesellschaftsbeziehungen, treffen die gesellschafts-politischen Gemeinschaften im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten Maßnahmen für die Entwicklung des einheitlichen Wirtschaftssystems, planen die Entwicklung der Wirtschaft sowie der materiellen Grundlage anderer Tätigkeitsgebiete und beschließen zu diesem Zweck entsprechende Gesellschaftspläne.

Zwecks Herstellung der durch die Gesellschaftspläne festgesetzten Verhältnisse erlassen die gesellschafts-politischen Gemeinschaften Vorschriften, bilden Gesellschaftsfonds und Gesellschaftsreserven und treffen wirtschaftliche sowie sonstige Maßnamen.

Die gesellschafts-politischen Gemeinschaften besitzen die Eigenschaft von Rechtspersonen.

 

Član  27. Sredstva društvene reprodukcije ostvarena na teritoriji društveno-političkih zajednica, kao zajednička sredstva društvene reprodukcije, koriste se u tim zajednicama srazmerno udelu radnih ljudi u njihovom stvaranju. Ova sredstva se koriste u skladu s jedinstvenim načelima korišćenja sredstava društvene reprodukcije i sa uslovima i merilima određenim propisima kojima se obezbeđuje usklađivanje privrednog razvitka i ostvarivanje drugih odnosa predviđenih društvenim planovima.

 

Za razvitak materijalne osnove društveno-političkih zajednica služe i druga društvena sredstva u skladu sa jedinstvenim načelima kreditnog sistema.

Društveno-političkim zajednicama pripadaju iz ličnih dohodaka kao i iz drugih izvora koje utvrđuje savezni zakon, u skladu s načelom raspodele prema radu, sredstva za podmirivanje društvenih potreba na njihovoj teritoriji, i one samostalno utvrđuju ta sredstva i raspolažu njima.
 

Privredno nedovoljno razvijenoj republici i kraju društvena zajednica obezbeđuje materijalne i druge uslove za njihov brži privredni razvitak i stvaranje materijalne osnove društvenih delatnosti.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 27 Abs. 3 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. ...
5. Porezi i doprinosi, osim poreza na imocanu i na prihode od imovine, pripadaju društveno-političkoj odnosno interesnoj zajednici koja osigurava zadovoljavanje potreba odnosno vršenje usluga radniku i građaninu ili članovima njihove obitelji.
Kad su mjesto zadovoljavanja potreba odnosno korištenja usluga i mjesto zaposlenja radnika u različitim republikama i autonomnim pokrajnama, primjena ovog načela uređuje se saveznim zakonom.
..."

 

Artikel 27. Die auf dem Territorium der gesellschafts-politischen Gemeinschaften realisierten Mittel der gesellschaftlichen Reproduktion werden als gemeinsame Reproduktionsmittel in diesen Gemeinschaften im Verhältnis zum Anteil der Werktätigen hinsichtlich ihrer Schaffung genützt. Dies Mittel werden im Einklang mit den für die Nützung der gesellschaftlichen Reproduktionsmittel aufgestellten einheitlichen Prinzipien sowie übereinstimmend mit den vorgeschriebenen Bedingungen und Maßstäben genützt, durch die die Ineinklangbringung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Herstellung sonstiger, in den Gesellschaftsplänen vorgesehener Verhältnisse gesichert werden.

Für die Entwicklung der materiellen Grundlage der gesellschafts-politischen Gemeinschaften dienen auch andere gesellschaftliche Mittel, im Einlang mit den einheitlichen Prinzipien des Kreditsystems.

Den gesellschafts-politischen Gemeinschaften gebühren aus dem persönlichen Einkommen sowie aus anderen, durch das Bundesgesetz festgelegten Quellen, im Einklang mit dem Prinzip der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit, entsprechende Mittel zur Befriedigung der auf ihrem Territorium bestehenden gesellschaftlichen Bedürfnisse, und sie bestimmen diese Mittel sowie deren Verwendung selbständig.

Wirtschaftlich unterentwickelten Republiken und Gegenden sichert die Gesellschaftsgemeinschaft die materiellen und sonstigen Bedingungen für ihre raschere wirtschaftliche Entwicklung sowie für die Schaffung der materiellen Grundlage für die erforderlichen gesellschaftlichen Tätigkeiten.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 27 Abs. 3 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. ...
5. ...
..."

 

Član  28. Teritorija Jugoslavije predstavlja jedinstveno privredno i carinsko područje.

Promet robe i usluga slobodan je na celoj teritoriji Jugoslavije i može se ograničiti samo na osnovu saveznog zakona.
 

Radne organizacije mogu pod jednakim uslovima vršiti privredne i druge delatnosti na celoj teritoriji Jugoslavije.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXV wurde der Artikel 28 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXV. 1. Ekonomski interesi radnih ljudi i naroda i narodnosti Jugoslavije ostvaruju se na jedinstvenom jugoslavenskom tržištu.

Na jedinstvenom jugoslavenskom tržištu radni ljudi i organizacije udruženog rada ravnopravni su u obavljanj djelatnosti i stjecanju dohotka, na osnovi djelovanja zakonitosti tržišta i društvenog usmjervanja privrednog i društvenog razvoja na osnovama samoupravljanja.
Protuustavan je svaki akt i svaka radnja kojima se narušava jedinstvo-jugoslavenskog tržišta.
Društveno-političke zajednice odgovorne su za osiguranje jedinstva jugoslavenskog tržišta.
Polazići od otvorenosti jugoslavenskog tržišta, organizacije udruženog rada i društveno-političkezajednice, radi ostvarivanja zajedničkih interesa na osnovama ravnopravnih ekonomskih odnosa, uspostavljaju i razvijaju medunarodnu ekonomsku suradnju, u skladu s utvrdenom politikom i propisima.

2. Osnovicu jedinstva jugoslavenskog tržišta čine:
- slobodno kretanje i udruživanje rada i sredstva reprodukcije i slovodna razmjena robe i usluga, znamstvenih dostignuče i stručnih iskustava - na cijelom teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
- jedinstven novac, jedinstven monetarni sustav, jedinstvena monetarna politika i zajedničke osnove kreditne politike;
- jedinstven sustav i zajednička politika ekonomskih odnosa s inozemstvom:
- slobodno osnivanje i udruživanje organizacija udruženog rada i slobodno obavljanje njihove djelatnosti na cijelom teritoriju Socialističke Federativne Republike Jugoslavije;
- razvijanje slobodne utakmice na tržištu; samoupravno sporazumijevanje i društveno dogovaranje o unapređenju proizvodnje i prometa i integriranju društvenog rada;
- sprečavanje stjecanje prednosti na osnovi monopola na tržištu i drugih društveno i ekonomski neopravdanih prednosti, u smislu člana 30. Ustava SFRJ;
- planiranje privrednog i društvenog razvoja.
Promet robe i usluga na teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može se organičiti samo na osnovi saveznog zakona.
3. Zapošljavanje građana je slobodno na cijelom teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije pod jednakim uvjetima koji važe u mjestu zaposlenja.
Prava na osnovi rada, bez obzira u kojoj su društveno-političkoj zajednici stečena, priznaju se na sijelom teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
4. Organizacije udruženog rada posluju slobodno i ravnopravno na cijelom teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u skladu sa propisima koje važe u mjestu njihova poslovanja.
5. Protuustavni su propisi i drugi akti i radnje kojima se organizacije udruženog rada ili radni ljudi na teritoriju drugih republika i autonomnih pokrajina, pa time i druge republike i autonomne pokrajine, stavljaju u neravnopravan ili nepovoljniji položai. Sporove koji proisteknu iz, ovakvih protuustavnih ili protuzakonitih akata i radnji, uključujući i sporove o naknadi štete koja se time uzrokuje, rješava sud određen saveznim zakonom.
6. Radi osiguranja ravnopravnosti organizacija udruženog rada u stjecanju dohotka i raspolaganju rezultatima rada i osiguranja ravnopravnosti republika i autonomnih pokrajina na jedinstveenom jugoslavenskom tržištu, istodobno s utvrđivanjem zajedničke ekonomske politike, odnosno s donošenjem mjera za njeno provodenje, utvrđuje se i osigurava kopenzacija kao sastvani dio mjera zajedničke ekonomske politike za odgovarajuće plansko razdoblje, ako se aktima organa federacije narušava takva ravnopravnost."

 

Artikel 28. Das Territorium Jugoslawiens stellt ein einheitliches Wirtschafts- und Zollgebiet dar.

Der Güter- und Dienstleistungsverkehr ist auf dem gesamten Territorium Jugoslawiens frei und kann nur aufgrund des Bundesgesetzes eingeschränkt werden.

Die Arbeitsorganisationen können unter gleichen Bedingungen auf dem gesamten Territorium Jugoslawiens ihre wirtschaftliche und sonstige Tätigkeit ausüben.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXV wurde der Artikel 28 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXV. 1. Aufgrund der wirtschaftlichen Interessen der Werktätigen und der Völker und Völkerschaften Jugoslawiens besteht ein einheitlicher jugoslawischer Markt.
Auf dem einheitlichen jugoslawischen Markt sind die Werktätigen und die Organisationen der assoziierten Arbeit bei der Ausübung von Tätigkeiten und beim Einkommenserwerb gleichberechtigt, auf Grund des Wirkens der Gesetzmäßigkeit des Marktes und der gesellschaftlichen Lenkung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung auf Grund der Selbstverwaltung.
Verfassungswidrig ist jeder Akt und jede Handlung, durch die die Einheit des jugoslawischen Marktes verletzt wird.
Die gesellschaftlich-politischen Gemeinschaften sind für die Wahrung der Einheit des jugoslawischen Marktes verantwortlich.
Ausgehend von der Offenheit des jugoslawischen Marktes, der Organisation der assoziierten Arbeit und der gesellschafts-politischen Gemeinschaften und der zur Verwirklichung der gemeinsamen Interessen auf der Grundlage gleichberechtigter wirtschaftlicher Beziehungen, begründen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, im Einklang mit der beschlossenen Politik und den Vorschriften.
2. Die Grundlage des einheitlichen jugoslawischen Marktes bilden:
...

 

 

 

 

 


3.

 

4.

5.

 

6. ..."

Član  29. Novčani i kreditni sistem su jedinstveni.

Platni promet vrši se po jedinstvenim načelima.

Radne i druge samoupravne organizacije, društveno-političke zajednice i njihovi organi i svako ko raspolaže društvenim sredstvima obavezno vrše sva plaćanja i druge poslove platnog prometa i deponuju novčana sredstva, na način određen saveznim zakonom.

 

Radne organizacije i društveno-političke zajednice imaju pod jednakim uslovima utvrđenim na osnovu saveznog zakona pravo na dobijanje kredita od banaka.

Banke su privredne organizacije čija je delatnost od posebnog društvenog interesa. Položaj, prava i obaveze i poslovanje banaka uređuju se saveznim zakonom.

Status Narodne banke Jugoslavije određuje se saveznim zakonom.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXII wurde der Artikel 29 Abs. 4 und 5 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXI. ...
6. Međusobni kreditni odnosi organizacija udruženog rada i njihovi odnosi s drugim osobama u okviru kreditnog sustava uređuju se u skladu s jedinstvenim načelima utvrđenim saveznim zakonom.
Ugovorima o medusobnim kreditnim odnosima izmedu organizacija udruženog rada i o njihovim odnosima s drugim osobama u okviru kreditnog sustava ne mogu se, pored obveza o uvjetima korištenja i vraćanja kredita u granicama određenim zakonom, utvrdivati i druge obveze kojima se organičavaju ustavom utvrđena prava radnika.
7. Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u osiguravanju novčanih sredstava za vršenje i proširivanje svoje djelatnosti, organizacije udruženog rada, interesno zajednice i društveno-političke zajednice mogu ugovorom osnivati banke, kao posebne organizacije udruženog rada za obavlanje kreditnih i drugih bankarskih poslova.
Organizacije udruženog rada, interesne zajednice i društveno-političke zajednicem jai u druge društvene pravne osobe koje udružuju svoja sredstva u banci, upravljaju poslovima banke u skladu s ugovorom o osnivanju banke i statutom banke koje se donosi u skladu s tim ugovorom.
Sredstva koja banka ostvari svojim poslovanjem, nakon izdvajanja dijela za zadovoljavanje osobnih i zajedničkih potreba radnika koji rade u banci i za unapredivanje materijalne osnovice njihova rada, raspodjeljuju se na društvene pravne osobe koje su udružile svoja sredstva u banci, u skladu sa statutom banke.
Od dijela sredstava koja se udružuju u banci i dijela raspodijeljenih sredstava ostvarenih poslovanjem banke, formira se rezervni fond banke.
Sredstva koja se raspodjeljuju iz dohotka banke mogu se oporezivati samo kao rihod osoba na koje su rasporedena i na osnovi propisa i u korist društveno-političke zajednice kojoj se plaća porez iz dohotka tih osoba.
Poslovanje banaka koje se odnosi na prikupljanje štednih uloga građana. prava i obveze banaka u vezi s tim poslovanjem, kao i prava građana da na osnovi svojih štednih uloga, pored ugovorenih kamata, stječu i druga prava, uređuju se zakonom, u skladu s jedinstvenim načelima kreditnog sustava.
8. Organizacije udruženog rada, interesne zajednice, društveno-političke zajednice i druge društvene pravne osobe, koje svoja sredstva udružuju u osiguravajućim i drugim novčanim organizacijama imaju u pogledu upravljanja tim organizacijama i u pogledu raspodjele u načelu ista prava kao i društvene pravne osobe koje udružuju svoja sredstva u banci.
Prava građana - osiguranika na sudjelovanje u upravljanju, kao i druga njihova prava, utvrđuju se statutom u skladu sa zakonom.
Organizacije udruženog rada, interesne zajednice, društveno-političke zajednice i druge društvene pravne osobe imaju u organizacijama udruženog rada koje se, pored drugih djelatnosti, bave i bankarskim ili sličnim poslovanjem radi stjecanja dohotka, u načelu ista prava kao i društvene pravne osobe koje udružuju sredstva u banci, i to u dijelu koji se odnosi na to poslovanje.
Osnivanje i poslovanje organizacija udruženog rada koje se bave poslovima prometa robe i usluga uređuje se u skladu s načelima udruženog rada i samoupravljanja, međusobnog utjecaja na poslovnu politiku u okviru njihove suradnje s proizvodnim i drugim organizacijama, zajedničkog preuzlmanja rizika i zajedničke odovornosti za proširivanje materijalne osnovice i povećanje produktivnosti rada u proizvodnji i robnom prometu, kao i odgovarajućeg udjela u dohotku ostvarenom ovom suradnjom."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 29 Abs. 6 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. ...
4. Status Narodne banke Jugoslavije i jedinstveno monetarno poslovanje narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina uređuju se saveznim zakonom.
... "

 

Artikel 29. Das Geld- und Kreditsystem ist einheitlich.

Der Zahlungsverkehr wickelt sich nach einheitlichen Prinzipien ab.

Die Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen, die gesellschafts-politischen Gemeinschaften und ihre Organe, sowie jeder, der über gesellschaftliche Mittel verfügt, besorgen obligatorisch alle Zahlungen und sonstigen den Zahlungsverkehr betreffenden Geschäfte auf die durch das Bundesgesetz bestimmte Art und Weise und deponieren auf gleiche Weise auch die Geldmittel.

Die Arbeitsorganisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften haben unter aufgrund des Bundesgesetzes festgelegten gleichen Bedingungen das Recht, Kredite von den Banken zu erhalten.

Die Banken sind Wirtschaftsorganisationen, deren Tätigkeit von besonderem gesellschaftlichen Interesse ist. Die Stellung, Rechte und Pflichten sowie die Geschäftstätigkeit der Banken werden durch das Bundesgesetz geregelt.

Der Status der Jugoslawischen Nationalbank wird durch das Bundesgesetz bestimmt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXII wurde der Artikel 29 Abs. 4 und 5 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXI. ...
6. ..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 29 Abs. 6 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. ...
4. Der Status der Nationalbank Jugoslawiens und die einheitliche monetäre Geschäftstätigkeit der Nationalbanken der Republiken und der Nationalbanken der autonomen Gebietskörperschaften werden durch ein Bundesgesetz geregelt.
..."

 

Član  30. Zabranjeno je udruživanje ili spajanje radnih organizacija i svaka druga delatnost organizacije ili državnog organa koja je upravljena na sprečavanje ili ograničavanje slobodne razmene dobara i usluga radi sticanja materijalnih i drugih preimućstava koja se ne zasnivaju na njihovom radu, ili kojom se narušavaju socijalistički ekonomski odnosi ili stvaraju drugi neravnopravni odnosi u poslovanju ili se nanosi šteta opštim interesima utvrđenim saveznim zakonom.
 

 

Artikel 30. Die Vereinigung oder der Zusammenschluß der Arbeitsorganisation sowie jede sonstige Tätigkeit der Organisationen und Staatsorgane, die auf die Verhinderung oder Einschränkung des freien Güter- und Dienstleistungsaustausches zur Erwerbung materieller und sonstiger nicht auf ihre Arbeit beruhender Vorteile ausgerichtet sind, oder durch die die sozialistischen Wirtschaftsbeziehungen gestört und sonstige ungleichberechtigte Geschäftsbeziehungen geschaffen werden, oder durch die den durch das Bundesgesetz festgelegten allgemeinen Interessen Schaden zugefügt wird, sind verboten.

 

Član  31. Evidenciju i kontrolu raspolaganja društvenim sredstvima, kao i kontrolu izvršavanja obaveza radnih i drugih samoupravnih organizacija i društveno-političkih zajednica, vrši jedinstvena služba društvenog knjigovodstva.
 

Služba društvenog knjigovodstva je samostalna u svom radu.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 31 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. ...
5. Poslove platnog prometa u zemlji, evidenciju i informativno-analitičke poslove o raspolaganju društvenim sredstvima, kao i kontrolu raspolaganja tim sredstvima i kontrolu izvršavanja obveza radnih i drugih samoupravnih organizacija i društvenog knjigovodstva."
 

 

Artikel 31. Die Evidenz und Kontrolle des Verfügens über die gesellschaftlichen Mittel, sowie die Kontrolle über die Erfüllung der Verpflichtungen der Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen sowie gesellschafts-politischen Gemeinschaften besorgt der einheitliche Dienst der gesellschaftlichen Buchführung.

Der Dienst der gesellschaftlichen Buchführung ist hinsichtlich seiner Arbeit selbständig.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 31 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. ...
5. Den Zahlungsverkehr im Inland, die Evidenz und informations-analytische Aufgabe bezüglich der Verfügung über die gesellschaftlichen Mittel, die Kontrolle der Richtigkeit der Angaben, die Verfügung über diese Mittel betreffend sowie  die Kontrolle der Erfüllung der Verbindlichkeiten durch die Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen erledigt die gesellschaftliche Buchführung."

 

GLAVA III.
SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVEKA I GRAĐANINA
 

Titel III.
Die Freiheiten, Rechte und Pflichten des Menschen und Bürgers

 

Član  32. Slobode i prava čoveka i građanina neotuđivi su deo i izraz socijalističkih i demokratskih odnosa zaštićenih ovim ustavom, u kojima se čovek oslobađa od svake eksploatacije i samovolje i ličnim i udruženim radom stvara uslove za svestrani razvitak i slobodno izražavanje i zaštitu svoje ličnosti i za ostvarivanje ljudskog dostojanstva.
 

Slobode i prava ostvaruju se u međusobnoj solidarnosti ljudi i ispunjavanjem dužnosti svakog prema svima i svih prema svakome.
 

 

Artikel 32. Die Freiheiten und Rechte des Menschen und Bürgers stellen einen durch diese Verfassung geschützten unentäußerlichen Teil und Ausdruck der sozialistischen und demokratischen Beziehungen dar, bei denen der Mensch von jeglicher Ausbeutung und Willkür befreit ist und durch seine persönliche und vereinigte Arbeit die Bedingungen für die allseitige Entwicklung und freie Äußerung seiner Persönlichkeit, sowie für die Verwirklichung seiner Menschenwürde schafft.

Die Freiheiten und Rechte werden durch die eggenseitige Solidarität der Menschen und die Erfüllung der Pflichten eines jeden gegenüber allen und aller gegenüber jedem verwirklicht.

 

Član  33. Građani su jednaki u pravima i dužnostima, bez obzira na razlike u nacionalnosti, rasi, veroispovesti, polu, jeziku, obrazovanju ili društvenom položaju.

Svi su pred zakonom jednaki.

 

Artikel 33. Die Bürger sind in ihren Rechten und Pflichten gleich, ohne Rücksicht auf die hinsichtlich ihrer Nationalität, Rasse, Religion, ihres Geschlechtes, ihrer Sprache, Bildung oder gesellschaftlichen Stellung bestehenden Unterschiede.

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich.

 

Član 34. Pravo građanina na društveno samoupravljanje je neprikosnoveno.

Radi ostvarivanja društvenog samoupravljanja građaninu se zajemčuje
1) pravo da neposredno odlučuje o društvenim poslovima na zborovima birača, zborovima radnih ljudi u radnim zajednicama, referendumom i u drugim oblicima neposrednog odlučivanja,
2) pravo da odlučuje o društvenim poslovima kao član organa društvenog samoupravljanja, kao sudija porotnik ili drugi javni funkcioner,
3) pravo da bira i da bude biran u organe upravljanja radne organizacije, u predstavnička tela društveno-političkih zajednica i druge organe samoupravljanja, da određuje kandidate za izbor u ova tela i organe, da predlaže opoziv i odlučuje o opozivu izabranih delegata,
4) pravo inicijative za sazivanje zborova birača odnosno zborova radnih ljudi u radnim zajednicama i pravo da pokreće raspisivanje referenduma, kao i pravo da daje inicijativu za vršenje društvenog nadzora,

5) pravo da bude obavešten o radu predstavničkih tela i njihovih organa, organa društvenog samoupravljanja i organizacija koje vrše poslove od javnog interesa, a posebno — pravo da u radnoj organizaciji u kojoj radi i drugoj organizaciji u kojoj ostvaruje svoje interese bude upoznat s materijalnim i finansijskim stanjem, sa izvršavanjem planova i poslovanjem, uz obavezu čuvanja poslovne i druge tajne,

6) pravo da pretresa rad državnih organa, organa društvenog samoupravljanja i organizacije koje vrše poslove od javnog interesa i da iznosi mišljenje o njihovom radu,
7) pravo da podnosi predstavke i predloge predstavničkim telima i drugim organima, da dobija odgovor na njih, kao i da preduzima političke i druge inicijative od opšteg interesa.

 

Artikel 34. Das Recht des Bürgers auf gesellschaftliche Selbstverwaltung ist unantastbar.

Zwecks Verwirklichung der gesellschaftlichen Selbstverwaltung wird dem Bürger folgendes verbürgt:
1) das Recht, unmittelbar auf Wählerversammlungen, Versammlungen der Werktätigen in den Arbeitsgemeinschaften, im Wege von Referenden sowie durch sonstige Formen des unmittelbaren Entscheidens über Gesellschaftsangelegenheiten entscheiden zu können,
2) das Recht, als Mitglied von Organen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, sowie als Laienrichter oder als sonstiger öffentlicher Funktionär über gesellschaftliche Angelegenheiten zu entscheiden,
3) das Recht, in die Verwaltungsorgane der Arbeitsorganisation, die Vertretungskörper gesellschafts-politischer Gemeinschaften und sonstige Selbstverwaltungsorgane zu wählen und gewählt zu werden, Kandidaten für die Wahl in diese Körper und Organe zu bestimmen, den Vorschlag zur Abberufung der gewählten Delegierten zu stellen und über diese Abberufung zu entscheiden,
4) das Recht auf Initiative hinsichtlich der Einberufung von Wählerversammlungen bzw. Versammlungen der Werktätigen in den Arbeitsorganisationen, sowie das Recht, die Ausschreibung von Referenden anzuregen und die Initiative zur Ausübung der gesellschaftlichen Aufsicht zu ergreifen,
5) das Recht, über die Tätigkeit der Vertretungskörper und ihrer Organe, der Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgender Organisationen benachrichtigt, und insbesondere das Recht, in der Arbeitsorganisation, in der er arbeitet, sowie in anderen Organisationen, in denen er seine Interessen verwirklicht, mit der materiellen und finanziellen Lage, der Erfüllung der Pläne und der Geschäftsführung bekanntgemacht zu werden, unter der Verpflichtung, die Geschäfts- und sonstigen Geheimnisse zu wahren,
6) das Recht, die Tätigkeit der Staatsorgane, Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgender Organisationen zu erörtern und seine Ansicht und Meinung über ihre Tätigkeit vorzutragen;
7) das Recht, den Vertretungskörper und sonstigen Organen Anliegen und Vorschläge zu unterbreiten, auf dieselben Antwort zu erhalten, sowie politische und sonstige Initiativen von allgemeinem Interesse zu ergreifen.

 

Član  35. Biračko pravo ima građanin koji je navršio 18 godina života. Ostvarujući ovo pravo, građanin određuje kandidate za izbor i bira delegate u predstavnička tela i organe društvenog samoupravljanja i može biti biran u ova tela i organe.
 

Svaki član radne zajednice ima pravo da bira i da bude biran u organe upravljanja radne organizacije.
 

 

Artikel 35. Das Wahlrecht genießt der Bürger mit vollendetem 17. Lebensjahr. In der Verwirklichung dieses Rechtes bestimmt der Bürger die Kandidaten für die Wahlen und wählt die Delegierten in die Vertretungskörper und Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und kann auch in diese Körper und Organe gewählt werden.

Jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft hat das Recht, in die Verwaltungsorgane der Arbeitsorganisation zu wählen und gewählt zu werden.

 

Član  36. Zajemčeni su pravo na rad i sloboda rada.

Društvena zajednica stvara sve povoljnije uslove za ostvarivanje prava na rad, naročito razvijanjem proizvodnih snaga i materijalne osnove drugih društvenih delatnosti, kao i staranjem o interesu radnog čoveka u pogledu rada.
 

Svako slobodno bira svoje zanimanje i zaposlenje.

Zabranjen je prinudan rad.

Svakom građaninu su pod jednakim uslovima dostupni svako radno mesto i svaka funkcija u društvu.

Radni odnos može prestati protiv volje radnika samo pod uslovima i na način koji su određeni saveznim zakonom.
 

Zajemčuje se, pod uslovima određenim zakonom, pravo na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti.
 

Prava stečena na osnovu rada neotuđiva su.

Društvena zajednica stvara uslove za osposobljavanje građana koji nisu potpuno sposobni za rad, kao i uslove za njihovo odgovarajuće zaposlenje.

Građanima koji su nesposobni za rad a nemaju sredstava potrebnih za izdržavanje, društvena zajednica pruža pomoć.
 

Ko neće da radi a sposoban je za rad ne uživa prava i društvenu zaštitu koji pripadaju čoveku na osnovu rada.
 

 

Artikel 36. Das Recht auf Arbeit sowie die Arbeitsfreiheit sind verbürgt.

Die Gesellschaftsgemeinschaft schafft immer günstigere Bedingungen für die Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit, insbesondere durch die Entfaltung der Produktivkräfte und die Entwicklung der materiellen Grundlage sonstiger gesellschaftlicher Tätigkeitsgebiete, sowie durch das Sorgetragen für die Interessen des Werktätigen hinsichtlich der Arbeit.

Jedermann wählt seinen Beruf und seine Beschäftigung nach freiem Ermessen.

Die Zwangsarbeit ist verboten.

Jedem Bürger ist unter gleichen Bedingungen jeder Arbeitsplatz und jede Funktion in der Gesellschaft zugänglich.

Das Arbeitsverhältnis kann gegen den Willen des Arbeiters nur unter den durch das Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen und auf gleichermaßen vorgeschriebene Weise gelöst werden.

Während der Dauer der vorübergehenden Arbeitslosigkeit wird, unter gesetzlich bestimmten Bedingungen, das Recht auf materielle Sicherstellung verbürgt.

Die aufgrund der Arbeit erworbenen Rechte sind unentäußerlich.

Die Gesellschaftsgemeinschaft schafft die Bedingungen für die berufliche Befähigung der nicht in vollem Maße arbeitsfähigen Bürger, sowie auch die Bedingungen für eine dementsprechende Beschäftigung derselben.

Arbeitsunfähigen Bürgern ohne entsprechende Mittel zur Bestreitung ihres Unterhaltes gewährt die Gesellschaftsgemeinschaft entsprechende Unterstützung.

Arbeitsfähige, die nicht arbeiten wollen, genießen keinerlei dem Menschen aufgrund der Arbeit gebührenden Rechte sowie auch keinerlei gesellschaftlichen Schutz.

 

Član  37. Radnik ima pravo na ograničeno radno vreme.

Zajemčuje se najduže radno vreme od 42 časa u sedmici. Zakonom se mogu odrediti uslovi za skraćivanje radnog vremena, a može se, izuzetno, propisati da u određenim delatnostima ili u drugim zakonom određenim slučajevima radno vreme za ograničeni period bude duže od 42 časa u sedmici, ako to zahteva naročita priroda posla.
 

Radnik ima pravo na dnevni i nedeljni odmor i pod zakonom određenim uslovima na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 14 radnih dana.

Radnom čoveku obezbeđuje se pravo na ličnu sigurnost i na zdravstvenu i drugu zaštitu pri radu.
 

Omladina, žene i invalidna lica uživaju posebnu zaštitu u radu.

Radnicima se zajemčuje minimalni lični dohodak određen saveznim zakonom.

 

Artikel 37. Der Arbeiter besitzt das Recht auf begrenzte Arbeitszeit.

Es wird eine maximale Arbeitszeit von 42 Stunden in der Woche verbürgt. Durch das Gesetz können die Bedingungen für die Kürzung der Arbeitszeit bestimmt und ausnahmsweise kann auch vorgeschrieben werden, daß in bestimmten Tätigkeitsgebieten oder in anderen gesetzlich bestimmten Fällen, wenn dies der besondere Charakter der betreffenden Arbeit erheischt, die Arbeitszeit während einer begrenzten Zeitspanne länger als 42 Stunden in der Woche dauert.

Der Arbeiter besitzt das Recht auf Tages- und Wochenerholungspausen, sowie - unter gesetzlich festgelegten Bedingungen - auf einen bezahlten jährlichen Erholungsurlaub in der Mindestdauer von 14 Arbeitstagen.

Dem Werktätigen wird das Recht auf seine persönliche Sicherheit, sowie auf Gesundheits- und sonstigen Schutz bei der Arbeit gewährleistet.

Jugendliche, Frauen und invalide Personen genießen besonderen Arbeitsschutz.

Den Arbeitern wird ein durch das Bundesgesetz bestimmtes persönliches Mindesteinkommen verbürgt.

 

Član 38. Radnici se obavezno osiguravaju na osnovu načela uzajamnosti i solidarnosti u okviru jedinstvenog sistema socijalnog osiguranja utvrđenog saveznim zakonom.

Na osnovu obaveznog socijalnog osiguranja radnicima su obezbeđeni zdravstvena zaštita i druga prava za slučaj bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, i starosti.

Zdravstvena zaštita i prava za slučaj smrti osiguranika, kao i druga prava na osnovu socijalnog osiguranja, obezbeđuju se, pod uslovima koje odredi zakon, i članovima porodice radnika.

Zakonom se i za ostale građane uvodi osiguranje radi obezbeđivanja zdravstvene zaštite i drugih prava na osnovu socijalnog osiguranja.

Službom socijalnog osiguranja upravljaju osiguranici neposredno i preko organa koje sami biraju i opozivaju.
 

 

Artikel 38. Die Arbeiter werden aufgrund des Prinzips der Reziprozität und Solidarität, im Rahmen des durch das Bundesgesetz festgelegten einheitlichen Sozialversicherungssystems obligatorisch versichert.

Aufgrund der obligatorischen Sozialversicherung werden den Arbeitern der Gesundheitsschutz sowie sonstige Rechte für den Fall der Erkrankung, der Verminderung oder des Verlustes der Arbeitsfähigkeit und für den Fall des Alters gewährleistet.

Der Gesundheitsschutz und die Rechte im Falle des Ablebens des Versicherten, wie auch die sonstigen auf den Sozialversicherung hervorgehenden Rechte werden, unter gesetzlich bestimmten Bedingungen, auf den Familienmitgliedern der Arbeiter zugesichert.

Durch das Gesetz wird die Versicherung für die übrigen Bürger zwecks Sicherstellung des Gesundheitsschutzes und sonstiger aus der Sozialversicherung hervorgehender Rechte eingeführt.

Der Sozialversicherungsdienst wird von den Versicherungsnutznießern unmittelbar sowie über die von ihnen selbst gewählten und abberuflichen Organe verwaltet.

 

Član  39. Zajemčena je sloboda misli i opredeljenja.

 

Artikel 39. Die Freiheit des Denkens und Handelns ist verbürgt.

 

Član  40. Zajemčena je sloboda štampe i drugih vidova informacija, sloboda udruživanja, sloboda govora i javnog istupanja, sloboda zbora i drugog javnog okupljanja.

Građani imaju pravo da putem sredstava informacija izražavaju i objavljuju svoja mišljenja, da se koriste sredstvima informacija za svoje obaveštavanje, da izdaju novine i drugu štampu i šire informacije putem drugih sredstava obaveštavanja.
 

Ovim slobodama i pravima niko se ne sme koristiti radi rušenja osnova socijalističkog demokratskog uređenja utvrđenog ovim ustavom, radi ugrožavanja mira, ravnopravne međunarodne saradnje ili nezavisnosti zemlje, raspirivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje ili netrpeljivosti, ili radi podsticanja na vršenje krivičnih dela, niti na način kojim se vređa javni moral.

 

Saveznim zakonom određuje se u kojim slučajevima i pod kojim uslovima korišćenje tim slobodama i pravima protivno ovom ustavu, povlači ograničenje ili zabranu njihovog korišćenja.

Štampa, radio i televizija dužni su istinito i objektivno obaveštavati javnost, kao i objavljivati mišljenja i informacije organa, organizacija i građana, koji su od interesa za obaveštavanje javnosti.
 

Zajemčeno je pravo na ispravku objavljene informacije kojom se nanosi povreda pravu ili interesu čoveka ili organizacije.
 

Radi što šireg obaveštavanja javnosti društvena zajednica stvara povoljne uslove za razvitak odgovarajućih delatnosti.
 

 

Artikel 40. Dei Freiheit der Presse und sonstiger Informationsformen, der Rede und des öffentlichen Auftretens, der Versammlung und sonstiger öffentlicher Zusammentreffen sind verbürgt.

Die Bürger besitzen das Recht, im Wege der Informationsmittel ihre Meinungen zu äußern und zu veröffentlichen, die Informationsmittel ihre Meinungen zu äußern und zu veröffentlichen, die Informationsmittel zu ihrer Informierung zu nützen, Zeitungen und sonstige Publikationen herauszugeben sowie Informationen im Wege sonstiger Informationsmittel zu verbreiten.

Diese Freiheiten und Rechte dürfen von niemandem zum Zerstören der durch diese Verfassung festgesetzten Grundlagen der sozialistischen und demokratischen Ordnung, zur Gefährdung des Friedens, der auf Gleichberechtigung beruhenden internationalen Zusammenarbeit oder der Unabhängigkeit des Landes, zum Schüren des National-, Rassen- oder Religionshasses oder der diesbezüglichen Intoleranz, sowie zur Anstiftung zu Strafhandlungen, noch auf irgendeine Weise genützt werden, durch welche die öffentliche Moral verletzt wird.

Durch das Bundesgesetz wird bestimmt, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen die gegen diese Verfassung verstoßende Nützung dieser Freiheiten und Rechte deren Einschränkung oder Verbot nach sich zieht.

Die Presse, der Rundfunk und das Fernsehen haben die Pflicht, die Öffentlichkeit objektiv zu informieren und die dem Interesse der Informierung der Öffentlichkeit dienenden Meinungen und Informationen der Organe und Bürger wahrheitsgetreu und objektiv bekanntzugeben.

Das Recht auf Berichtigung veröffentlichter Informationen, durch die die Rechte oder Interessen der Menschen oder Organisationen verletzt werden, ist verbürgt.

Zwecks einer möglichst weitgehenden Informierung der Öffentlichkeit schafft die Gesellschaftsgemeinschaft günstige Bedingungen für die Entwicklung entsprechender Tätigkeiten.

 

Član 41. Građaninu je zajemčena sloboda izražavanja svoje narodnosti i kulture, kao i sloboda upotreba svog jezika.
 

Građanin nije dužan da se izjašnjava kojoj narodnosti pripada niti da se opredeljuje za jednu od narodnosti.
 

Protivustavno i kažnjivo je svako propagiranje ili sprovođenje nacionalne neravnopravnosti, kao i svako raspirivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje ili netrpeljivosti.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 41 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1.
2.
3. Pripadnici narodnosti imaju, u skladu s ustavom republike i sa zakonom, pravo na upotrebu svog jezika u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, kao i u postupku pred državnim organima i organizacijama koje vrše javna ovlaštenja."
 

 

Artikel 41. Dem Bürger wird die Freiheit, seiner Nationalität und Kultur Ausdruck zu verleihen, wie auch die Freiheit der Benützung seiner Sprache verbürgt.

Der Bürger ist nicht verpflichtet, sich darüber zu äußern, welcher Nationalität er angehört, noch sich für eine bestimmte Nationalität zu entscheiden.

Jede gegen die nationale Gleichberechtigung gerichtete Propaganda oder Handlung, sowie jedes Schüren des National-, Rassen- und Religionshasses oder der diesbezüglichen Intoleranz ist verfassungswidrig und strafbar.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 41 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. I. ...
2. ...
3. Die Angehörigen der Völkerschaften haben im Einklang mit der Verfassung der Republik und dem Gesetz das Recht, sich bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten sowie im Verfahren vor staatlichen Organen und Organisationen, die öffentliche Befugnisse ausüben, ihrer Sprache und Schrift zu bedienen."

 

Član  42. Ravnopravni su jezici naroda Jugoslavije i njihova pisma.

Pripadnici naroda Jugoslavije imaju, u skladu s republičkim zakonom, na teritoriji druge republike pravo na nastavu na svom jeziku.
 

Izuzetno, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji komandovanje, vojna obuka i administracija vrše se na srpskohrvatskom jeziku.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 42 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. ...
2. ...
3. Pripadnici narodnosti imaju, u skladu s ustavom republike i sa zakonom, pravo na upotrebu svog jezika u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, kao i u postupku pred državnim organima i organizacijama koje vrše javna ovlaštenja."
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XLI wurde der Artikel 42 Abs. 3 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XLI. 1. ...
4. U oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije osigurava se, u skladu s Ustavom SFRJ, ravnopravnost jezika i pisama narda i narodnosti Jugoslavije. U komandiranju i u vojnoj obuci u Jugoslavenskoj armiji može se, u skladu sa saveznim zakonom, upotrebljavati jedan o jezika naroda Jugoslavije, a u njenim dijelovima - jezici naroda i narodnosti.

..."

 

Artikel 42. Die Sprachen der Völker Jugoslawiens und ihre Schrift sind gleichberechtigt.

Die Angehörigen der Völker Jugoslawiens haben, im Einklang mit dem entsprechenden Landesgesetz, auf dem Territorium einer anderen Republik das Recht auf Unterricht in ihrer Sprache.

Ausnahmsweise werden die Befehle, der militärische Unterricht und die Administration in der jugoslawischen Volksarmee in serbokroatischer Sprache erteilt und durchgeführt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 42 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. I. ...
2. ...
3. Die Angehörigen der Völkerschaften haben im Einklang mit der Verfassung der Republik und dem Gesetz das Recht, sich bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten sowie im Verfahren vor staatlichen Organen und Organisationen, die öffentliche Befugnisse ausüben, ihrer Sprache und Schrift zu bedienen."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XLI wurde der Artikel 42 Abs. 3 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XLI. 1. ...
4. In den Streitkräften der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien wird, in Übereinstimmung mit der Verfassung der SFRJ, die Gleichberechtigung der Sprachen und Schriften der Völker und Völkerschaften Jugoslawiens gewährleistet. Beim Kommando und der militärischen Ausbildung in der Jugoslawischen Volksarmee kann, im Einklang mit dem Bundesgesetz, eine der Sprachen der Nationen Jugoslawiens gebraucht werden, in den Abteilungen hingegen die Sprachen der Völker und Völkerschaften.
..."

 

Član 43. Radi ostvarivanja slobode građana na izražavanje svoje narodnosti i kulture, zajemčeno je i svakoj narodnosti — nacionalnoj manjini pravo da slobodno upotrebljava svoj jezik, razvija svoju kulturu i da radi toga osniva organizacije i uživa druga ustavom utvrđena prava.

U školama za pripadnike pojedinih narodnosti nastava se vrši na jezicima tih narodnosti.
 

Republičkim ustavom i zakonom utvrđuju se i druga prava pojedinih narodnosti na područjima na kojima žive.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 43 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. ...
2. ...
3. Pripadnici narodnosti imaju, u skladu s ustavom republike i sa zakonom, pravo na upotrebu svog jezika u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, kao i u postupku pred državnim organima i organizacijama koje vrše javna ovlaštenja."
 

 

Artikel 43. Zwecks Verwirklichung der den Bürgern zugesicherten Freiheiten, ihrer Nationalität und Kultur Ausdruck zu verleihen, wird auch jeder Nationalität - nationalen Minderheit das Recht verbürgt, frei ihre Sprache zu benützen und ihre Kultur zu entfalten, sowie zu diesem Zweck Organisationen zu gründen und sonstige durch die Verfassung festgesetzten Rechte zu genießen.

In den Schulen für die Angehörigen der einzelnen Nationalitäten wird der Unterricht in der Sprache der betreffenden Nationalität abgehalten.

Durch die Landesverfassung und das Landesgesetz werden auch sonstige Rechte der einzelnen Nationalitäten auf den von ihnen besiedelten Gebieten festgesetzt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 43 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. I. ...
2. ...
3. Die Angehörigen der Völkerschaften haben im Einklang mit der Verfassung der Republik und dem Gesetz das Recht, sich bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten sowie im Verfahren vor staatlichen Organen und Organisationen, die öffentliche Befugnisse ausüben, ihrer Sprache und Schrift zu bedienen.

 

Član 44. Građani imaju, pod jednakim uslovima utvrđenim zakonom, pravo da stiču potrebna znanja i spremu u svim vrstama škola i u drugim ustanovama za obrazovanje.

Obavezno je osnovno školovanje u trajanju od osam godina. Zakonom se može predvideti obavezno školovanje i u dužem trajanju.
 

Društvena zajednica obezbeđuje materijalne i druge uslove za osnivanje i rad škola i drugih ustanova za obrazovanje građana i za unapređivanje njihovih delatnosti.

 

Artikel 44. Die Bürger besitzen unter gleichen, gesetzlich festgelegten Bedingungen das Recht, in Schulen aller Art sowie in anderen Bildungsanstalten die erforderlichen Kenntnisse und die nötige Ausbildung erwerben zu können.

Die Elementarausbildung in der Dauer von acht Jahren ist obligatorisch. Die obligatorische Schulausbildung kann durch das Gesetz auch in längerer Dauer vorgesehen werden.

Die Gesellschaftsgemeinschaft sichert die materiellen und sonstigen Bedingungen für die Gründung und die Tätigkeit der Schulen und sonstiger Bildungsanstalten der Bürger, wie auch für die Förderung ihrer Tätigkeit.

 

Član 45. Naučno i umetničko stvaranje je slobodno.

Stvaraoci naučnih i umetničkih dela, kao i naučnih otkrića i tehničkih izuma, imaju moralna i materijalna prava na svoje tvorevine. Obim, trajanje i zaštita tih prava određuju se saveznim zakonom.
 

Društvena zajednica obezbeđuje uslove za razvitak naučne, umetničke i drugih kulturnih delatnosti.
 

 

Artikel 45. Das wissenschaftliche und künstlerische Schaffen ist frei.

Schöpfer wissenschaftlicher und künstlerischer Werke sowie wissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen besitzen moralische und materielle Rechte auf ihre Schöpfungen. Der Umfang, die Dauer und der Schutz dieser Rechte werden durch das Bundesgesetz bestimmt.

Die Gesellschaftsgemeinschaft sichert die Bedingungen für die Entfaltung der wissenschaftlichen, künstlerischen und sonstigen kulturellen Tätigkeit.

 

Član 46. Ispovedanje vere je slobodno i privatna je stvar čoveka.

Verske zajednice odvojene su od države i slobodne su u vršenju verskih poslova i verskih obreda.

Verske zajednice mogu osnivati verske škole za spremanje sveštenika.

Protivustavna je zloupotreba vere i verske delatnosti u političke svrhe.

Društvena zajednica može materijalno pomagati verske zajednice.

Verske zajednice mogu imati, u granicama koje određuje savezni zakon, pravo svojine na nepokretnosti.

 

Artikel 46. Das Bekenntnis des Glaubens ist frei und eine Privatangelegenheit des Menschen.

Die Religionsgemeinschaften sind vom Staat getrennt und frei in der Ausübung ihrer Religionsangelegenheiten und des Gottesdienstes.

Die Religionsgemeinschaften können zur Ausbildung der Geistlichen Priesterschulen gründen.

Der Mißbrauch des Glaubens und der kirchlichen Tätigkeit zu politischen Zwecken ist verfassungswidrig.

Die Gesellschaftsgemeinschaft kann die Religionsgemeinschaften materiell unterstützen.

Die Religionsgemeinschaften können in durch das Bundesgesetz bestimmten Grenzen Eigentumsrecht auf Immobilien besitzen.

 

Član 47. Život i sloboda čoveka su neprikosnoveni. Smrtna kazna može se izuzetno predvideti samo saveznim zakonom za najteža krivična dela i može se izreći samo za najteže oblike takvih dela.

Svako lišenje slobode mora biti zasnovano na zakonu. Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.

Zajemčuje se nepovredivost ličnog života i drugih prava ličnosti.

 

Artikel 47. Das Leben und die Freiheit des Menschen sind unantastbar.Die Todesstrafe kann ausnahmsweise nur durch das Bundesgesetz für die schwersten Strafhandlungen vorgesehen und nur für die schwersten Formen solcher Taten verhängt werden.

Jede Freiheitsberaubung muß gesetzlich begründet sein. Die ungesetzliche Freiheitsberaubung ist strafbar.

Die Unantastbarkeit des persönlichen Lebens und sonstiger die Persönlichkeit betreffenden Rechte wird verbürgt.

 

Član 48. U krivičnom postupku okrivljeni se može pritvoriti i zadržati u pritvoru samo kad je to zakonom predviđeno i neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili radi bezbednosti ljudi.

Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vreme.

Pritvor određuje sud, a samo izuzetno, u zakonom određenim slučajevima, pritvor može odrediti drugi zakonom ovlašćeni organ, ali najviše u trajanju do tri dana.

Pritvor po odluci prvostepenog suda može trajati najduže tri meseca, a izuzetno, u zakonom predviđenim slučajevima, može se odlukom vrhovnog suda produžiti najduže još za šest meseci. Ako se do isteka tih rokova ne podigne optužnica, okrivljeni se pušta na slobodu.
 

O pritvoru se mora doneti pismeno obrazloženo rešenje, koje će se prilikom lišenja slobode ili najdocnije u roku od 24 časa od časa lišenja slobode predati licu na koje se odnosi.

O žalbi na rešenje o pritvoru sud mora doneti rešenje odmah, a najdocnije u roku od 48 časova.
 

 

Artikel 48. Im Strafverfahren kann der Beschuldigte nur dann in Haft genommen und in Untersuchungshaft behalten werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen und zur Führung des Strafverfahrens oder zur Sicherheit der Menschen unumgänglich notwendig ist.

Die Dauer der Untersuchungshaft muß auf die unumgänglich erforderlich kürzeste Zeit beschränkt werden.

Die Untersuchungshaft wird vom Gericht verhängt und nur ausnahmsweise kann die Untersuchungshaft in gesetzlich bestimmten Fällen auch ein dazu ermächtigtes anderes Verwaltungsorgan verhängen, jedoch höchstens für die Dauer bis zu drei Tagen.

Die Untersuchungshaft kann laut Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichtes höchstens für die Dauer von drei Monaten verhängt und nur ausnahmsweise auf Beschluß des Obersten Gerichtshofes hin in gesetzlich vorgesehenen Fällen noch um weitere sechs Monate verlängert werden. Wenn bis zum Ablauf dieses Termins die Anklage nicht erhoben wird, muß der Beschuldigte auf freien Fuß gesetzt werden.

Über die Verhängung der Untersuchungshaft muß ein schriftlich begründeter Beschluß vorlegen, welcher die Person, auf die er sich bezieht, bei ihrer Inhaftierung oder spätestens innerhalb von 24 Stunden nach der Inhaftsetzung überreicht werden muß.

Über die Beschwerde gegen den Beschluß über die Verhängung der Untersuchungshaft muß das Gericht seine Entscheidung sofort, jedoch spätestens innerhalb von 48 Stunden treffen.

 

Član 49. Niko ne može biti kažnjen za delo koje, pre nego što je učinjeno, nije predviđeno zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu kao kažnjiva radnja i za koje nije propisana kazna.

Krivična dela i krivične sankcije mogu se odrediti samo zakonom.

Privredni prestupi i kaznene sankcije za takve prestupe mogu se odrediti zakonom ili uredbom donesenom na osnovu zakona.
 

Za učinjeno krivično delo ili privredni prestup mogu se izreći sankcije samo odlukom nadležnog suda, donesenom u zakonom propisanom postupku.

Organi uprave mogu izricati kaznene sankcije samo za prekršaje i samo u granicama i u postupku koji su propisani zakonom.
 

 

Artikel 49. Niemand kann für eine Handlung bestraft werden, die vor ihrer Verübung nicht laut dem Gesetz oder einer aufgrund des Gesetzes erlassenen Vorschrift als Strafhandlung vermerkt, sowie für die keine Bestrafung vorgeschrieben ist.

Strafhandlungen und Strafsanktionen können nur durch das Gesetz bestimmt werden.

Wirtschaftsdelikte und Strafsanktionen für solche Delikte können durch das Gesetz oder durch aufgrund des Gesetzes erlassene Verordnungen bestimmt werden.

Für verübte Strafhandlungen oder Wirtschaftsdelikte können Sanktionen nur aufgrund von Beschlüssen der zuständigen Gerichte im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren verordnet werden.

Die Verwaltungsorgane können Strafsanktionen nur für Übertretungen und zwar nur innerhalb gesetzlich vorgeschriebener Grenzen sowie im Wege des dafür gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens verhängen.

 

Član 50. Niko ne može biti smatran učiniocem krivičnog dela dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom presudom.
 

Zajemčuje se poštovanje ljudske ličnosti i ljudskog dostojanstva u krivičnom i svakom drugom postupku, kao i za vreme izvršenja kazne.

Niko ko je dostižan sudu ili drugom organu nadležnom za vođenje postupka ne može biti kažnjen ako nije po zakonu saslušan ili ako mu nije data mogućnost da se brani.
 

Zajemčeno je pravo na odbranu.

Okrivljeni ima pravo da u toku kaznenog postupka uzme sebi branioca, kome se saglasno zakonu, omogućava odbrana i zaštita prava okrivljenoga. Zakonom se određuje kad okrivljeni u krivičnom postupku mora imati branioca.
 

Lice koje je neopravdano osuđeno za krivično delo ili je bez osnova lišeno slobode ima pravo da iz društvenih sredstava dobije naknadu štete koja mu je time pričinjena.

 

Artikel 50. Niemand kann als Person, die eine Strafhandlung beging, betrachtet werden, solange diese nicht durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellt worden ist.

Die Achtung der menschlichen Persönlichkeit und Würde im Straf- und jedem sonstigen Verfahren, sowie während der Vollstreckung des Urteils wird verbürgt.

Niemand, der vom Gericht oder von einem anderen, für die Leitung des Verfahrens zuständigen Organ erreicht werden kann, darf bestraft werden, ohne daß er gemäß dem Gesetz verhört worden ist oder ohne daß ihm die Möglichkeit geboten wurde, sich verteidigen zu können.

Das Recht auf Verteidigung ist verbürgt.

Der Beschuldigte besitzt das Recht, im Laufe des Strafverfahrens einen Verteidiger zu nehmen, dem im Einklang mit dem Gesetz die Verteidigung und der Schutz der Rechte des Beschuldigten ermöglicht werden. Durch das Gesetz wird bestimmt, wann der Beschuldigte im Strafverfahren einen Verteidiger haben muß.

Ungerechtfertigt für Strafhandlungen verurteilte oder grundlos ihrer Freiheit beraubte Personen besitzen das Recht, aus gesellschaftlichen Mitteln Ersatz des ihnen dadurch zugefügten Schadens zu verlangen.

 

Član 51. Građani uživaju slobodu kretanja i nastanjivanja.

Ograničenje slobode kretanja i nastanjivanja može se predvideti zakonom, i to samo da bi se obezbedilo vođenje krivičnog postupka, radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, radi zaštite javnog poretka ili kad to traže interesi odbrane zemlje.
 

 

Artikel 51. Die Bürger genießen Bewegungs- und Siedlungsfreiheit.

Durch das Gesetz kann eine Einschränkung der Bewegungs- und Siedlungsfreiheit vorgesehen werden, jedoch nur zwecks Gewährleistung der Durchführung von Strafverfahren, zur Verhinderung einer Ausbreitung ansteckender Krankheiten, zwecks Schutz der öffentlichen Ordnung, oder wenn dies die Interessen der Landesverteidigung erfordern sollten.

 

Član 52. Stan je nepovrediv.

Niko bez rešenja donetog na osnovu zakona ne sme ući u tuđ stan ili druge prostorije niti u njima vršiti pretresanje protiv volje njihovog držaoca.

Pretresanju ima pravo da prisustvuje lice čiji se stan ili prostorije pretresaju, ili članovi njegove porodice odnosno zastupnik.
 

Pretresanje se može vršiti samo u prisustvu dva svedoka.

Pod uslovima predviđenim zakonom službeno lice može ući u tuđ stan ili prostorije bez rešenja nadležnog organa i vršiti pretresanje bez prisustva svedoka, ako je to neophodno radi neposrednog hvatanja učinioca krivičnog dela ili radi bezbednosti ljudi i imovine, ili ako je očigledno da se drukčije ne bi mogli obezbediti dokazi u krivičnom postupku.

 

Svako protivpravno ulaženje u tuđ stan i druge prostorije i njihovo pretresanje zabranjeni su i kažnjivi.
 

 

Artikel 52. Die Wohnung ist unverletzbar.

Niemand darf ohne aufgrund des Gesetzes getroffener Entscheidung in eine fremde Wohnung oder andere Räumlichkeiten eindringen und in denselben gegen den Willen des Inhabers eine Hausdurchsuchung vornehmen.

Die Person, deren Wohnung oder Räumlichkeiten durchsucht werden, oder deren Familienmitglieder bzw. Vertreter haben das Recht, der Hausdurchsuchung beizuwohnen.

Die Hausdurchsuchung kann nur in Gegenwart zweier Zeugen vorgenommen werden.

Unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann eine Amtsperson auch ohne Durchsuchungsbefehl des zuständigen Organs in eine fremde Wohnung oder Räumlichkeit eindringen und ohne Gegenwart von Zeugen eine Hausdurchsuchung vornehmen, wenn dies zur unmittelbaren Festnahme der Person, die eine Strafhandlung beging, oder zum Schutz und zur Sicherheit der Menschen und des Besitzes unumgänglich erforderlich ist, oder wenn es offenkundig ist, daß die für das Strafverfahren erforderlichen Beweise auf andere Art nicht sichergestellt werden könnten.

Jedes rechtswidrige Eindringen in eine fremde Wohnung und sonstige Räumlichkeiten und deren Durchsuchung sind verboten und strafbar.

 

Član 53. Tajna pisama i drugih sredstava opštenja je nepovrediva.

Samo saveznim zakonom može se propisati da se na osnovu odluke nadležnog organa može odstupiti od načela nepovredivosti tajne pisama i drugih sredstava opštenja ako je to neophodno za vođenje krivičnog postupka ili za bezbednost zemlje.

 

Artikel 53. Das Briefgeheimnis sowie das Geheimnis sonstiger Benachrichtigungsmittel ist unverletzbar.

Nur durch das Bundesgesetz kann vorgeschrieben werden, daß aufgrund des Beschlusses des zuständigen Organs von dem Prinzip der Unverletzbarkeit des Briefgeheimnisses und des Geheimnisses sonstiger Benachrichtigungsmittel abgewichen werden kann, wenn dies zur Durchführung eines Strafverfahrens oder für die Sicherheit des Landes unumgänglich notwendig ist.

 

Član 54. Jugoslovenski državljanin uživa u inostranstvu zaštitu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
 

Jugoslovenski državljanin ne može biti lišen državljanstva, udaljen iz zemlje, niti ekstradiran.
 

Državljaninu koji je odsutan iz zemlje može se samo izuzetno na osnovu zakona oduzeti jugoslovensko državljanstvo ako svojim radom nanosi štetu međunarodnim ili drugim interesima Jugoslavije, kao i kad odbija da vrši osnovne dužnosti građanina a ima i drugo državljanstvo.

 

Artikel 54. Die jugoslawischen Staatsangehörigen genießen im Ausland den Schutz der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien.

Die jugoslawischen Staatsangehörigen können ihrer Staatsangehörigkeit nicht verlustig erklärt, aus dem Lande verwiesen und ausgeliefert werden.

Dem aus dem Lande abwesenden Staatsangehörigen kann die jugoslawische Staatsangehörigkeit nur ausnahmsweise aufgrund des Gesetzes entzogen werden, wenn er durch seine Tätigkeit den internationalen und sonstigen Interessen Jugoslawiens Schaden zufügt, sowie wenn er sich weigert, die grundlegenden Bürgerpflichten zu erfüllen, und dabei auch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen.

 

Član 55. Zajemčeno je pravo nasleđivanja.

Niko ne može na osnovu nasleđivanja zadržati u svojini nepokretnosti i sredstva rada u većem obimu nego što je ustavom ili zakonom određeno.

 

Artikel 55. Das Erbrecht wird verbürgt.

Niemand kann aufgrund des Erbes Immobilien und Arbeitsmittel in größerem Umfang behalten, als dies verfassungsmäßig und gesetzlich bestimmt ist.

 

Član 56. Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.

Zakonom se utvrđuje u kojim slučajevima građani koji nisu osigurani imaju pravo na zaštitu zdravlja iz društvenih sredstava.
 

Društvena zajednica obezbeđuje uslove za osnivanje zdravstvenih ustanova i za unapređivanje zdravstvene zaštite građana.
 

Društvena zajednica, naročito opština i radna organizacija, stvaraju uslove za razvoj fizičke kulture, kao i za odmor i za razonodu građana, i pružaju podršku inicijativi građana i njihovih udruženja u ovim oblastima.
 

 

Artikel 56. Jedermann genießt das Recht auf Gesundheitsschutz.

Durch das Gesetz wird festgelegt, in welchen Fällen die nichtversicherten Bürger das Recht auf Gesundheitsschutz aus gesellschaftlichen Mitteln genießen können.

Die Gesellschaftsgemeinschaft sichert die Mitte für die Gründung von Gesundheitsinstitutionen sowie für die Förderung des gesundheitlichen Schutzes der Bürger

Die Gesellschaftsgemeinschaft, insbesondere die gemeinden und Arbeitsorganisationen, schaffen die Bedingungen für die Entwicklung der Körperkultur, sowie für die Erholung und Zerstreuung der Bürger, und gewähren der Initiative der Bürger und ihrer Vereinigungen auf diesem Gebiet entsprechende Unterstützung.

 

Član 57. Društvena zajednica pruža posebnu zaštitu majci i detetu.

Pod posebnom zaštitom društvene zajednice su maloletnici o kojima se roditelji ne staraju i druga lica koja nisu u mogućnosti da se sama brinu o sebi i zaštiti svojih prava i interesa.

Vojnim invalidima obezbeđuju se osposobljavanje za rad, invalidska prava i drugi oblici zaštite.

 

Artikel 57. Die Gesellschaftsgemeinschaft gewährt der Mutter und dem Kund besonderen Schutz.

Unter dem besonderen Schutz der Gesellschaftsgemeinschaft befinden sich Minderjährige ohne Fürsorge der Eltern sowie andere Personen, die nicht imstande sind selbst für sich sowie für den Schutz ihrer Rechte und Interessen zu sorgen.

Kriegsversehrten werden die Befähigung zur Arbeit, die Invalidenrechte und sonstige Formen des Schutzes sichergestellt.

Član 58. Porodica uživa društvenu zaštitu. Brak i pravni odnosi u braku i porodici uređuju se zakonom.
 

Brak se punovažno zaključuje slobodnim pristankom lica koja sklapaju brak pred nadležnim organom.
 

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o podizanju i vaspitanju svoje dece.

Deca rođena van braka imaju ista prava i dužnosti prema roditeljima kao i deca rođena u braku.

 

Artikel 58. Die Familie genießt gesellschaftlichen Schutz. Die Ehe sowie die Rechtsbeziehungen in der Ehe und Familie werden gesetzlich geregelt.

Die Ehe wird durch die vor dem zuständigen Organ gegebene freie Zustimmung der in den Ehestand tretenden Personen rechtsgültig geschlossen.

Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, für die Großziehung und Erziehung ihrer Kinder zu sorgen.

Außereheliche geborene Kinder haben gegenüber den Eltern die gleichen Rechte und Pflichten wie die in der Ehe geborenen Kinder.

 

Član 59. Međusobni odnosi ljudi zasnivaju se na uzajamnoj saradnji i na poštovanju ličnosti čoveka i njegovih sloboda i prava.
 

Dužnost je svakoga da drugome pruži pomoć i podršku u opasnosti i da solidarno s drugim učestvuje u otklanjanju opšte opasnosti.
 

 

Artikel 59. Die wechselseitigen Beziehungen der Menschen beruhen auf ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit; sowie auf der Achtung der Persönlichkeit des Menschen und seiner Freiheiten und Rechte.

Es ist jedermanns Pflicht, dem anderen in der Gefahr Beistand und Rückhalt zu gewähren und solidarisch mit anderen an der Abwendung der allgemeinen Gefahr teilzunehmen.

 

Član 60. Odbrana zemlje je pravo i najviša dužnost i čast svakog građanina.

 

Artikel 60. Die Verteidigung des Landes ist das Recht und die höchste Pflicht und Ehre eines jeden Bürgers.

 

Član 61. Svaki građanin dužan je savesno vršiti javnu i drugu društvenu funkciju, koja mu je poverena, i lično je odgovoran za njeno vršenje.

 

Artikel 61. Jeder Bürger ist verpflichtet, die ihm anvertrauten öffentlichen und sonstigen gesellschaftlichen Funktionen gewissenhaft auszuüben, und ist für die Ausübung derselben persönlich verantwortlich.

Član 62. Svaki građanin dužan je, pod jednakim uslovima određenim zakonom, doprinositi zadovoljavanju materijalnih potreba društvene zajednice.

 

Artikel 62. Jeder Bürger ist verpflichtet, die ihm anvertrauten öffentlichen und sonstigen gesellschaftlichen Funktionen gewissenhaft auszuüben, und ist für die Ausübung derselben persönlich verantwortlich.

 

Član 63. Svako je dužan da se pridržava ustava i zakona.

Zakonom se određuju uslovi pod kojima propuštanje dužnosti utvrđenih ovim ustavom povlači kažnjivost.
 

 

Artikel 63. Jedermann ist verpflichtet, die Verfassung und die Gesetze zu befolgen.

Durch das Gesetz wird bestimmt, unter welchen Bedingungen die Unterlassung der durch diese Verfassung festgesetzten Pflichten strafbar ist.

 

Član 64. Stranci u Jugoslaviji uživaju osnovne slobode i prava čoveka i imaju druga prava i dužnosti utvrđene zakonima i međunarodnim ugovorima.

 

Artikel 64. Die Ausländer genießen in Jugoslawien die grundlegenden Freiheiten und Menschenrechte und haben sonstige durch das Gesetz und internationale Verträge festgelegte Rechte und Pflichten.

 

Član 65. Zajemčeno je pravo azila stranim državljanima i licima bez državljanstva, koji su progonjeni zbog svog zalaganja za demokratske poglede i pokrete, za socijalno i nacionalno oslobođenje, za slobodu i prava ljudske ličnosti ili za slobodu naučnog ili umetničkog stvaranja.

 

Artikel 65. Fremden Staatsangehörigen und staatenlosen Personen, die wegen ihres Sichteinsetzens für demokratische Ansichten und Bewegungen, für die soziale und nationale Befreiung, für die Freiheit und die Rechte der menschlichen Persönlichkeit oder für die Freiheit des wissenschaftlichen und künstlerischen Schaffens verfolgt werden, wird das Asylrecht verbürgt.

 

Član 66. Protivustavna i kažnjiva je svaka samovolja kojom se povređuje ili ograničava pravo čoveka, bez obzira na to ko je vrši.
 

Niko ne sme upotrebljavati prinudu niti ograničavati prava drugoga osim u slučajevima i u postupku koji su predviđeni zakonom u skladu sa ovim ustavom.

 

Artikel 66. Jede Eigenmächtigkeit und Willkür, durch die das Recht des Menschen verletzt oder eingeschränkt wird, ist - ohne Rücksicht auf deren Urheber - verfassungswidrig und strafbar.

Niemand darf Zwang anwenden oder die Rechte des Menschen einschränken, außer in Fällen, die im Einklang mit dieser Verfassung durch das Gesetz vorgesehen sind, sowie unter Anwendung des in gleicher Weise vorgeschriebenen Verfahrens.

Član 67. Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom, upravnim i drugim državnim organima i organizacijama, koji rešavaju o njegovim pravima i obavezama.

Društvena zajednica stvara uslove za pružanje pravne pomoći putem advokature kao samostalne društvene službe, i putem drugih vidova pravne pomoći.

 

Artikel 67. Jedermann besitzt das Recht auf gleichen Schutz seiner Rechte im Verfahren vor dem Gericht, den Verwaltungs- und sonstigen Staatsorganen und Organisationen, die über seine Rechte und Pflichten entscheiden.

Die Gesellschaftsgemeinschaft schafft die Bedingungen für die Gewährung des Rechtsbeistandes im Wege der Advokatur als selbständiger Gesellschaftsdienst, sowie im Wege anderer Formen des Rechtsbeistandes.

 

Član 68. Svakom je zajemčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluka sudova i rešenja drugih državnih organa i organizacija, kojima se rešava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
 

 

Artikel 68. Jedermann wird das Recht auf Beschwerdeeinlegung oder Anwendung sonstiger Rechtsmittel gegen die Beschlüsse der Gerichte und gegen die Entscheidungen anderer Staatsorgane und Organisationen verbürgt, durch die über sein Recht oder über sein auf dem Gesetz begründetes Interesse entschieden wird.

 

Član 69. Svako ima pravo na naknadu štete koju mu, u vezi s vršenjem službe ili druge delatnosti državnog organa, odnosno organizacije koja vrši poslove od javnog interesa, pričini svojim nezakonitim ili nepravilnim radom lice ili organ koji vrši tu službu ili delatnost.

Štetu je dužna naknaditi društveno-politička zajednica odnosno organizacija u kojoj se vrši služba ili delatnost. Oštećeni ima pravo da, pod uslovima određenim zakonom, zahteva naknadu n neposredno od lica koje je štetu pričinilo.

 

Artikel 69. Jedermann besitzt das Recht auf Vergütung des Schadens, welcher ihm bei der Ausübung eines Dienstes oder einer sonstigen Tätigkeit seitens der Staatsorgane bzw. öffentliche Dienste versehender Organisationen, durch ungesetzliche oder unrichtige Arbeitsweise der diesen Dienst oder diese Tätigkeit ausübenden Personen oder Organe zugefügt wird.

Für den Schaden hat die gesellschafts-politische Gemeinschaft bzw. Organisation aufzukommen, in der der betreffende Dienst oder die diesbezügliche Tätigkeit ausgeübt wird. Der Schadentragende besitzt das Recht, den Schadenersatz, unter gesetzlich bestimmten Bedingungen, auch unmittelbar von der Person zu beanspruchen, durch die ihm dieser Schaden zugefügt worden ist.

 

Član 70. Slobode i prava zajemčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti niti ograničiti.

Ove slobode i prava ostvaruju se na osnovu samog Ustava. Način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava može se propisivati samo zakonom, i to jedino kad je to ovim ustavom predviđeno ili kad je neophodno za njihovo ostvarivanje.
 

Obezbeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajemčenih ovim ustavom.

 

Artikel 70. Die durch diese Verfassung verbürgten Freiheiten und Rechte können weder entzogen noch eingeschränkt werden.

Diese Freiheiten und Rechte werden aufgrund der Verfassung selbst verwirklicht. Die Art der Verwirklichung der einzelnen Freiheiten und Rechte kann nur durch das Gesetz vorgeschrieben werden, und zwar nur dann, wenn diese durch diese Verfassung vorgesehen oder wenn dies für ihre Verwirklichung unumgänglich erforderlich ist.

Es wird der gerichtliche Schutz der durch diese Verfassung verbürgten Freiheiten und Rechte gewährleistet.

 

GLAVA IV.
DRUŠTVENO-POLITIČKI SISTEM
 

Titel IV.
Das gesellschafts-politische System

 

Član 71. Radni narod je jedini nosilac vlasti i upravljanja društvenim poslovima.

Građani ostvaruju samoupravljanje neposredno na zborovima birača, putem referenduma ili drugih oblika neposrednog odlučivanja u radnoj organizaciji, opštini i drugim društveno-političkim zajednicama i preko svojih delegata koje biraju u organe upravljanja radnih i drugih samoupravnih organizacija i u predstavnička tela društveno-političkih zajednica.
 

 

Artikel 71. Das werktätige Volk ist der einzige Träger der Macht und Verwaltung der gesellschaftlichen Angelegenheiten.

Das Bürger verwirklichen die Selbstverwaltung unmittelbar auf den Wählerversammlungen, im Wege von Referenden oder sonstigen Formen der unmittelbaren Beschlußfassung in der Arbeitsorganisation, der Gemeinde und anderen gesellschafts-politischen Gemeinschaften, sowie über ihre Delegierten, die von ihnen in die Verwaltungsorgane der Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen sowie in die Vertretungskörper der gesellschafts-politischen Gemeinschaften gewählt werden.

 

Član 72. Niko ne može vršiti javna ovlašćenja ako mu ona nisu, saglasno ustavu, poverena od građana ili organa koje oni biraju.

 

Artikel 72. Niemand kann öffentliche Vollmachten ausüben, wenn ihm dieselben nicht im Einlang mit der Verfassung seitens der Bürger oder der von ihnen gewählten Organe anvertraut worden sind.

 

Član 73. Samoupravljanje građana u opštini je politička osnova jedinstvenog društveno-političkog sistema.
 

U opštini se stvaraju i ostvaruju oblici društvenog samoupravljanja iz kojih proizilaze organi koji vrše funkciju vlasti.
 

Jedinstvo društveno-političkog sistema obezbeđuje se ostvarivanjem prava i dužnosti svih društveno-političkih zajednica i njihovim međusobnim odnosima utvrđenim ustavom i zakonom.
 

 

Artikel 73. Die Selbstverwaltung der Bürger in der Gemeinde stellt die politische Grundlage des einheitlichen gesellschafts-politischen Systems dar.

In der Gemeinde werden die Formen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung geschaffen und verwirklicht, aus denen die Machtfunktionen ausübenden Organe hervorgehen.

Die Einheitlichkeit des gesellschafts-politischen Systems wird durch die Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller gesellschafts-politischen Gemeinschaften, sowie durch ihre verfassungsmüßig und gesetzlich festgelegten wechselseitigen Beziehungen gewährleistet.

 

Član 74. Funkcije vlasti i upravljanja društvenim poslovima vrše predstavnička tela, kao opšti organi društvenog samoupravljanja društveno-političkih zajednica, i njima odgovorni organi.
 

Sudsku funkciju vrše sudovi kao samostalni organi društvene zajednice.

Zaštita ustavnosti poverava se ustavnim sudovima.

 

Artikel 74. Die Funktionen der Macht und der Verwaltung gesellschaftlicher Angelegenheiten werden von den Vertretungskörpern als allgemeine Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung der gesellschafts-politischen Gemeinschaften, sowie von den ihnen verantwortlichen Organen ausgeübt.

Die Gerichtsfunktion wird von den Gerichten als selbständige Organe der Gesellschaftsgemeinschaft ausgeübt.

Der Schutz der Verfassungsmäßigkeit wird den Verfassungsgerichten anvertraut.

 

Član 75. Predstavničko telo društveno-političke zajednice je skupština, koju sačinjavaju delegati građana i radnih ljudi u radnim zajednicama.

 

Artikel 75. Der Vertretungskörper der gesellschafts-politischen Gemeinschaft ist die Versammlung, die sich aus Delegierten der Bürger und Werktätigen in den Arbeitsgemeinschaften zusammensetzt.

 

Član 76. Skupštinu opštine sačinjavaju opštinsko veće i veće radnih zajednica. Republičkim ustavom može se predvideti obrazovanje više veća radnih zajednica.

Članove opštinskog veća biraju neposredno građani, a članove veća radnih zajednica — radni ljudi koji na teritoriji opštine rade u radnim organizacijama, državnim organima, društveno-političkim organizacijama i udruženjima, zemljoradnici — članovi zadruge ili druge radne organizacije, kao i drugi građani koji rade na teritoriji opštine a za koje je to određeno zakonom.

 

Za člana opštinskog veća može biti biran svaki građanin koji ima biračko pravo, a za člana veća radnih zajednica može biti biran svaki radni čovek koji ima pravo da bira članove ovog veća, kao i član organa upravljanja radne organizacije odnosno radne zajednice, član organa upravljanja udruženja radnih organizacija, kao i funkcioner sindikata ili društveno-političke organizacije u opštini.
 

Članovi skupština sreza, republike i federacije biraju se po načelu delegacije opštine kao osnovne zajednice građana i radnih ljudi.
 

 

Artikel 76. Die Versammlung der Gemeinde setzt sich aus dem Gemeinderat und dem Rat der Arbeitsgemeinschaften zusammen. Durch die entsprechende Landesverfassung kann die Bildung mehrerer Räte der Arbeitsgemeinschaften vorgesehen werden.

Die Mitglieder des Gemeinderates werden unmittelbar von den Bürgern und die Mitglieder des Rates der Arbeitsgemeinschaften von den Werktätigen gewählt, die auf dem Territorium der Gemeinde in den Arbeitsorganisationen, Staatsorganen, gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigungen arbeiten, ferner von den Bauern - Mitgliedern von Genossenschaften und sonstigen Arbeitsorganisationen, sowie von anderen auf dem Territorium der gemeinde arbeitenden Bürgern, für die dies laut dem Gesetz vorgesehen ist.

Zum Ratsmitglied des Gemeinderates kann jeder wahlberechtigte Bürger und zum Ratsmitglied des Rates der Arbeitsgemeinschaften jeder Werktätige gewählt werden, der berechtigt ist, die Mitglieder dieses Rates zu wählen, ferner noch die Mitglieder der Verwaltungsorgane der Arbeitsorganisationen bzw. der Arbeitsgemeinschaften, die Mitglieder der Verwaltungsorgane der Vereinigungen von Arbeitsorganisationen sowie die Funktionäre der Gewerkschaften oder der in der Gemeinde wirkenden gesellschafts-politischen Organisationen.

Die Mitglieder der Bezirks-, Landes- und Bundesversammlung werden nach dem Prinzip der Delegierung seitens der gemeinde als grundlegende Gemeinschaft der Bürger und der Werktätigen gewählt.

 

Član 77. Neposredni izbori za članove predstavničkih tela društveno-političkih zajednica vrše se na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava.

Izbor i opoziv članova svih predstavničkih tela vrši se tajnim glasanjem.

 

Artikel 77. Die unmittelbaren Wahlen für die Mitglieder der Vertretungskörper der gesellschafts-politischen Gemeinschaften werden aufgrund des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes vorgenommen.

Die Wahl und die Abberufung der Mitglieder aller Vertretungskörper erfolgt durch geheime Stimmabgabe.

 

Član 78. Skupština je najviši organ vlasti i organ društvenog samoupravljanja, u okviru prava i dužnosti društveno-političke zajednice.

Skupština utvrđuje politiku i odlučuje o drugim osnovnim pitanjima od značaja za politički, privredni i kulturni život i društveni razvitak, donosi propise, društveni plan i budžet i druge opšte akte, utvrđuje osnove organizacije i ovlašćenja svojih organa, bira javne funkcionere, pretresa stanje i opšte probleme pravosuđa i vrši budžetsku kontrolu, kontrolu nad radom političko-izvršnih i upravnih organa i društveni nadzor.
 

Skupština obrazuje komisiju koja pretresa pitanja u vezi sa izborom i imenovanjem članova skupštinskih tela i drugih funkcionera i podnosi skupštini predloge. Ova komisija pretresa i opšta pitanja kadrovske politike.

Komisiju sačinjavaju članovi, skupštine i predstavnici društveno-političkih organizacija.

Skupština može zajedno s predstavnicima društveno-političkih organizacija i udruženja, kao opšti sabor, pretresati pitanja od opšteg interesa za društveno-političku zajednicu.

 

Artikel 78. Die Versammlung stellt das höchste Organ der Macht und Organ der gesellschaftlichen Selbstverwaltung im Rahmen der Rechte und Pflichten der gesellschafts-politischen Gemeinschaft dar.

Die Versammlung setzt die Politik fest und entscheidet über andere grundlegende Fragen von Bedeutung für das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben und die gesellschaftliche Entwicklung, beschließt Vorschriften, den gesellschaftsplan, das Budget und sonstige allgemeine Akte, setzt die Grundlagen der Organisation und der Vollmachten ihrer Organe fest, wählt die öffentlichen Funktionäre, erörtert den Stand und die allgemeinen Probleme des Gerichtswesens und übt die Budgetkontrolle, die Kontrolle über die Tätigkeit der politischen Vollzugs- und der Verwaltungsorgane sowie die Gesellschaftsaufsicht aus.

Die Versammlung bildet eine entsprechende Kommission, die Fragen im Zusammenhang mit der Wahl und Ernennung der Mitglieder der Versammlung ihre Vorschläge unterbreitet. Diese Kommission erörtert auch allgemeine Fragen aus dem beriech der Kaderpolitk.

Die Kommission setzt sich aus Versammlungsmitgliedern und Vertretern der gesellschafts-politischen Organisationen zusammen.

Die Versammlung kann zusammen mit den Vertretern der gesellschafts-politischen Organisationen und Vereinigungen, als allgemeine Versammlung, Fragen von allgemeinem Interesse für die gesellschafts-politische Gemeinschaft erörtern.

 

Član 79. U društveno-političkoj zajednici ustavom, zakonom i statutom obrazuju se kolegijalni političko-izvršni organi skupštine. Ustavom se može predvideti da određene političko-izvršne poslove vrše i veća predstavničkih tela.
 

Političko-izvršni organi staraju se o ostvarivanju politike i o izvršavanju zakona, društvenih planova i drugih akata skupštine, daju predloge za utvrđivanje politike skupštine i za donošenje njenih akata, donose propise za koje su ovlašćeni, utvrđuju opšte smernice za rad organa uprave i vrše druge političko-izvršne poslove.
 

Političko-izvršne organe bira i razrešava skupština.

Političko-izvršni organi za svoj rad odgovaraju skupštini koja ih je izabrala.

 

Artikel 79. In den gesellschafts-politischen Gemeinschaften werden laut Verfassung, Gesetz und Statut kollegiale politische Vollzugsorgane der Versammlung gebildet. Durch die Verfassung kann vorgesehen werden, daß bestimmte politische Vollzugsangelegenheiten auch von den Räten der Vertretungskörper erledigt werden können.

Die politischen Vollzugsorgane sorgen für die Verwirklichung der Politik und für die Durchführung der Gesetze, Gesellschaftspläne und sonstigen Akte der Versammlung, geben Vorschläge zur Festlegung der Politik der Versammlung und für die Verabschiedung ihrer Akte, stimmen die allgemeinen Richtlinien für die Tätigkeit der Verwaltungsorgane und erledigen andere Vollzugsangelegenheiten.

Die politischen Vollzugsorgane werden von der Versammlung gewählt und ihres Amtes enthoben.

Die politischen Vollzugsorgane sind für ihre Tätigkeit der Versammlung verantwortlich, von der sie gewählt worden sind.

 

Član 80. Skupština društveno-političke zajednice na osnovu ustava, zakona i statuta obrazuje organe uprave.
 

Organi uprave izvršavaju zakone, društvene planove i druge akte skupštine, sprovode utvrđenu politiku, prate stanje u određenoj oblasti, organizuju i vrše određene službe, rešavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i druge upravne delatnosti, pripremaju akte i vrše druge stručne poslove za skupštine i njihove političko-izvršne organe.
 

Organi uprave sarađuju s drugim organima uprave i radnim i drugim organizacijama u pitanjima od zajedničkog interesa, obezbeđuju uzajamno obaveštavanje u radu, i svojim radom omogućuju efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i organizacija.
 

Organi uprave samostalni su u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, i za svoj rad odgovaraju skupštini i njenim političko-izvršnim organima.

 

Artikel 80. Die Versammlung der gesellschafts-politischen Gemeinschaft bildet aufgrund der Verfassung, des Gesetzes und des Statutes Verwaltungsorgane.

Die Verwaltungsorgane führen die Gesetze, Gesellschaftspläne und sonstige Akte der Versammlung sowie die festgelegte Politik durch, verfolgen den Stand auf bestimmten gebieten, organisieren und besorgen bestimmte Dienste, entscheiden in  Verwaltungsangelegenheiten, üben die Verwaltungsaufsicht und sonstige Verwaltungstätigkeiten aus, bereiten Akte vor und erledigen sonstige Fachangelegenheiten für die Versammlungen und ihre politischen Vollzugsorgane.

Die Verwaltungsorgane arbeiten mit anderen Verwaltungsorganen und Arbeits- sowie sonstigen Organisationen bei Fragen von gemeinsamem Interesse zusammen, sichern die wechselseitige Informierung über den Stand der Arbeit und ermöglichen durch ihre Tätigkeit die wirksame Verwirklichung der Rechte und Interessen der Bürger und Organisationen.

Die Verwaltungsorgane sind im Rahmen ihrer gesetzlichen Vollmachten selbständig und für ihre Tätigkeit der Versammlung und ihren politischen Vollzugsorganen verantwortlich.

 

Član 81. Članovi skupštine biraju se na četiri godine.

Svake dve godine bira se polovina članova svakog veća skupštine.

Mandat članova skupštine može biti produžen samo odlukom skupštine u slučajevima koji su predviđeni ustavom.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIII wurde der Artikel 171 durch folgende Bestimmung geändert bzw. ergänzt:
"XIII. 1. Svake četiri godine biraju se svi članovi vijeća. "

 

Artikel 81. Die Mitglieder der Versammlung werden für die Dauer von vier Jahren gewählt.

Alle zwei Jahre wird die Hälfte aller Mitglieder eines jeden Versammlungsrates gewählt.

Das Mandat der Versammlungsmitglieder kann nur laut Beschluß der Versammlung in verfassungsmäßig vorgesehenen Fällen verlängert werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIII wurde der Artikel 81 durch folgende Bestimmung geändert bzw. ergänzt:
"XIII. 1. Die Mitglieder jedes Rates
(der Bundesversammlung) werden auf vier Jahre gewählt."

 

Član 82. Niko ne može dvaput uzastopno biti član istog veća, iste skupštine niti član izvršnog veća.
 

Niko ne može istovremeno biti član Savezne skuštine i republičke skupštine, niti član dva veća iste skupštine. Član Veća naroda Savezne skupštine zadržava i mandat člana skupštine koja ga delegira.
 

Član Veća naroda može biti biran i za naredni period od četiri godine za republičkog ili za saveznog poslanika ali u ovom periodu ne može biti delegiran u Veće naroda.

Pojedini članovi izvršnih veća mogu, po postupku utvrđenom ustavom, uzastopno biti birani za tu funkciju još za jedan period od četiri godine.

Član opštinske skupštine koji je izabran za člana sreske skupštine može uzastopno biti biran još za jedan period od četiri godine za člana opštinske skupštine, ali za taj period ne može biti biran za člana sreske skupštine.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIII wurde der Artikel 171 durch folgende Bestimmung geändert bzw. ergänzt:
"XIII. 1. ...
2. Nitko ne može više od dva puta uzastopce biti član iste skupštine."

 

Artikel 82. Niemand kann zweimal aufeinanderfolgend Mitglied des gleichen Rates derselben Versammlung, noch Mitglied des Vollzugsrates sein.

Niemand kann gleichzeitig Mitglied der Bundesversammlung und Mitglied der Landesversammlung, noch Mitglied zweier Räte derselben Versammlung sein. Mitglieder des Nationalitätenrates der Bundesversammlung behalten auch das Mandat von Versammlungsmitgliedern der Versammlung bei, von der sie delegiert worden sind.

Die Mitglieder des Nationalitätenrates können auch für die nachfolgende Periode von vier Jahren als Landes- oder Bundesabgeordnete gewählt, jedoch können sie in dieser Periode nicht in den Nationalitätenrat delegiert werden.

Einzelne Mitglieder der Vollzugsräte können, unter verfassungsmäßig festgelegten Bedingungen, noch für eine weitere Periode von vier Jahren in diese Funktion gewählt werden.

Zum Mitglied der Bezirksversammlung gewählte Mitglieder der Gemeindeversammlungen können aufeinanderfolgend noch für eine Periode von vier Jahren zum Mitglied der Gemeindeversammlung, jedoch können sie in dieser Periode nicht zum Mitglied der Bezirksversammlung gewählt werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIII wurde der Artikel 81 durch folgende Bestimmung ergänzt:

"XIII. 1. ...
2. Niemand kann mehr als zwei Mal in unmittelbarer Folge zum Mitglied der
(Bundes-)Versammlung gewählt werden."

 

Član 83. Savezni državni sekretari, savezni sekretari i drugi funkcioneri koje zakon odredi, kao i odgovarajući republički funkcioneri koje utvrdi republički ustav, ne mogu biti na ovoj funkciji duže od četiri godine, niti se na takvu funkciju mogu ponovo imenovati za naredni period od četiri godine.

Pojedini od ovih funkcionera mogu po posebnom postupku utvrđenom ustavom, biti uzastopno imenovani na jednu od ovih funkcija najduže još na četiri godine.

Zakonom se može uvoditi načelo ponovnog izbora odnosno ponovnog imenovanja posle određenog vremena i za druge nosioce javnih funkcija.

Član skupštine ne može istovremeno biti imenovani funkcioner ili službenik državnog organa koji njoj odgovara. Nespojive su funkcije sudije i člana skupštine koja bira sudiju.
 

 

Artikel 83. Die Bundesstaatssekretäre, Bundessekretäre und andere Funktionäre, für die dies durch das Gesetz bestimmt wird, sowie die entsprechenden Landesfunktionäre, für die dies durch die Landesverfassung festgesetzt wird, können diese Funktion nicht länger als vier Jahre bekleiden, noch können sie für die folgende Periode von vier Jahren in solche Funktionen wiederernannt werden.

Einzelne von diesen Funktionären können, nach einem durch die Verfassung festgesetzten Sonderverfahren, aufeinanderfolgend noch höchstens für vier weitere Jahre in eine von diesen Funktionen ernannt werden.

Durch das Gesetz kann auch für andere Träger öffentlicher Funktionen das Prinzip der Wiederwahl bzw. Wiederernennung erst nach Ablauf einer bestimmten Frist eingeführt werden.

Ein Versammlungsmitglied kann zur gleichen zeit nicht ernannter Funktionär oder Angestellter eines der Versammlung verantwortlichen Staatsorgans sein. Die Funktionen eines Richters und Mitglieds der Versammlung, die den Richter wählt, sind unvereinbar.

 

Član 84. Skupštine, njihovi političko-izvršni organi i organi uprave vrše svoje poslove na osnovu i u okviru ustava i zakona.
 

Svaki državni organ, organizacija ili pojedinac, koji ima javna ovlašćenja, vrši svoje funkcije samo u granicama ovlašćenja koja određuju ustav i zakon.

Državni organi imaju prema radnim i drugim samoupravnim organizacijama samo prava utvrđena na osnovu ustava.
 

 

Artikel 84. Die Versammlungen, ihre politischen Vollzugsorgane und die Verwaltungsorgane erledigen ihre Angelegenheiten aufgrund und im Rahmen der Verfassung und des Gesetzes.

Jedes Staatsorgan, jede Organisation und jede über öffentliche Vollmachten verfügende Einzelperson üben ihre Funktionen nur in den durch die Verfassung und das Gesetz bestimmten Vollmachtsgrenzen aus.

Die Staatsorgane haben gegenüber den Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen nur aufgrund der Verfassung festgelegte Rechte.

 

Član 85. Međusobni odnosi organa raznih društveno-političkih zajednica zasnivaju se na pravima i dužnostima utvrđenim na osnovu ustava.

Zakonom se u skladu s pravima i dužnostima federacije i republike mogu utvrđivati prava i dužnosti saveznih organa uprave prema republičkim, kao i prava i dužnosti saveznih odnosno republičkih organa uprave prema sreskim i opštinskim organima uprave, u pogledu kontrole izvršavanja republičkih i saveznih propisa.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 85 Abs. 2 aufgehoben (siehe Artikel 126).

 

Artikel 85. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Organen verschiedener gesellschafts-politischer Gemeinschaften beruhen auf den aufgrund der Verfassung festgelegten Rechten und Pflichten.

Durch das Gesetz können, im Einklang mit den Rechten und Pflichten des Bundes und der Republik, die Rechte und Pflichten der Bundesverwaltungsorgane gegenüber den Landes-, sowie die Rechte und Pflichten der Bundes- bzw. der Landesverwaltungsorgane gegenüber den Bezirks- und Gemeindeverwaltungsorganen bezüglich der Kontrolle über die Durchführung der Landes- und Bundesvorschriften festgelegt werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 85 Abs. 2 aufgehoben (siehe Artikel 126).

 

Član 86. Nosilac javne ili druge društvene funkcije lično je odgovoran za njeno vršenje.
 

Zakonom se utvrđuju vrste i uslovi odgovornosti svih nosilaca javnih i drugih društvenih funkcija.
 

Nosilac javne funkcije ima pravo da podnese ostavku i da je obrazloži.

 

Artikel 86. Die Träger öffentlicher oder sonstiger gesellschaftlicher Funktionen sind für die Ausübung derselben persönlich verantwortlich.

Die Art und die Bedingungen der Verantwortung aller Träger öffentlicher und sonstiger gesellschaftlicher Funktionen werden durch das Gesetz festgelegt.

Die Träger öffentlicher Funktionen haben das Recht, ihre Demission einzureichen und dieselbe zu begründen.

 

Član 87. Rad državnih organa, organa društvenog samoupravljanja i organizacija koje vrše poslove od javnog interesa javan je, i oni su dužni obaveštavati javnost o svom radu.
 

Način obezbeđivanja javnosti određuje se zakonom i statutom. Zakonom se određuje koji podaci se moraju čuvati kao tajna ili se ne mogu objavljivati.

Radi obezbeđivanja javnosti i društvene odgovornosti u radu državnih organa, organa društvenog samoupravljanja, organizacija koje vrše poslove od javnog interesa i društveno-političkih zajednica, predstavničko telo u vršenju društvenog nadzora pretresa opšta pitanja u vezi s raspolaganjem društvenim sredstvima i raspodelom dohotka, kao i s načinom izvršavanja prava i dužnosti tih organa i organizacija.
 

Predstavnička tela vrše društveni nadzor u saradnji sa organima samoupravljanja i utiču na razvijanje odgovornosti i socijalističkih normi u samoupravljanju, poslovanju i raspolaganju društvenim sredstvima.
 

Društvenim nadzorom ne mogu se ograničavati ustavom i zakonom utvrđena prava organa, organizacija i građana, niti nanositi povreda njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima.

 

Artikel 87. Die Tätigkeit der Staatsorgane, die Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und der Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgender Organisationen ist öffentlich und dieselben sind verpflichtet, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu informieren.

Die Art der Sicherstellung des öffentlichen Einblickes wird durch das Gesetz und das Statut bestimmt. Durch das Gesetz wird auch bestimmt, welche Angaben geheimgehalten werden müssen und nicht veröffentlicht werden können.

Zwecks Sicherstellung des öffentlichen Charakters und der gesellschaftlichen Verantwortung bei der Tätigkeit der Staatsorgane, Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, Angelegenheiten von öffentlichem Interesse besorgenden Organisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften, erörtert der Vertretungskörper bei der Ausübung der gesellschaftlichen Aufsicht allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der Verfügung über die gesellschaftlichen Mittel und mit der Verteilung des Einkommens, wie auch mit der Art, wie die Rechte und Pflichten dieser Organe und Organisationen ausgeübt werden.

Die Vertretungskörper üben die gesellschaftliche Aufsicht in Zusammenarbeit mit den Organen der Selbstverwaltung aus und wirken auf die Entwicklung der Verantwortung und der sozialistischen Normen in der  Selbstverwaltung, der Geschäftstätigkeit und der Verfügung über die gesellschaftlichen Mittel ein.

Durch die Gesellschaftsaufsicht können die durch die Verfassung und das Gesetz festgelegten Rechte der Organe, Organisationen und Bürger weder eingeschränkt, noch können dadurch ihre Rechte und auf dem Gesetz begründeten Interessen verletzt werden.

 

Član 88. Građani na zborovima birača pretresaju pitanja od značaja za život i rad u naselju i opštini i druga pitanja od društvenog interesa, pokreću inicijativu i daju predloge za rešavanje ovih pitanja, neposredno odlučuju o poslovima određenim zakonom i statutom opštine i predlažu kandidate u izborima za članove predstavničkih tela.
 

Radni ljudi na zborovima u radnoj zajednici predlažu kandidate za članove predstavničkih tela i vrše druge poslove upravljanja predviđene zakonom i statutom.

 

Artikel 88. Die Bürger erörtern auf den Wählerversammlungen Fragen von Bedeutung für das Leben und Wirken in der Siedlung und gemeinde, sowie sonstige Fragen von gesellschaftlichem Interesse, ergreifen die Initiative und unterbreiten Vorschläge zur Lösung dieser Fragen, entscheiden unmittelbar über durch das Gesetz und das Statut der gemeinde bestimmte Angelegenheiten und schlagen die Kandidaten für die Wahl der Mitglieder der Vertretungskörper vor.

Die Werktätigen schlagen auf den Versammlungen in der Arbeitsorganisation die Kandidaten für die Mitglieder der Vertretungskörper vor und erledigen andere, durch das Gesetz und das Statut vorgesehene Verwaltungsangelegenheiten.

 

Član 89. Skupština društveno-političke zajednice može raspisati referendum radi prethodnog izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, ili radi potvrđivanja zakona i drugih svojih akata.
 

Zakonom i statutom radne organizacije određuje se u kojim se slučajevima u radnoj organizaciji odlučuje referendumom.
 

Odluka donesena referendumom obavezna je.

O referendumu se donosi zakon.

 

Artikel 89. Die Versammlung der gesellschafts-politischen Gemeinschaft kann zwecks vorheriger Stellungnahme der Bürger über einzelne Fragen aus ihrem Zuständigkeitsbereich oder zwecks Bestätigung eines Gesetzes und ihrer sonstigen Akte Referenden ausschreiben.

Durch das Gesetz und das Statut der Arbeitsorganisation wird bestimmt, in welchen Fällen in der Arbeitsorganisation durch Referenden entschieden wird.

Der im Wege eines Referendums gefaßte Beschluß ist obligatorisch.

Über das Referendum wird ein entsprechendes Gesetz erlassen.

 

Član 90. Ostvarujući u radnoj organizaciji samoupravljanje, radni ljudi poveravaju, u skladu sa ustavom, zakonom i statutom, određene funkcije upravljanja organima radne organizacije radničkom savetu, upravnom odboru i direktoru, odnosno drugim odgovarajućim organima upravljanja. Zakonom i statutom mogu se ustanoviti i posebni nadzorni, stručni i drugi organi upravljanja radne organizacije.

U radnoj organizaciji koja vrši delatnost ili poslove od posebnog društvenog interesa zainteresovani građani i predstavnici zainteresovanih organizacija i društvene zajednice učestvuju, u skladu sa zakonom, u upravljanju određenim poslovima kao članovi organa upravljanja radne organizacije ili na drugi način određen zakonom i statutom.
 

O organizaciji rada i raspodeli dohotka u ovakvoj radnoj organizaciji, odlučuju samo organi upravljanja koje biraju članovi radne zajednice. Zakonom se mogu odrediti opšti uslovi i merila u pogledu raspodele dohotka i predvideti saglasnost određenog organa upravljanja te radne organizacije, druge organizacije ili državnog organa na pojedine akte raspodele dohotka ili akte odlučivanja o radnom procesu, koji su od posebnog društvenog interesa.

 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 90 Abs. 1 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. Ostvarujući samoupravljanje radni ljudi u radnoj organizaciji kao cjelini i organizacijama udruženog rada u njenom sastavu određuju pitanja o kojima odlučuju neposredno i povjeravaju određene funkcije upravljanja radničkom savjetu, odnosno prema prirodi djelatnosti radne organizacije drugom odgovarajućem organu upravljanja, a određene izvdne funkcije njemu odgovornim kolegijalnim i inokosnim organima, koje bira radnički savjet."

 

Artikel 90. Indem die Werktätigen die Selbstverwaltung in der Arbeitsorganisation verwirklichen, vertrauen sie im Einklang mit der Verfassung, dem Gesetz und dem Statut den Organen der Arbeitsorganisation - dem Arbeitsamt, Verwaltungsausschuß und Direktor, bzw. entsprechenden anderen Verwaltungsorganen - bestimmte Verwaltungsfunktionen an. Durch das Gesetz und das Statut können auch besondere Aufsichts-, Fach- und sonstige Verwaltungsorgane der Arbeitsorganisation gebildet werden.

In Arbeitsorganisationen, die eine Tätigkeit von besonderem gesellschaftlichen Interesse ausüben, nehmen die interessierten Bürger und Vertreter der interessierten Organisationen und der Gesellschaftsgemeinschaft, im Einklang mit dem Gesetz, an der Verwaltung bestimmter Angelegenheiten als Mitglieder der Verwaltungsorgane der Arbeitsorganisation, oder auf eine andere gesetz- oder statutmäßig bestimmte Weise teil.

Über die Organisation der Arbeit und die Verteilung des Einkommens entscheiden in diesen Arbeitsorganisationen nur die von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gewählten Verwaltungsorgane. Durch das Gesetz können die allgemeinen Bedingungen und Maßstäbe in bezug auf die Verteilung des Einkommens bestimmt und die Übereinstimmung bestimmter Verwaltungsorgane dieser Arbeitsorganisation, sonstiger Organisation oder Staatsorgane mit einzelnen Akten hinsichtlich der Verteilung des Einkommens oder bezüglich der Entscheidung über den Arbeitsprozeß vorgesehen werden, falls dieselben von besonderem gesellschaftlichem Interesse sind.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 90 Abs. 1 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. ..."

 

Član 91. Radna organizacija donosi, u skladu sa ustavom i zakonom, statut i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u radnoj organizaciji.

Statutom se utvrđuje unutrašnja organizacija, delokrug i odgovornost organa upravljanja, položaj radnih jedinica i prava radnih ljudi u upravljanju tim jedinicama, radni i drugi unutrašnji odnosi, način poslovanja, kao i druga pitanja od značaja za samoupravljanje u radnoj organizaciji i njeno poslovanje. Statutom se može predvideti i određena poslovna samostalnost pojedinih delova radne organizacije.
 

Statut radne organizacije, pre konačnog usvajanja, podnosi se na razmatranje opštinskoj skupštini. Zakonom se može propisati da se statut određenih radnih organizacija podnosi na razmatranje skupštini republike ili druge društveno-političke zajednice.
 

Zakonom se može utvrditi obaveza donošenja pojedinih opštih akata radne organizacije i postupak za donošenje statuta i drugih opštih akata i mogu se predvideti određena ovlašćenja nadležnog organa društveno-političke zajednice u pogledu davanja potvrde ili saglasnosti na statut ili druge opšte akte u celini ili na pojedine njihove delove.

 

 

Artikel 91. Die Arbeitsorganisation beschließt, im Einklang mit der Verfassung und dem Gesetz, das Statut und andere allgemeine Akte, durch welche die Beziehungen in der Arbeitsorganisation geregelt werden.

Durch das Statut werden die Innenorganisation, der Wirkungskreis und die Verantwortung der Verwaltungsorgane, die Stellung der Arbeitseinheiten und die Rechte der Werktätigen bei der Verwaltung dieser Einheiten, die Arbeits- und sonstigen Innenbeziehungen, die Geschäftsweise sowie sonstige Fragen von Bedeutung für die Selbstverwaltung in der Arbeitsorganisation, wie auch deren Geschäftstätigkeit festgesetzt. Durch das Statut kann auch eine bestimmte, die Geschäftsführung betreffende Selbständigkeit der einzelnen Teile der Arbeitsorganisation vorgesehen werden.

Das Statut wird vor seiner endgültigen Annahme der Gemeindeversammlung zur Erörterung vorgelegt. Durch das Gesetz kann vorgeschrieben werden, daß das Statut bestimmter Arbeitsorganisationen der Landesversammlung oder der Versammlung einer anderen gesellschafts-politischen Gemeinschaft zur Erörterung vorgelegt werden soll.

Durch das Gesetz können die pflichtmäßige Beschließung einzelner allgemeiner Akte der Arbeitsorganisation, sowie das für die Beschließung des Status und sonstiger allgemeiner Akte zu beachtende Verfahren festgesetzt, wie auch bestimmte Vollmachten des zuständigen Organs der gesellschafts-politischen Gemeinschaft bezüglich der Bestätigung oder Genehmigung des Statuts oder sonstiger allgemeiner Akte vorgesehen werden, sei es, daß es sich dabei um diese Akte als Gesamtheit oder um deren einzelne Teile handelt.

 

Član 92. Radnički savet utvrđuje statut i druge opšte akte, utvrđuje planove i programe rada i razvoja radne organizacije i odlučuje o drugim opštim pitanjima.

Članove radničkog saveta biraju radni ljudi neposredno.

Radna zajednica s manjim brojem članova neposredno vrši i funkcije radničkog saveta.

Upravni odbor odlučuje o poslovanju radne organizacije.

Članove upravnog odbora radne organizacije bira radnički savet odnosno radna zajednica, a zakonom ili statutom može se odrediti da radna zajednica s manjim brojem članova neposredno vrši i funkcije upravnog odbora.
 

Članovi radničkog saveta biraju se na dve godine, a članovi upravnog odbora na godinu dana.
 

Niko ne može biti biran dvaput uzastopno za člana radničkog saveta, niti više od dvaput uzastopno za člana upravnog odbora.
 

Svake godine bira se polovina članova radničkog saveta.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 92 Abs. 4 und 8 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. ...
Radni ljudi u radnoj organizacij i ustanovljavaju organe upravljanja radne organizacije i organizacija udruženog rada u njenom sastavu, određuju njihov djelokrug i vrijeme na koje se ti organi biraju, i utvrđuju uvjete i način njiovog izbora odnosno razrješenja.
..."

 

Artikel 92. Der Arbeiterrat beschließt das Statut und sonstige allgemeine Akte, stellt die Pläne und Programme für die Arbeit und Entwicklung der Arbeitsorganisation auf und entscheidet über sonstige allgemeine Fragen.

Die Mitglieder des Arbeiterrates werden von den Werktätigen unmittelbar gewählt.

Arbeitsgemeinschaften mit geringerer Mitgliederzahl üben unmittelbar auch die Funktionen des Arbeiterrates aus.

Der Verwaltungsausschuß entscheidet über die Geschäftstätigkeit der Arbeitsorganisation.

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Arbeitsorganisation werden vom Arbeiterrat bzw. der Arbeitsgemeinschaft gewählt, während bei Arbeitsgemeinschaften mit geringerer Mitgliedzahl durch das Gesetz oder das Statut bestimmt werden kann, daß dieselben unmittelbar auch die Funktionen des Verwaltungsausschusses ausüben.

Die Mitglieder des Arbeiterrates werden für die Dauer von zwei Jahren und die Mitglieder des Verwaltungsausschusses für die Dauer von einem Jahr gewählt.

Niemand kann zweimal aufeinanderfolgend zum Mitglied des Arbeiterrates, oder mehr als zweimal aufeinanderfolgend zum Mitglied des Verwaltungsausschusses gewählt werden.

Jedes Jahr wird die Hälfte aller Mitglieder des Arbeiterrates gewählt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 92 Abs. 4 und 8 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. ..."

 

Član 93. Direktor radne organizacije rukovodi poslovanjem radne organizacije, izvršava odluke radničkog saveta i drugih organa upravljanja i zastupa organizaciju. Direktor je samostalan u radu i lično je odgovoran radnoj zajednici i organima upravljanja radne organizacije, a za zakonitost rada radne organizacije i za ispunjavanje zakonom određenih obaveza odgovoran je i društvenoj zajednici.
 

Direktora imenuje na osnovu javnog konkursa radnički savet na predlog konkursne komisije, prema uslovima i po postupku koje određuje zakon. Konkursna komisija sastavljena je od zakonom određenog broja predstavnika radne organizacije i opštine odnosno druge društveno-političke zajednice.
 

Zakonom se može odrediti drukčiji način imenovanja direktora radne organizacije koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa.

Direktor radne organizacije imenuje se na vreme određeno zakonom i može po istom postupku ponovo biti imenovan.
 

Zakonom se određuje pod kojim uslovima radnički savet odnosno drugi nadležan organ može razrešiti direktora i pre vremena na koje je imenovan.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 93 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. ...
Zakonom se može odrediti poseban postupak i način imenovanja i rarješenja inokosnog izvršnog organa radne organizacije koja vrši poslove od posebnog društvenog interesa."

 

Artikel 93. Der Direktor der Arbeitsorganisation leitet die Geschäftstätigkeit der Arbeitsorganisation, führt die Beschlüsse des Arbeiterrates und der übrigen Verwaltungsorgane durch und vertritt die Organisation. Der Direktor ist hinsichtlich seiner Arbeit selbständig und der Arbeitsgemeinschaft sowie den Verwaltungsorganen der Arbeitsgemeinschaft persönlich, und für die Gesetzlichkeit der Tätigkeit der Arbeitsorganisation sowie für die Erfüllung der gesetzlich bestimmten Verpflichtungen auch der Gesellschaftsgemeinschaft verantwortlich.

Der Direktor wird aufgrund öffentlicher Bewerbungsausschreiben auf Vorschlag der entsprechende Bewerbungskommission, unter gesetzlich vorgesehenen Bedingungen sowie nach einem dementsprechend vorgeschriebenen Verfahren, vom Arbeiterrat ernannt. Die Bewerbungskommission setzt sich aus einer gesetzlich festgesetzten Zahl von Vertretern der Arbeitsgemeinschaft und der Gemeinde, bzw. einer sonstigen gesellschafts-politischen Gemeinschaft zusammen.

Durch das Gesetz kann für die Ernennung des Direktors in Arbeitsorganisationen, die eine Tätigkeit von besonderem gesellschaftlichem Interesse ausüben, ein entsprechend anderes Verfahren vorgeschrieben werden.

Der Direktor der Arbeitsorganisation wird auf eine gesetzlich bestimmte Dauer ernannt und kann nach dem gleichen Verfahren in diese Stellung erneut ernannt werden.

Durch das Gesetz wird bestimmt, unter welchen Bedingungen der Arbeiterrat bzw. ein anderes zuständiges Organ den Direktor auch vor Ablauf seiner Ernennungszeit seines Amtes entheben kann.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XV wurde der Artikel 93 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XV. ..."

 

Član 94. Radi otklanjanja i rešavanja određenih kolektivnih sporova između radnih ljudi pojedinih delova radne organizacije i između radnih ljudi u radnoj organizaciji i organa društveno-političke zajednice, obrazuju se na osnovu zakona arbitraže.
 

 

Artikel 94. Zur Beilegung und Lösung bestimmter kollektiver Streitfragen zwischen den Werktätigen in den einzelnen Teilen der Arbeitsorganisation sowie zwischen den Werktätigen in der Arbeitsorganisation und den Organen der gesellschafts-politischen Gemeinschaft, werden aufgrund des Gesetzes Schiedsgerichte gebildet.

 

Član 95. Poslovima od zajedničkog interesa u oblasti upravljanja stambenim zgradama i u drugim oblastima društvenog života građani upravljaju neposredno ili preko organa koje sami biraju i koji su im odgovorni za rad.

 

Artikel 95. Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse aus dem bereich der Verwaltung von Wohnungsgebäuden und anderen bereichen des gesellschaftlichen Lebens werden von den Bürgern unmittelbar oder über deren selbstgewählte und ihnen für ihre Tätigkeit verantwortlichen Organe verwaltet.

 

GLAVA V.
DRUŠTVENO-POLITIČKE ZAJEDNICE
 

Titel V.
Die gesellschafts-politischen Gemeinschaften

 

1. Opština
 

1. Die Gemeinde
 

Član 96. U opštini kao osnovnoj društveno-političkoj zajednici

obezbeđuju se materijalni i drugi uslovi za rad ljudi i razvitak proizvodnih snaga, usmerava se i usklađuje razvitak privrede i društvenih službi, utvrđuju se i raspoređuju sredstva za potrebe opštine, stvaraju se uslovi za zadovoljavanje materijalnih, socijalnih, kulturnih i drugih zajedničkih potreba građana, usklađuju se pojedinačni i zajednički interesi sa opštim interesima,

 

ostvaruje se što neposrednije društveno samoupravljanje, organizuju se organi vlasti, društveno samoupravljanje i društvene službe od zajedničkog interesa, obezbeđuju se uslovi za ostvarivanje sloboda i prava građana, uređuju se odnosi od neposrednog interesa za građane u opštini, određuju se opšti uslovi za vršenje delatnosti komunalnih i sličnih organizacija, štite se zakonitost i sigurnost ljudi i imovine, obezbeđuje se javni red i mir, vrši se društveni nadzor,

 

ostvaruju se i druge funkcije društvene zajednice osim onih koje su ustavom utvrđene kao prava i dužnosti republike ili federacije.
 

Prava i dužnosti opštine utvrđuju se ustavom, zakonom i statutom.

Prava i dužnosti opštine vrše građani na zborovima birača i putem drugih oblika neposrednog odlučivanja, opštinska skupština, njeni organi i mesne zajednice. Prava i dužnosti opštine ovi organi ostvaruju uz učešće i u saradnji s drugim organima društvenog samoupravljanja u opštini.

 

Artikel 96. In der Gemeinde als grundlegende gesellschafts-politische Gemeinschaft:

werden die materiellen und sonstigen Bedingungen für die Arbeit der Menschen und für die Entwicklung der Produktivkräfte gesichert; die Entwicklung, der Wirtschaft und der gesellschaftlichen Dienste ausgerichtet und untereinander in Einklang gebracht; die für die Bedürfnisse der gemeinde erforderlichen Mittel festgesetzt und verteilt; die Bedingungen für die Befriedigung der materiellen, sozialen, kulturellen und sonstigen gemeinsamen Bedürfnisse der Bürger geschaffen; die Einzel- und Gemein- mit den allgemeinen Interessen in Einklang gebracht;

werden eine möglichst unmittelbare gesellschaftliche Selbstverwaltung hergestellt; die Machtorgane, die gesellschaftliche Selbstverwaltung und die gemeinsamen Interessen dienenden Gesellschaftsdienste organisiert; die Bedingungen für die Verwirklichung der Freiheiten und Rechte der Bürger gesichert; die Beziehungen von unmittelbarem Interesse für die in der Gemeinde lebenden Bürger geregelt; die allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit der Kommunal- und ähnlichen Organisationen bestimmt; die Gesetzlichkeit und die Sicherheit der Menschen und des Besitzes geschützt; die öffentliche Ordnung und Ruhe gewährleistet; die gesellschaftliche Aufsicht ausgeübt;

werden noch sonstige Funktionen der Gesellschaftsgemeinschaft verwirklicht, mit Ausnahme derjenigen, die durch die Verfassung als Rechte und Pflichten der Republik oder des Bundes festgesetzt sind.

Die Rechte und Pflichten der Gemeinde werden durch die Verfassung, das Gesetz und das Statut festgesetzt.

Die Rechte und Pflichten der Gemeinde werden von den Bürgern auf den Wählerversammlungen sowie im Wege sonstiger Formen der unmittelbaren Beschlußfassung, von der Gemeindeversammlung, ihren Organen und den Ortsgemeinschaften ausgeübt. Die Rechte und Pflichten der Gemeinde werden von den Organen der Gemeinde und der Ortsgemeinschaft unter Beteiligung und in Zusammenarbeit mit anderen Organen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung in der Gemeinde verwirklicht.

 

Član 97. Teritorije opština utvrđuju se republičkim zakonom u skladu sa uslovima koje odredi republički ustav.

 

Artikel 97. Das Territorium der Gemeinden wird durch das Landesgesetz im Einklang mit den durch die Republiksverfassung bestimmten Bedingungen festgesetzt.

 

Član 98. Svaka opština samostalno donosi svoj statut.

Statutom opštine, u okviru ustava i zakona, utvrđuju se prava i dužnosti opštine i način njihovog ostvarivanja, područja, organizacija i prava mesnih zajednica, kao i drugi oblici samoupravljanja u naseljenim mestima, odnosi između građana, radnih i drugih organizacija u rešavanju pitanja od zajedničkih interesa, način obezbeđivanja javnosti rada organa i organizacija u opštini, organizacija komunalnih i drugih službi, prava građana, radnih i drugih samoupravnih organizacija u pogledu korišćenja fondova, društvenih i drugih službi, dobara u opštoj upotrebi i drugih društvenih sredstava kojima opština upravlja, organizacija opštinske skupštine i drugih opštinskih organa i njihova prava, dužnosti i ovlašćenja.

 

 

Artikel 98. Jede Gemeinde verabschiedet ihr Statut selbständig.

Durch das Statut der Gemeinde wird, im Rahmen der Verfassung und der Gesetze folgendes festgelegt: die Rechte und Pflichten der Gemeinde und die Art ihrer Verwirklichung; die Ortsgebiete, Organisation und Rechte der Ortsgemeinschaften, sowie sonstige Formen der Selbstverwaltung in bewohnten Ortschaften; die Beziehungen zwischen den Bürgern, Arbeits- und sonstigen Organisationen bei der Lösung gemeinsame Interessen betreffender Fragen; die Art der Sicherstellung des öffentlichen Einblickes in die Tätigkeit der in der Gemeinde wirkenden Organe und Organisationen; die Organisation der Kommunal- und sonstigen Dienste; die Rechte der Bürger, Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen bezüglich der Nützung der Fonds, der gesellschaftlichen und sonstigen Dienste, der allgemeinen Gebrauchsgüter und sonstiger in der Verwaltung der Gemeinde befindlicher Mittel; die Organisation der Gemeindeversammlung und sonstiger Gemeindeorgane, sowie deren Rechte, Pflichten und Vollmachten.

 

Član 99. Radi izvršavanja svojih prava i dužnosti opština samostalno donosi propise, društveni plan i budžet i obrazuje svoje fondove.

Opština, u okviru zakonom utvrđenih izvora i vrsta prihoda, samostalno utvrđuje svoje prihode i raspolaže njima.
 

Opština, u skladu sa zakonom, neposredno vrši funkcije društvene zajednice u pogledu uređivanja i korišćenja zemljišta i dobara u opštoj upotrebi, izgrađivanja i korišćenja stambenih zgrada i uređivanja stambeno-komunalnih odnosa.

 

Artikel 99. Zwecks Ausübung ihrer Rechte und Pflichten verabschiedet die Gemeinde selbständige Vorschriften, den Gesellschafts- und Haushaltsplan und gründet ihre Fonds.

Die Gemeinde setzt, im Rahmen der gesetzlich festgelegten Einkunftsquelle und -arten, selbständig ihre Einkünfte fest und verfügt über dieselben.

Die Gemeinde übt, im Einklang mit dem Gesetz, unmittelbar die Funktionen der Gesellschaftsgemeinschaft bezüglich der Regelung und Nützung des Bodens und der im allgemeinen gebrauch befindlichen Güter, der Errichtung und Nutzung von Wohngebäuden und der Regelung der Wohn- und Kommunalverhältnisse aus.

 

Član 100. Opštini koja svojim sredstvima ne može da finansira izvršavanje svojih zadataka i rad društvenih službi, obezbeđuju se, pod uslovima predviđenim republičkim ustavom i zakonom, iz republičkih prihoda dopunska sredstva za finansiranje društvenih službi i drugih službi opštine.

 

Artikel 100. Gemeinden, welche außerstande sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben und die Tätigkeit der gesellschaftlichen Dienste aus ihren eigenen Mitteln zu finanzieren, werden unter den durch die Republiksverfassung und das Gesetz vorgesehenen Bedingungen zur Finanzierung der gesellschaftlichen Dienste und sonstigen Gemeindedienste aus den Landeseinkünften zusätzliche Mittel gewährt.

 

Član 101. Opštinski organi obezbeđuju izvršavanje saveznih i republičkih zakona i neposredno ih izvršavaju, ako njihovo izvršavanje ustavom ili zakonom nije stavljeno u nadležnost sreskih, republičkih i saveznih organa.

 

 

Artikel 101. Die Gemeindeorgane sichern die Durchführung der Bundes- und Landesgesetze und führen dieselben unmittelbar durch, soweit deren Durchführung laut Verfassung oder Gesetz nicht in die Zuständigkeit der Bezirks-, Republiks-, und Bundesorgane übertragen sind.

 

Član 102. U gradu koji ima više opština, statutom grada u skladu s republičkim ustavom i zakonom, mogu se obrazovati organi samoupravljanja za poslove od zajedničkog interesa za grad kao celinu, i ovim organima mogu se poveriti određena prava i dužnosti opština i sreza.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVII wurde der Artikel 102 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVII. U gradu koji ima više općina, statutom grada može se, u skladu s republičkim ustavom, utvrditi da grad, kao posebna društveno-politička zaiednica, vrši funkcije i poslove od interesa za grad kao cjelinu, i u skladu s tim mogu se utvrditi prava i dužnosti grada i odnosi grada i općina."

 

Artikel 102. In einer Stadt mit mehreren Gemeinden können durch das Statut der betreffenden Stadt, im Einklang mit der Republiksverfassung und dem Republiksgesetz Selbstverwaltungsorgane für Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse für die Stadt als Gesamtheit gebildet werden, und diesen Organen können bestimmte, die Gemeinden und den Bezirk betreffende Rechte und Pflichten anvertraut werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVII wurde der Artikel 102 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVII. Eine Stadt, die in mehrere Gemeinden unterteilt ist, kann in Übereinstimmung mit der Verfassung der Republik eine gesellschafts-politische Gemeinschaft bilden und die Rechte und Pflichten der Gemeinden übernehmen, die zur Wahrung der Interessen der Stadt in ihrer Gesamtheit erforderlich sind."

 

Član 103. Opštine međusobno sarađuju, slobodno udružuju svoja sredstva radi vršenja određenih poslova iz svoje nadležnosti ili radi stvaranja uslova za zadovoljavanje potreba od zajedničkog interesa, osnivaju zajedničke organe, organizacije i službe, preduzimaju zajedničke akcije i razmenjuju iskustva.

 

Artikel 103. Die Gemeinden arbeiten zusammen, vereinigen nach freiem Ermessen ihre Mittel, um bestimmte in ihren Zuständigkeitsbereich fallende Angelegenheiten zu erledigen oder um Bedingungen zur Befriedigung der Bedürfnisse von gemeinsamem Interesse zu schaffen, gründen gemeinsame Organe, Organisationen und Dienste, unternehmen gemeinsame Aktionen und tauschen ihre Erfahrungen aus.

 

Član 104. U mesnoj zajednici, kao samoupravnoj zajednici građana seoskih i gradskih naselja, građani neposredno ostvaruju samoupravljanje u oblasti delatnosti koje služe neposrednom zadovoljavanju potreba radnih ljudi i njihovih porodica.
 

Statutom opštine može se odrediti da mesna zajednica vrši i druge poslove radi zadovoljavanja komunalnih, socijalnih i drugih zajedničkih potreba građana, kao i način finansiranja ovih delatnosti.
 

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica.

 

Artikel 104. In der Ortsgemeinschaft als Selbstverwaltungsgemeinschaft der Bürger von Dorf- und Stadtsiedlungen, verwirklichen die Bürger unmittelbar ihre Selbstverwaltung in dem Bereich jener Tätigkeiten, die der unmittelbaren Befriedigung der Bedürfnisse der Werktätigen und ihrer Familien dienen.

Durch das Statut der Gemeinde kann bestimmt werden, daß die Ortsgemeinschaft auch sonstige Angelegenheiten zwecks Befriedigung der Kommunal-, Sozial- und sonstigen Gemeinbedürfnisse erledigen wird, und ebenso kann auch die Art der Finanzierung dieser Tätigkeiten vorgesehen werden.

Die Ortsgemeinschaften haben die Eigenschaft von Rechtspersonen.

 

2. Srez
 

2. Der Bezirk
 

Član 105. Srezovi se obrazuju za vršenje poslova od zajedničkog interesa za dve ili više opština.
 

Republički ustav može odrediti da u republici postoje samo opštine.

 

Artikel 105. Bezirke werden zur Erledigung der Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse für zwei oder mehrere Gemeinden Gebildet.

Durch die Republiksverfassung kann bestimmt werden, daß in der betreffenden Republik nur Gemeinden bestehen werden.

 

Član 106. Federacija i republika mogu, u okviru svojih prava i dužnosti, ustavom i zakonom utvrđivati prava i dužnosti sreza.
 

Republičkim ustavom može se predvideti da sreski organi vrše prema opštinskim organima određena prava koja prema opštinskim organima imaju republički organi.

Opštine mogu odlukom svojih skupština poveravati srezu da vrši i određene poslove od zajedničkog interesa za opštine, a odlukom republičke skupštine može se ustanoviti obaveza sreza da ovakve poslove vrši.

 

Artikel 106. Der Bund und die Republik können im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten durch die Verfassung und das Gesetz die Rechte und Pflichten des Bezirks festlegen.

Durch die Republiksverfassung kann vorgesehen werden, daß die Bezirksorgane gegenüber den Gemeindeorganen bestimmte Rechte ausüben, die den Rechten der Republiksorgane gegenüber den Gemeindeorganen entsprechen.

Die Gemeinden können laut Beschluß ihrer Versammlungen dem Bezirk auch die Erledigung bestimmter Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse für die Gemeinden anvertrauen, während laut Beschluß der Versammlung der Republik die Verpflichtung des Bezirks festgesetzt werden kann, solche Angelegenheiten besorgen zu müssen.

 

Član 107. Članove sreske skupštine biraju opštinske skupštine iz redova svojih članova.
 

Svaki srez ima svoj statut.

Republičkim zakonom utvrđuje se način finansiranja sreza.

 

Artikel 107. Die Mitglieder der Bezirksversammlung werden von den Gemeindeversammlungen aus den Reihen ihrer Mitglieder gewählt.

Jeder Bezirk hat sein Statut.

Durch Republiksgesetz wird die Art der Finanzierung des Bezirks festgesetzt.

 

3. Socijalistička republika
 

3. Die sozialistische Republik
 

Član 108. Republika je državna socijalistička demokratska zajednica zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanju.
 

U republici radni narod ostvaruje društveno samoupravljanje, uređuje društvene odnose, usmerava razvitak privrede i društvenih službi, obezbeđuje ostvarivanje prava građana, ustavnosti i zakonitosti, i vrši sve društvene poslove od zajedničkog interesa za politički, privredni i kulturni život i društveni razvitak u republici, osim onih poslova koji su ovim ustavom utvrđeni kao prava i dužnosti federacije.
 

Prava i dužnosti republike utvrđuju se republičkim ustavom u skladu sa načelima ovog ustava.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 108 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1.
2.
3. Republika je država zasnovana na suverenosti naroda i na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, i socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnih ljudi i građana i ravnopravnih naroda i narodnosti.
..."
 

 

Artikel 108. Die Republik ist eine auf die Macht des werktätigen Volkes und die Selbstverwaltung aufgebaute sozialistische demokratische Staatsgemeinschaft.

In der Republik verwirklichen die Werktätigen die gesellschaftliche Selbstverwaltung, regeln die gesellschaftlichen Beziehungen, richten die Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaftsdienste aus, sichern die Verwirklichung der Rechte der Bürger sowie der Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit und erledigen alle gesellschaftlichen Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse für das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben und die gesellschaftliche Entwicklung in der Republik, mit Ausnahme jener Angelegenheiten, die laut dieser Verfassung als Rechte und Pflichten des Bundes festgelegt sind.

Die Rechte und Pflichten der Republik werden, im Einklang mit den Prinzipien dieser Verfassung, durch die Republiksverfassung festgelegt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde der Artikel 108 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. ..."

Član 109. Teritorija republike ne može se menjati bez pristanka republike.

Granice između republika mogu se menjati samo na osnovu sporazumno donesene odluke republičkih skupština.

 

Artikel 109. Das Territorium der Republik kann nicht ohne Zustimmung der Republik geändert werden.

Die zwischen den einzelnen Republiken festgesetzten Grenzen können nur aufgrund eines einvernehmlich gefaßten Beschlusses der entsprechenden Republiksversammlungen geändert werden.

 

Član 110. Republike sarađuju među sobom u poslovima od zajedničkog interesa i razvijaju međusobne odnose.
 

Radi ostvarivanja određenih ciljeva od zajedničkog interesa, republike sporazumno osnivaju zajedničke organizacije, preduzimaju zajedničke akcije i podstiču razmenu iskustava i druge oblike privredne i druge saradnje.
 

Odluke, isprave i drugi akti izdati od državnih organa i ovlašćenih organizacija u jednoj republici imaju istu važnost i u drugim republikama.

 

Artikel 110. Die Republiken arbeiten in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse miteinander zusammen und entfalten wechselseitige Beziehungen.

Zwecks Verwirklichung bestimmter Ziele von gemeinsamem Interesse gründen die Republiken einvernehmlich gemeinsame Organisationen, unternehmen gemeinsame Aktionen und geben Anregung für den Austausch der gesammelten Erfahrungen sowie für andere Formen der wirtschaftlichen und sonstigen und sonstigen Zusammenarbeit.

Die von den Staatsorganen und bevollmächtigten Organisationen in einer Republik gefaßten Beschlüsse ausgestellten Urkunden und beschlossenen sonstigen Akte, sind in gleichem Maße auch in den anderen Republiken gültig.

 

Član 111. Republika može na područjima posebnog nacionalnog sastava ili na područjima s drugim osobenostima, na osnovu izražene volje stanovništva tih područja, ustavom obrazovati autonomne pokrajine.

Osnivanje ili ukidanje autonomne pokrajine stupa na snagu kad se potvrdi u Ustavu Jugoslavije.

U Socijalističkoj Republici Srbiji postoje autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija, koje su 1945. godine ustanovljene odlukom Narodne skupštine Narodne Republike Srbije na osnovu izražene volje stanovništva tih područja.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVIII wurde der Artikel 111 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVIII. 1. Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina i Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo nastale su u zajedničkoj borbi naroda i narodnosti Jugoslavije u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji i, na osnovu slobodno izražene volje stanovništva - naroda i narodnosti pokrajina i federalne Srbije, udružile su se u Socijalističku Republiku Srbiju u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
2. Autonomne pokrajine su socijalističke demokratske društveno-političke zajednice sa posebnim nacionalnim sastavom i drugim osobitostima, u kojima radni narod ostvaruje druđtveno samoupravijanje, uređuje pokrajinskim zakonima i drugim propisima društvene odnose, osigurava ustavnost i zakonitost, usmjerava razvitak privrede i društvenih službi, organizira organe vlasti i sampoupravljanja, osigurava ravnopravnost naroda i narodnosti, brine se o privpremanju i organiiziranju obrane zemlje i o zaštiti Ustavom utvrđenog poretka i vrši druge poslove od zajedničkog interesa za politički, privredni i kuturni život i razvitak pokrajine, - osim poslova od interesa za republiku kao cjelinu koji se utvrđuju republičkim ustavom.
Prava i dužnosti autonomne pokrajine utvrđuju se pokrajinskim ustavnim zakonom u skladu s načelima Ustava Jugoslavije i s republičkim ustavom.
Za vršenje zadataka i poslova iz oblasti Ustavom utvrđenih iskljucivih prava i dužnosti federacije, na teritorijima autonomnih pokrajina odgovorne su i autonomne pokrajine u okviru svojih prava i dužnosti, utvrđenih u skladu s ustavom.

Federacija štiti Ustavom utvrđena prava i dužnosti autonomnih pokrajina.
U slučaju nesuglasnosti saveznog zakona i zakona pokrajine, do odluke Ustavnog suda Jugoslavije primjenjuje se savezni zakon.

3. Teritorij autonomne pokrajine ne može se mijenjati bez suglasnosti skupštine autonomne pokrajine.

4. Autonomna pokrajina ima vrhovni sud i druge pravosudne organe. Vrhovni sud pokrajine vrši za teritorij pokrajine prava i dužnosti republičkog vrhovnog suda. Način osiguravanja jedinstvene primjene zakona od strane vrhovnog suda pokrajine i vrhovnog suda republike utvrđuje se u skladu s republičkim ustavom.
Pokrajinska skupština ima pravo da pred Ustavnim sudom Jugoslavije pokreće postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti. Isto pravo ima pokrajinsko izvršno vijeće, osim u pogledu ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti pokrajinskih zakona.

Pokrajinskim ustavnim zakonom može se, u skladu s republičkim ustavom, odrediti da pokrajinski vrhovni sud vrši odredena prava u pogledu ocjenjivanja suglasnosti propisa i drugih općih akata donesenih u pokrajini sa pokrajinskim ustavnim zakonom i drugim pokrajinskim zakonima."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde die Ziffer 4 Abs. 3 des Amendments XVIII. aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1.
2.
3.
4. Pokrajihe su autonomne socijalističke samoupravne demokratske društveno-političke zajednice u kojima radni ljudi, narodi i narodnosti ostvaruju suverena prava, a kad je to u zajedničkom interesu radnih ljudi, naroda i narodnosti republike kao cjeline Ustavom Socijalističke Republike Srbije utvrđeno - i u repubilci.
5. Pored prava koja su im ustavom osigurana u drugim društveno-političkim zajednicama, narodnost ostvaruju suverena prava i u opčini kao osnovnoj društveno-političkoj samoupravnoj zajednici.
6. "

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurden die Ziffer 2 Abs. 3 des Amendments XVIII aufgehoben faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...."

 

Artikel 111. Die Republik kann in Gebieten mit besonderer nationaler Zusammensetzung oder anderen besonderen Eigenheiten, aufgrund des seitens der Bevölkerung dieser Gebiete geäußerten Willens, gemäß der Verfassung autonome Provinzen bilden.

Die Gründung oder Auflösung der autonomen Provinzen tritt in Kraft, wenn dies in der Verfassung Jugoslawiens bestätigt wird.

In der Sozialistischen Republik Serbien bestehen die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo und Metohija, die im Jahre 1945 laut Beschluß der Versammlung der Volksrepublik Serbien und aufgrund des geäußerten Willens der Bevölkerung dieser Gebiete gegründet worden sind.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVIII wurde der Artikel 111 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVIII. 1. Die Sozialistische Autonome Provinz Wojwodina und die Sozialistische Autonome Provinz Kosovo wurden im gemeinsamen Kampf der Völker und Völkerschaften Jugoslawiens im Nationalen Befreiungskrieg und der Sozialistischen Revolution und gemäß dem frei bekundeten Willen der Bevölkerung geschaffen - in föderaler Verbindung der Völker und Völkerschaften der Provinz mit Serbien - und die Sozialistische Republik Serbien als Teil der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien.
2. Die autonomen Provinzen sind sozialistische, demokratische, gesellschafts-politische Gemeinschaften mit besonderer nationaler Zusammensetzung und anderen Merkmalen, ...
 

 

Die Rechte und Pflichten der autonomen Provinzen werden durch das Provinzverfassungsrecht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Verfassung Jugoslawiens und der Republik bestimmt.
Zur Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich der ausschließlichen, gemäß der Verfassung definierten Angelegenheiten des Bundes sind die Organe der autonomen Provinzen verpflichtet und innerhalb ihrer verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten verantwortlich.
Der Bund gewährleistet die verfassungsrechtlich festgelegten Rechte und Pflichten der autonomen Provinzen.
Im Falle der Verletzung eines Bundesgesetzes durch ein Gesetz der Provinz gilt bis zu einer Entscheidung des Verfassungsgerichts Jugoslawiens das Bundesgesetz.
3. Das Territorium der autonomen Provinz kann ohne die Zustimmung der Versammlung der autonomen Provinz nicht geändert werden.
4. Jede Autonome Provinz hat ein Oberstes Gericht und andere Justizbehörden. Das Oberste Gericht der Provinz hat in der Provinz die Rechte und Pflichten des Obersten Gerichts der Republik durchzuführen, um die einheitliche Anwendung des Rechts durch das Oberste Gericht der Republik zu gewährleisten.
Die Versammlung jeder autonomen Provinz hat das Recht, das Verfassungsgericht Jugoslawiens zur Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit anzurufen. Dieses Recht steht auch dem Vollzugsrat der autonomen Provinz zu, solange diese Anrufung nicht eine Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit des Provinzrechts beinhaltet.
Das Provinzverfassungsrecht kann in Übereinstimmung mit der Verfassung der Republik bestimmen, dass das Oberste Gericht der Provinz bestimmte Rechte bezüglich der Beurteilung der Konformität von Vorschriften und anderen allgemeinen Akten der Provinz mit dem Provinzverfassungsrecht und anderen Provinzgesetzen ausüben kann."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XX wurde die Ziffer 4 Abs. 3 des Amendments XVIII. aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XX. 1.
2.
3.
4. ...


5. ...
..."


Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurden die Ziffer 2 Abs. 3 des Amendments XVIII aufgehoben faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...."

 

Član 112. Autonomne pokrajine su društveno-političke zajednice u sastavu republike.

Autonomna prava i dužnosti i osnovna načela o organizaciji autonomnih pokrajina utvrđuje ustav republike.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVIII wurde der Artikel 112 aufgehoben (siehe bei Art. 111).

 

Artikel 112. Die autonomen Provinzen sind gesellschafts-politische Gemeinschaften im Gefüge der Republik.

Die autonomen Rechte und Pflichten sowie die grundlegenden Prinzipien hinsichtlich der Organisation der autonomen Provinzen werden durch die Verfassung der Republik festgelegt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVIII wurde der Artikel 112 aufgehoben (siehe bei Art. 111).

 

4. Federacija
 

4. Der Bund
 

Član 113. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji narodi i građani ostvaruju i obezbeđuju suverenost, teritorijalnu celokupnost, bezbednost, odbranu Jugoslavije, međunarodne odnose Jugoslavije, jedinstvo društveno-ekonomskog i političkog sistema, jedinstvo privrede zemlje, usmeravanje i usklađivanje opšteg privrednog razvitka, osnovne slobode i prava čoveka i građanina i usklađuju svoje političke, privredne, kulturne i druge zajedničke interese.

 

Radi ostvarivanja ovih zajedničkih interesa ovim ustavom utvrđuju se prava i dužnosti federacije.
 

Svoje političke, društveno-ekonomske, kulturne i druge zajedničke interese građani ostvaruju i putem društveno-političkih i drugih organizacija, koje vrše svoju delatnost na celoj teritoriji Jugoslavije.

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti federacija se oslanja na saradnju republika i drugih društveno-političkih zajednica, kao i društveno-političkih i drugih organizacija.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 113 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XVI. 1. Za vršenje zadataka i poslova iz oblasti Ustavom utvrđenih isključivih prava i dužnosti dederacije odgovorne su i republike u okviru njihovih prava i duznosti utvrđenih ustavom i saveznim zakonom.

2. U oblastima u kojima federacija po Ustavu donosi potpune zakone, republike ureduju odnose ako nema saveznog zakona ili ako su za to ovlaštene saveznim zakonom.

3. Federacija donosi osnovne zakone kad je, radi osiguravanja osnovnih sloboda i jednakosti u ostvarivanju ustavnih prava građana, radnih ljudi i njihovih zajednica, kao i radi osiguravanja jedinstva privrednog sistema i tržišta i jedinstvenih osnova društveno-ekonomskog i političkog sistema, potrebno da se savezni zakon neposredno primjenjuje. Kada radi ostvarivanja ovih ciljeva nije potrebno ia se savezni zakon neposredno primjenjuje, federacija donosi opći zakon."
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIX wurde der Artikel 113 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXIX. 1.U Socijalističkoj Federativnoj Republikci Jugoslaviji narodi i narodnosti i radni ljudi i građani ostvaruju i osiguravaju: suverenost, ravnopravnost i nacionalnu slobodu, nezavisnost, teritorijalnu cjelokupnost, sigurnost i društvenu samozaštitu, obranu i medunarodni položaj i odnose zemlje s drugim državama i međudržavnim organizacijama, sustav socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, jedinstvene osnove političkog sustava, osnovne demokratske slobode i prava čovjeka i grašanina, solidarnost i socijalnu sigurnost radni ljudi i gražanina, solidarnost i socijalnu sigurnost radnih ljudi i građana i jedinstveno tržište, i usklađuju zajednički privredni i društveni razvitak i druge svoje zjedničke interese.
2. Ovi zajednički interesi ostvaruju se:
-preko organa i organizacija federacije, uz ravnopravno sudjelovanje i odgovornost republika i autonomnih pokrajina u ovim organima i organizacijama u utvrđivanju i provođenju politke federacije;
- neposrednom suradnjom i dogovorom republika, autonomnih pokrajina, općina i drugih društveno-političkih zajednica;
- samoupravnim sporazumijavanjem, društvenim dogovaranjem i udruživanjem organizacija udruženog rada i drugih organizacija i interesnih zajednica;
- djelatnošću društveno-političkih i drugih organizacija i udruženja građana;
- slobodnim i svestranim aktivnostima građdana.
3. Ustavom SFRJ utvrđuju se prava i dužnosti koje federacija, u ostvarivanju zajedničkih interesa, obavlja preko saveznih organa i organizacija u skladu s Ustvom SFRJ.
4. Ustavom republike, ustavnim zakonom autonomne pokrajine, zakonom, samoupravnim sporazumom, društvenim dogovorom, statutom općine, statutom mjesne zajednice, statutom interesne uajednice, statutom i samoupravnim sporazumom o udruživanju organizacija udruženog rada i drugim samoupravnim općim aktima, narodi i narodnosti, radni ljudi i građani utvrđuju koje zajedničke interese ostvaruju u tim zajednicama i način nijhova ostvarivanja."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurden die Ziffern 1 bis 3 des Amendments XVI aufgehoben und ersetzt.

Artikel 113. In der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien verwirklichen und sichern die Völker und Bürger die Souveränität, territoriale Integrität, Sicherheit und die Verteidigung Jugoslawiens, die internationalen Beziehungen Jugoslawiens, die einheitliche Grundlagen des gesellschaftlich-wirtschaftlichen und politischen Systems, die Einheitlichkeit der Wirtschaft der Republik sowie die Ausrichtung und Ineinklangbringung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die grundlegenden Freiheiten und Rechte des Menschen und Bürgers und bringen ihre politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sonstigen gemeinsamen Interessen miteinander in Einklang.

Zwecks Verwirklichung dieser gemeinsamen Interessen werden durch diese Verfassung die Rechte und Pflichten des Bundes festgesetzt.

Ihre politischen, gesellschaftlich-wirtschaftlichen, kulturellen und sonstigen gemeinsamen Interessen verwirklichen die Bürger auch im Wege gesellschafts-politischer und sonstiger Organisationen, die ihre Tätigkeit auf dem gesamten Territorium Jugoslawiens ausüben.

Bei der Verwirklichung und Erfüllung seiner Rechte und Pflichten stützt sich der Bund auf die Zusammenarbeit der Republiken und anderer gesellschafts-politischer Gemeinschaften, sowie der gesellschafts-politischen und sonstigen Organisationen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 113 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XVI. 1. Die Durchführung von Verantwortung und Zuständigkeiten im Bereich des durch diese Verfassung festgelegten ausschließlichen Rechts und der ausschließlichen Pflicht des Bundes kann den Republiken im Rahmen ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten durch Verfassung und Bundesgesetzen übertragen werden.
2. In Bereichen, in denen die Föderation im Rahmen der Verfassung vollständige Gesetze erlassen kann, sind die Republiken zur Gesetzgebung berechtigt, wenn hierfür kein Bundesgesetz erlassen wurde oder wenn dies durch Bundesgesetz ausdrücklich erlaubt ist.
3. Die Föderation erläßt Grundsatzgesetz, wenn die grundlegenden Freiheiten und die Gleichberechtigung bei der Ausübung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger und Werktätigen sowie der Gemeinden und endlich der Einheit des Wirtschaftssystems und der Märkte sowie die einheitliche Grundlage des gesellschafts-ökonomischen und politischen Systems zu gewährleisten sind und ein direkt geltendes Bundesgesetz dafür erforderlich ist. Wenn es bei der Erreichung der Ziele nicht erforderlich ist, ein Grundsatzgesetz zu erlassen, erläßt die Föderation ein allgemeines Gesetz."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXIX wurde der Artikel 113 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXIX. 1. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurden die Ziffern 1 bis 3 des Amendments XVI aufgehoben und ersetzt.

 

Član 114. Federacija štiti suverena prava i ravnopravnost naroda i socijalističko društveno i političko uređenje republika.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 114 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji narodi i narodnosti su ravnopravni.
U skladu s ravnopravnošću naroda i narodnosti u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, na narodnosti se primjenjuju načela koja se odnose na narode Jugoslavije, ...
2. Radi ostvarivanja ravnopravnosti naroda i narodnosti, zakonom i statutom društveno-političke zajednice i općim aktima radnih i drugih organizacija osigurava se primjena ravnopravnosti jezika i pisama naroda i narodnosti na područjima na kojima žive pojedine narodnosti, i utvrđuju se način i uvjeti njihove primjene.


3. ..."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 114 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXX. 1.Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju predstavljaju Ustavom SFRJ određeni organi federacije.

..."

 

Artikel 114. Der Bund schützt die souveränen Rechte und die Gleichberechtigung der Völker sowie die sozialistische, gesellschaftliche und politische Ordnung der Republiken.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 114 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. In der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien sind die Völker und Völkerschaften gleichberechtigt.
In Übereinstimmung mit dieser Gleichberechtigung der Völker und Völkerschaften gelten für die Völkerschaften dieselben Bestimmungen, die in der Verfassung für die Völker festgelegt sind ...
2. Zur Realisierung der Gleichberechtigung der Völker und Völkerschaften, wird das Gesetz, das Statut einer gesellschaftlich-politischen Gemeinschaft und die Vorschriften der Organisationen der assoziierten Arbeit sowie anderer Selbstverwaltungsorganisationen die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Sprachen und Schriften der Völker und Völkerschaften im amtlichen Gebrauch für die Gebiete, in denen die einzelnen Völkerschaften leben, gewährleisten und die Art und die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Gleichberechtigung bestimmen.
3. ..."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 114 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXX. 1. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien wird durch die gemäß der Verfassung der SFRJ errichteten Organe des Bundes vertreten.
..."

 

Član 115. Federacija je neposredno odgovorna za obezbeđivanje suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celokupnosti, bezbednosti i odbrane Jugoslavije i za njene međunarodne odnose.

U ovim oblastima, kao i u drugim oblastima za koje je ovim ustavom utvrđena njena neposredna odgovornost, federacija ima isključivo pravo i dužnost da donosi zakone i druge propise i da ih neposredno izvršava, i odgovorna je za njihovo izvršavanje i kad su pojedini od tih poslova stavljeni u nadležnost drugih državnih organa ili organizacija.
 

U oblasti isključivih prava i dužnosti federacije savezni organi donose propise za izvršavanje saveznih zakona.
 

U ovoj oblasti i u drugim oblastima za koje je ovim ustavom određeno da se uređuju isključivo saveznim zakonom, republike mogu donositi svoje zakone samo ako su za to ovlašćene saveznim zakonom.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 115 aufgehoben (siehe bei Artikel 114).

 

Artikel 115. Der Bund ist für die Sicherstellung der Souveränität, Unabhängigkeit, territorialer Integrität, Sicherheit und Verteidigung Jugoslawiens und für ihre internationalen Beziehungen unmittelbar verantwortlich.

Auf diesen Gebieten sowie auf anderen Gebieten, für die durch diese Verfassung seine unmittelbare Verantwortung festgesetzt wird, hat der Bund das ausschließliche Recht und die ausschließliche Pflicht Gesetze und sonstige Vorschriften zu erlassen und dieselben unmittelbar durchzuführen, wobei er auch dann für deren Durchführung verantwortlich ist, wenn einzelne von diesen Angelegenheiten in die Zuständigkeit anderer Staatsorgane oder Organisationen übertragen worden sind.

Auf dem Gebiet der ausschließlichen Rechte und Pflichten des Bundes beschließen die Bundesorgane Vorschriften für die Durchführung der Bundesgesetze.

Auf diesem Gebiet sowie auf anderen Gebieten, für die durch diese Verfassung die ausschließliche Regelung durch entsprechende Bundesgesetz bestimmt wird, können die Republiken nur dann ihre Gesetze erlassen, wenn sie dazu durch das Bundesgesetz ermächtigt sind.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 115 aufgehoben (siehe bei Artikel 114).

 

Član 116. Pravo i dužnost federacije je da obezbeđuje jedinstvo privrednog sistema i sistema raspodele društvenog proizvoda.
 

Federacija obezbeđuje i jedinstvo političkog sistema, sistema društvenog samoupravljanja i osnovne slobode i prava čoveka i građanina.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 116 aufgehoben (siehe bei Artikel 114).

 

Artikel 116. Es ist Recht und Pflicht des Bundes, die Einheitlichkeit des Wirtschaftssystems, des Systems der Verteilung des Gesellschaftsproduktes sicherzustellen.

Der Bund gewährleistet auch die Einheitlichkeit des politischen Systems, des Systems der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, sowie die grundlegenden Freiheiten und Rechte des Menschen und Bürgers.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 116 aufgehoben (siehe bei Artikel 114).

 

Član 117. Federacija obezbeđuje jedinstvo novčanog i kreditnog sistema, utvrđuje politiku emisije novca i obezbeđuje kontrolu novčanog opticaja.

Izdavanje novčanica i kovanog novca vrši Narodna banka Jugoslavije.

Federacija propisuje obavezne depozite banaka kod saveznih banaka, kao i uslove i način korišćenja sredstava deviznih i sličnih rezervi i depozita.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 117 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. 1.Emisijsku funkciju vrši Narodna banka Jugoslavije.
Zajedničku emisijsku politiku ostvaruju Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina.
Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republike i narodne banke autonomnih pokrajina ustanove su jedinstvenog monetarnog sustava.
2. Narodna banka Jugoslavije izdaje novčanice i kovani novac i, u skladu sa zajedničkom emisijskom politikom, utvrđuje opseg emisije novca i poduzima druge mjere za ostvarivanje te politike.
Narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina, u okviru zajedničke emisijske politike, utvrđuje uvjete i način korištenja novčanih sredstava u republici odnosno autonomnoj pokrajni i poduzimaju druge mjere potrebne za ostvarivanje kreditne politike republike odnosno autonomne pokrajine.
Narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina ne mogu se baviti djelatnošću poslovnih banaka niti imati status tih banaka.
Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina pdgovorne su, u okviru svojih prava i dužnosti, za stabilnost valute, opću likvidnost plaćanja i za provođenje zajednički utvrđene monetarne politike.
Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina samostalno primjenjuju saveznim zakonom utvrđene mjere kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci monetarno-kreditne politike. Poslovne banke dužne su pridržavati se odluka koje Narodna banka Jugoslavije i narodne banke republika i narodne banke autonomnih pokrajina donose radi ostvarivanja te politike.
3. Poslovima Narodne banke Jugoslavije upravlja Savjet guvernera koji čine guverner Narodne banke Jugoslavije i guverneri narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina. Savjet guvernera je odgovoran za provođenje emisijske i monetarno-kreditne politike.
...."

 

Artikel 117. Der Bund sichert die Einheitlichkeit des Geld- und Kreditsystems, setzt die Politik in bezug auf die Geldemission fest und sichert die Kontrolle des Geldumlaufes.

Die Ausgabe von von Banknoten und Münzen besorgt die Nationalbank Jugoslawiens.

Der Bund schreibt die obligatorischen Bankdepositen bei den Bundesbanken sowie die Bedingungen und die Art der Verwendung der Mittel aus den Devisen- und ähnlichen Reserven und Depositen vor.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVII wurde der Artikel 117 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVII. ..."

Član 118. Za građane Jugoslavije postoji jedinstveno jugoslovensko državljanstvo.

Svaki državljanin republike istovremeno je i jugoslovenski državljanin.

Državljanin jedne republike ima na teritoriji druge republike ista prava i dužnosti kao i njeni državljani.
 

 

Artikel 118. Für die Bürger Jugoslawiens besteht eine einheitliche jugoslawische Staatsangehörigkeit.

Jeder Staatsangehörige einer Republik ist zur gleichen zeit auch jugoslawischer Staatsangehöriger.

Der Staatsangehörige einer Republik hat auf dem Territorium anderer Republiken die gleichen Rechte und Pflichten wie auch die Staatsangehörigen der betreffenden Republiken.

 

Član 119. Radi ostvarivanja svojih prava i dužnosti utvrđenih ovim ustavom i obezbeđivanja jedinstvene osnove pravnog sistema federacija donosi potpune, osnovne i opšte zakone.

Savezni zakoni i drugi savezni opšti akti obavezni su na celoj teritoriji Jugoslavije, ako tim propisima i aktima nije određeno da se primenjuju na užem području.
 

U oblastima u kojima federacija donosi potpune zakone, republike mogu uređivati pojedina pitanja ako nema saveznog zakona ili ako su za to ovlašćene saveznim zakonom.

U oblastima u kojima federacija donosi osnovne zakone, republike uređuju odnose koji nisu regulisani saveznim zakonom, a mogu potpuno uređivati sve odnose iz te oblasti ako nema saveznog zakona.

Danom stupanja na snagu saveznog zakona koji je donesen posle republičkog zakona prestaju da važe odredbe republičkog zakona koje se odnose na pitanja uređena saveznim zakonom, ako saveznim zakonom nije drukčije određeno.
 

Potpunim i osnovnim saveznim zakonom može se pojedina republika ovlastiti da svojim zakonom određena pitanja drukčije uredi.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 119 Abs. 1 und 3 bis 6 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. 1. U ostvarivanju Ustavom SFRJ utvrđenih prava i dužnosti, organi federacije utvrđuju politiku i donose zakone i druge akte.
2. Na područjima koja su uređena saveznim zakonom, republike i autonomne pokrajine, u okviru svojih prava i dužnosti, mogu donositi zakone.
Ako na područjima koja se uređuju saveznim zakonom takav zakon nije donesen, republike odnosno autonomne pokrajine mogu donositi svoje zakone ako je to od interesa za ostvarivanje njihovih prava i dužnosti.

3. Odnosi za koje je pojedinim odredbama čl. 1. do 122, 124. do 159. i 252. stavak 4. Ustava SFRJ, kao i odredbama važećih ustavnih amandmana ukoliko se ne odnose na organe federacije, propisano da se uređuju saveznim zakonom ili zakonom, uređivat će se republičkim odnosno pokrajinskim zakonom, ako amandamanima XX. do XLI nije određeno da se reguliraju saveznim zakonom.
..."

 

Artikel 119. Zwecks Verwirklichung seiner durch die Verfassung festgesetzten Rechte und Pflichten sowie zwecks Gewährleistung einer einheitlichen Grundlage des Rechtssystems erläßt der Bund vollständige, grundlegende und allgemeine Gesetze.

Die Bundesgesetze und sonstigen den Bund betreffenden allgemeinen Akte sind auf dem gesamten Territorium Jugoslawiens obligatorisch, soweit durch diese Vorschriften und Akte nicht bestimmt wird, daß sie nur auf einem engeren Gebiet zur Anwendung gelangen sollen.

Auf Gebieten, wo der Bund vollständige Gesetze erläßt, können die Republiken einzelne Fragen regeln, wenn in bezug auf dieselben kein Bundesgesetz vorliegt oder wenn sie dazu durch das Bundesgesetz ermächtigt werden.

Auf Gebieten, wo der Bund grundlegende Gesetze erläßt, regeln die Republiken die Beziehungen, die nicht durch das Bundesgesetz geregelt sind, und soweit kein entsprechendes Bundesgesetz vorliegt, können sie die Beziehungen auch vollkommen regeln.

Mit dem Tag der Inkrafttretung des nach dem Republiksgesetz erlassenen Bundesgesetzes treten die sich auf durch das Bundesgesetz geregelte Fragen beziehenden Bestimmungen des Republiksgesetzes außer Kraft, soweit durch das Bundesgesetz keine anderen diesbezüglichen Bestimmungen getroffen worden sind.

Durch das vollständige und das grundlegende Bundesgesetz können die einzelnen Republiken ermächtigt werden, durch ihre entsprechenden Gesetze bestimmte Fragen auf andere Weise zu regeln.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 119 Abs. 1 und 3 bis 6 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. 1. In Ausübung der in der Verfassung der SFRJ festgelegten Rechte und Pflichten bestimmen die Bundesorgane Richtlinien und erlassen Gesetze und andere Akte.
2. Auf den Gebieten, die durch Bundesgesetz geregelt sind, können die Republiken und autonomen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten Gesetze erlassen.
Wenn auf Gebieten, die durch Bundesgesetz geregelt werden, ein solches Gesetz nicht verabschiedet worden ist, können die Republiken oder autonomen Provinzen eigene Gesetze verabschieden, wenn dies von Interesse für die Verwirklichung ihrer Rechte und Pflichten ist.
3. Der Bezug in den Bestimmungen der Artikel 1 bis 122, 124 bis 159 und 252 Abs. 4 der Verfassung der SFRJ, sowie der Bestimmungen der geltenden Verfassungsamendments auf Bundeszuständigkeiten sind bei geltenden Bundesgesetzen oder Gesetzen der Republiken oder autonomen Provinzen nur im Rahmen der Änderungen der Amendments XX bis XLI anzuwenden und können nicht mehr durch Bundesgesetz reguliert werden.
..."

Član 120. Federacija, u okviru svojih prava i dužnosti, može donositi opšte zakone u oblasti prosvete i kulture, zdravstva, socijalne zaštite i u drugim oblastima u kojima ovim ustavom nije predviđeno da federacija donosi druge savezne zakone.
 

Opštim zakonima određuju se opšta načela za uređivanje odnosa od interesa za osnovno jedinstvo društvenog i političkog sistema.
 

Opšti zakoni mogu se donositi i u oblastima u kojima je predviđeno da federacija donosi osnovne zakone.

Republike donose svoje zakone u skladu s načelima određenim opštim zakonom i dužne su da ih dovedu u sklad s docnije donesenim opštim zakonom.

Opšti zakoni ne primenjuju se neposredno.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 120 aufgehoben (siehe bei Artikel 119).

 

Artikel 120. Der Bund kann, im Rahmen seiner Rechte und Pflichten, auf dem Gebiet der Bildung und Kultur, des Gesundheitswesens, des Sozialschutzes sowie auf anderen Gebieten, für die durch diese Verfassung nicht vorgesehen wird, daß der Bund andere Bundesgesetze erlassen soll, allgemeine Gesetze erlassen.

Durch das allgemeine Gesetz werden die allgemeinen Prinzipien für die Regelung der Beziehungen im Interesse der grundlegenden Einheitlichkeit des gesellschaftlichen und politischen Systems festgelegt.

Allgemeine Gesetze können auch auf Gebieten erlassen werden, wo die grundlegende Gesetzgebung des Bundes vorgesehen wird.

Die Republiken erlassen ihre Gesetze im Einklang mit den durch das allgemeine Gesetz festgelegten Prinzipien und sind verpflichtet, diese Gesetze mit dem später erlassenen allgemeinen Gesetz in Einklang zu bringen.

Die allgemeinen Gesetze werden nicht unmittelbar angewandt.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 120 aufgehoben (siehe bei Artikel 119).

Član 121. Federacija utvrđuje opšti pravac privrednog razvitka zemlje i osnovne odnose u raspodeli društvenog proizvoda, usklađuje razvitak privrede i odnose između privrednih grana i oblasti, utvrđuje pravac i uslove ekonomske razmene sa inostranstvom, ujednačava opšte uslove rada i sticanja dohotka radi ostvarivanja načela raspodele prema radu, i stvara što povoljnije opšte uslove za ostvarivanje zajedničkih interesa radnih ljudi, delatnosti radnih organizacija i funkcija društveno-političkih zajednica u oblasti društveno-ekonomskih odnosa.

 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVI wurde der Artikel 121 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVI. Društveni plan Jugoslavije zasniva se na društvenom ugovoru radnih ljudi, organizacija udružemph rada, interesnih zajednica, općina i drugih samoupravnih zajednica i na dogovoru republika i autonomnih pokrajina o ekonomskoj politici od zajedničkog interesa.

Društvenim planom Jugoslavije, na osnovi planova i programa razvoja i zajednički ocijenjenih mogućnosti i uvjeta razvoja organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, kao i planova razvoja republika i autonomnih pokrajina i razvoja cjelokupne društvene zajednice i na toj osnovi usklađenih zajedničkih interesa, utvrđuje se zajednička ekonomska politika i, u skladu s njom, usmjerava društvena reprodukcija na osnovama samoupravnih socijalističkih društveno-ekonomskih osnosa.Društveni plan Jugoslavije utvrđuje i smjernice i okvire za donošenje mjera ekonomske politike koje donose organi federacije u skladu s Ustavom SFRJ utvrđenim pravima i dužnostima, radi osiguravanja uvjeta za ostvarivanje usklađenih zahedničlih interesa udruženog rada odnosno zajedničkih interesa republika i autonomnih pokrajina na jedinstvenom jugoslavenskom tržištu."

 

 

Artikel 121. Der Bund legt die allgemeine Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes sowie die grundlegenden Verhältnisse bei der Verteilung des Gesellschaftsproduktes fest, bringt die Entwicklung der Wirtschaft und der Verhältnisse zwischen den Wirtschaftssparten und -zweigen in Einklang, legt die Richtung und die Bedingungen für den Wirtschaftsaustausch mit dem Ausland fest, bewirkt gleiche allgemeine Bedingungen für die Arbeit und die Einkommenserwerbung zwecks Verwirklichung des Prinzips der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit und schafft möglichst günstige allgemeine Bedingungen, für die Verwirklichung der gemeinsamen Interessen der Werktätigen, für die Tätigkeit der Arbeitsorganisationen sowie für die Funktionen der gesellschafts-politischen Gemeinschaften auf dem gebiet der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Beziehungen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVI wurde der Artikel 121 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVI. Der gesellschaftliche Plan Jugoslawiens gründet sich auf das gesellschaftliche Übereinkommen der Werktätigen, der Organisationen der assoziierten Arbeit, der Interessengemeinschaften und anderer Selbstverwaltungsorganisationen und -gemeinschaften sowie auf das Übereinkommen der Republiken und autonomen Gebietskörperschaften über die Wirtschaftspolitik von gemeinsamem Interesse.
Durch den gesellschaftlichen Plan Jugoslawiens wird, auf der Grundlage der Pläne und Programme für die Arbeit und Entwicklung und auf Grund der gemeinsam bewerteten Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Entwicklungen der Organisationen der assoziierten Arbeit und anderer Selbstverwaltungsorganisationen und -gemeinschaften sowie der Entwicklungspläne der Republiken und autonomen Provinzen und der Entwicklung der gesamten gesellschaftlichen Gemeinschaft und der auf dieser Grundlage aufeinander abgestimmten gemeinsamen Interessen die gemeinsame Wirtschaftspolitik festgelegt und im Einklang damit die Richtung für die gesellschaftliche Reproduktion auf den Grundlagen der auf Selbstverwaltung berufenden wirtschaftlichen Beziehungen angegeben.
Der gesellschaftliche Plan Jugoslawiens gibt auch die Leitlinien und den Rahmen für die Verwirklichung von wirtschaftspolitischen und anderen Maßnahmen, welche die Bundesorgane oder die Organe der Republiken und der autonomen Provinzen im Einklang mit den durch die Verfassung der SFRJ festgelegten Rechten und Pflichten treffen, um die Voraussetzungen für die Verwirklichung der abgestimmten gemeinsamen Interessen der assoziierten Arbeit und der gemeinsamen Interessen der Republiken und autonomen Provinzen auf dem einheitlichen jugoslawischen Markt sicherzustellen."

 

Član 122. Federacija utvrđuje izvore i visinu sredstava za ostvarivanje svojih zadataka i izvršavanje poslova utvrđenih ovim ustavom i zakonima.

Sredstva federacije služe
1) za finansiranje potreba narodne odbrane i drugih zadataka i obaveza federacije, i za dotacije pojedinoj republici,

2) za intervencije u privredi radi usklađivanja odnosa između pojedinih delatnosti, ujednačavanja uslova rada i sticanja dohotka, obezbeđivanja stabilnosti privrede i snabdevenosti tržišta i proširivanja razmene sa inostranstvom,

3) za finansiranje bržeg privrednog razvitka privredno nedovoljno razvijenih republika i krajeva,
4) za učešće u investicijama od bitnog značaja za usklađivanje i usmeravanje privrednog razvitka Jugoslavije, kao i za investicije određene međunarodnim ugovorima.

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment III wurde der Artikel 122 Abs. 2 Ziffer 4 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt.
"III. Radi ostvarivanja svojih ustavom utvrđenih zadataka i obaveza federacija može svojim sredstvima učestvovati samo u financiranju investicija za posebne namjene određene saveznim zakonom."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXIV wurde der Artikel 122 und das Amendment III aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXIV. 1. Svi prihodi i svi rashodi federavije utvrđuje se u budžetu federacije.
2. Sredstvima budžeta federacije financiraju se Jugoslavenska narodna armija i ostali zadaci narodne obrane iz nadležnosti organa federacije, organi i organizacije federacije, obveze prema privredno nedovoljno razvijenim republikama i autonomnim pokrajinama za dopunsko financiranje neophodnih društvenoh službi, osnovna prava boraca, vojnih invalida i obitelji, palih, boraca, rezerve koje u okviru svojih prava i dužnosti formira federacija, kao i druge potrebe koje federacija' financira po odredbama Ustava SFRJ.


3. Prihodi federacije su carine, savezne takse i prihodi od rada saveznih organa i organizacija; kao i doprinosi republika i autonomnih pokrajina koji se ostvaruju ustupanjem federaciji dijela prihoda iz saveznim zakonom propisanog poreza na proizvode i usluge u prometu, al najviše do iznosa ukupnih rashoda federacije utvrđenih uz suglasnost republika i autonomnih pokrajina. Način utvrđivanja i ustupanja tih prihoda federaciji propisuje se saveznim zakonom.

4. Federacija ne može osnivati fondove ili preuzimati obveze, osim kad je za to ovlaštena Ustavom SFRJ ili kad se s osnivanjem fonda odnosno s preuzimanjem obveza suglase skupštine republika i autonomnih pokrajina.
Organi federacije mogu raspisivati obvezatne zajmove za potrebe fonda za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina."

 

Artikel 122. Der Bund bestimmt die Quellen und die Höhe der für die Verwirklichung seiner Aufgaben und für die Erledigung der durch diese Verfassung und der Gesetze festgesetzten Angelegenheiten erforderlichen Mittel.

Die Mittel des Bundes dienen:
1) zur Finanzierung des Bedarfs der Landesverteidigung sowie anderer Aufgaben und Verpflichtungen des Bundes, wie auch für Zuwendungen an einzelne Republiken;
2) für Interventionen in der Wirtschaft, zwecks Ineinklangbringung der Verhältnisse zwischen den einzelnen Tätigkeiten, Herstellung gleicher Bedingungen für die Arbeit und Einkommenserwerbung, Sicherstellung der Wirtschaftsstabilität und Marktversorgung, sowie zwecks Erweiterung des Austausches mit dem Ausland;
3) zur Finanzierung der rascheren wirtschaftlichen Entwicklung der wirtschaftlich unterentwickelten Republiken und Gegenden;
4) zur Beteiligung an Investitionen von wesentlicher Bedeutung für die Ineinklangbringung und Ausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung Jugoslawiens, sowie für die durch internationale Verträge vorgesehenen Investitionen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment III wurde der Artikel 122 Abs. 2 Ziffer 4 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt.
"III. Um ihre verfassungsmäßigen Pflichten zu erfüllen, übernimmt die Föderation die Verpflichtung, sich mit eigenen Mitteln an Investitionen, die für, durch Bundesgesetz festgelegte Zwecke erforderlich sind, zu beteiligen."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXIV wurde der Artikel 122 und das Amendment III  aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXIV. 1. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Bundes werden im Bundeshaushalt festgelegt.
2. Kann durch den Bundeshaushalt die ordentliche Finanzierung der, gemäß der Zuständigkeit des Bundes tätigen Bundesorgane und -organisationen, der jugoslawischen Volksarmee und andere Aufgaben der Volksverteidigung sowie die Verpflichtung zur Unterstützung der wirtschaftlich unterentwickelten Republiken und autonomen Provinzen  sowie zur Bezuschußung der Finanzierung notwendiger sozialer Leistungen, wie die Unterstützung der Veteranen, Behinderten, Veteranenhinterbliebenen sowie der Hinterbliebenen der Gefallenen und der Soldaten nicht erreicht werden, erfolgt diese aus Rücklagen, welche der Bund nach den Bestimmungen der Verfassung der SFRJ anlegt.
3. Die Einnahmen des Bundes bilden die Zölle, Bundessteuern und Einnahmen aus dem Betrieb von Bundesorganen und -organisationen; sowie die Beiträge der Republiken und autonomen Provinzen, die aus der Abtretung eines Teils der Bundeseinnahmen aus der gesetzlich festgelegten Bundessteuer auf den Handel von Waren und Dienstleistungen erzielt wurden, aber nur bis zur Höhe des Betrags, der mit Zustimmung der Republiken und autonomen Provinzen festgelegt wurde. DAs Verfahren zur Bestimmung und Zuordnung dieser Bundeseinnahmen wird durch Bundesgesetz geregelt.
4. Der Bund kann Fonds zur Übernahme von Verpflichtungen errichten, wenn es durch die Verfassung der SFRJ genehmigt oder wenn die Errichtung eines solchen Fonds mit den Versammlungen der Republiken und autonomen Provinzen vereinbart wurde.
Die Bundesorgane können nur verbindliche Darlehen für den Fonds für eine schnelle Entwicklung der wirtschaftlich unterentwickelten Republiken und autonomen Provinzen aufnehmen."

 

Član 123. Obrazuje se poseban fond federacije za kreditiranje bržeg privrednog razvitka nedovoljno razvijenih republika i krajeva.
 

Saveznim zakonom utvrđuju se stalni izvori finansiranja tog fonda, posebni uslovi kreditiranja i način poslovanja fonda.
 

Republici koja ne može svojim sredstvima finansirati društvene i druge službe u republici federacija obezbeđuje potrebna sredstva pod uslovima koje određuje savezni zakon.

 

Artikel 123. Zur Finanzierung und Kreditierung der wirtschaftlichen Entwicklung der unterentwickelten Republiken und Gegenden wird ein besonderer Fonds gebildet.

Durch Bundesgesetz werden die ständigen Finanzierungsquellen dieses Fonds, die besonderen Bedingungen für die Kreditgewährung und die Geschäftsweise des Fonds festgesetzt.

Der Republik, die nicht imstande ist, aus ihren eigenen Mitteln die gesellschaftlichen und sonstigen Dienste in der Republik zu finanzieren, sichert der Bund unter den durch das Bundesgesetz bestimmten Bedingungen die dazu erforderlichen Mittel.

 

Član 124. Federacija može propisivati
1) obaveze radnih organizacija i društveno-političkih zajednica da obrazuju rezervna društvena sredstva i obaveze radnih organizacija da određeni deo svog dohotka kojim samostalno raspolažu koriste za razvoj materijalne osnove svog rada odnosno za privredni i društveni razvitak, ako je to potrebno radi stabilnosti privrede ili ostvarivanja osnovnih materijalnih odnosa utvrđenih društvenim planom Jugoslavije,

2) privremenu zabranu raspolaganja određenim društvenim sredstvima od strane radnih organizacija i društveno-političkih zajednica, kad je to neophodno radi sprečavanja i otklanjanja većih poremećaja u privredi i većih nesrazmera u izvršavanju društvenog plana Jugoslavije ili kad to zahtevaju interesi narodne odbrane ili druge vanredne potrebe zemlje,

3) obaveze radnih organizacija i društveno-političkih zajednica od interesa za narodnu odbranu.
 

Ove mere mogu se propisivati samo zakonom.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 124 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. ...
3. Organi federacije mogu radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu:
- predlagati da društveno-političke zajednice smanje ili povećaju doprinose i poreze koje one utvrđuju;
- predlagati da društveno-političke zajednice određeni dio svojih prihoda privremeno ne troše;
- dati inicijativu za dogovaranje republika i autonomnih pokrajina o osnovama njihove porezne politike.
Nepostojanje dogovora ne sprečava republike i autonomne pokrajine da u okviru svojih prava i dužnosti donose akte i propisuje mjere.
4. Kad je to neophodno radi sprečavanja i otklanjanja većih poremećaja u privredi ili kad to zahtijevaju interes narodne obrane ili druge izvanredne potrebe zemlje, organi dederacije mogu propisivati:
- granice u kojima društveno-političke zajednice mogu utvrđivati svoje prihode iz dohotka organizacija udruženog rada i prometa proizvoda i usluga;
- obvezu organizacija udruženog rada, interesnih zajednica i društveno-političkih zajednica da formiraju rezervna društvena sredstva;
- privremenu zabranu raspolaganja određenim društvenim sredstvima od strane organizacija udruženog rada, interesnih zajednica i društveno-političkih zahednica.
..."

 

Artikel 124. Der Bund kann folgendes vorschreiben:
1) die Verpflichtungen der Arbeitsorganisationen und der gesellschafts-politischen Gemeinschaften, gesellschaftliche Reservemittel zu bilden, sowie die Verpflichtungen der Arbeitsorganisationen, einen bestimmten Teil ihres zu ihrer selbständigen Verfügung stehenden Einkommens für die Entwicklung der materiellen Grundlage ihrer Arbeit bzw. für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu nützen, wenn dies für die Stabilität der Wirtschaft oder für die Verwirklichung der durch den Gesellschaftsplan Jugoslawiens festgelegten grundlegenden materiellen Verhältnisse erforderlich ist;
2) das provisorische Verbot in bezug auf die Verfügung über bestimmte gesellschaftliche Mittel seitens der Arbeitsorganisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften, wenn dies für die Verhinderung und Beseitigung größerer Störungen in der Wirtschaft, sowie größerer Mißverständnisse bei der Erfüllung des Gesellschaftsplans Jugoslawiens unumgänglich notwendig ist, oder wenn dies die Interessen der Volksverteidigung oder sonstige außerordentliche Bedürfnisse des Landes erfordern sollten;
3) Verpflichtungen der Arbeitsorganisationen und der gesellschafts-politischen Gemeinschaften vom Interesse für die Volksverteidigung.

Diese Maßnahmen können nur durch das Gesetz verordnet werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 124 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. ..."

 

Član 125. Saveznim zakonom ustanovljavaju se izvori i vrste prihoda društveno-političkih zajednica.
 

Radi obezbeđivanja ravnopravnog položaja radnih ljudi i radnih organizacija u poslovanju i raspodeli društvenog proizvoda ili ako to zahteva ostvarivanje osnovnih materijalnih odnosa utvrđenih društvenim planom Jugoslavije, federacija može određivati granice u kojima društveno-političke zajednice mogu utvrđivati svoje prihode i druga sredstva.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 125 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVI. 1. ...
2. ...
3. ...
4. Izvori i vrste prihoda društveno-političkih zajednica utvrđuju se zakonom u skladu oj načelima iz člana 27. stav 3. Ustava.

Republika može u slučajevima koje odredi ustav republike odrediti granice u kojima društveno-političke zajednice mogu utvrđivati svoje prihode i druga sredstva za podmirivanje društvenih potreba.
Federacija ustanovljava izvore i vrste prihoda društveno političkih zajednica koji se ostvaruju, opprezivanjem sredstava radnih organiizacija, kao i proizvoda i usluga u prometu. Ako je to neophodno radi osiguravanja jedinstva tržišta ili radi sprečavanja ili otklanjanja poremećaja odnosa na tržištu, federacije može odrediti granice u kojima društveno-političke zajednice mogu utvrđivati svoje prihode i druga sredstva iz ovih izvora."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 125 bzw. die Ziffer 4 des Amendments  XVI aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. 1. Republike i autonomne pokrajine surađuju na području porezne politike i usklađuju putem međusobnih dogovora osnove porezne politike i porezni sustav kad je to neophodno radi osiguranja jedinstva i stabilnosti jugoslavenskog tržišta.

2. Saveznim zakonom ustanovljavaju se vrste prihoda koji se ostvaruju oporezivanjem proizvoda i usluga u prometu i utvrđuju se stope oporezivanja, osim za proizvode i usluge za koje stope oporezivanja na osnovi saveznog zakona određuju druge društveno-političke zajednice.
...
6. Organizacija udruženog rada plaća poreze i doprinose prema propisima koji važe na teritoriju na kojem ona trajno obavlja svoju djelatnost."

 

Artikel 125. Durch das Bundesgesetz werden die Einnahmequellen und -arten der gesellschafts-politischen Gemeinschaften bestimmt.

Zwecks Sicherstellung der gleichberechtigten Stellung der Werktätigen und Arbeitsorganisationen bei der Geschäftsführung und Verteilung des Gesellschaftsproduktes, oder wenn dies zur Verwirklichung der durch den Gesellschaftsplan Jugoslawiens festgelegten grundlegenden materiellen Verhältnisse erforderlich ist, kann der Bund die grenzen bestimmen, innerhalb derselben die gesellschafts-politischen Gemeinschaften ihre Einnahmen und sonstigen Mittel festsetzen können.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 125 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVI. 1. ...
2. ...
3. ...
4. Die Einnahmequellen und -arten der gesellschafts-politischen Gemeinschaften werden durch Gesetz nach den Grundsätzen des Artikels 27 Abs. 3 der Verfassung beschlossen.
Die Republiken können in Fällen, die die Verfassung der Republik bestimmen, Bedingungen für die Verwendung der Einkommen und anderer Mittel der gesellschafts-politischen Gemeinschaften bestimmen, um soziale Bedürfnisse zu erfüllen.
..."

 


Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXVIII wurde der Artikel 125 bzw. die Ziffer 4 des Amendments  XVI aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXVIII. 1. Die Republiken und autonomen Gebietskörperschaften arbeiten im Bereich der Steuerpolitik zusammen und passen die Grundlagen er Steuerpolitik und das Steuersystem in gegenseitigem Einvernehmen an, wenn die Gewährleistung der Einheit und Stabilität des jugoslawischen Marktes dies erfordert.
2. Die Einnahmearten, die durch die Besteuerung von Produkten und Dienstleistungen erzielt werden, werden durch ein Bundesgesetz festgesetzt, mit Ausnahme der Produkte und Dienstleistungen, für die die Art und die Höhe der Besteuerung von anderen gesellschaftlich-politischen Gemeinschaften auf der Grundlage des Bundesgesetzes geregelt werden.
...
6. Die Organisation über die gemeinsamen Steuern und Abgaben auf Arbeitslöhne erfolgt nach den geltenden Vorschriften auf dem Gebiet, auf dem diese Arbeitslöhne dauerhaft erarbeitet werden."

 

Član 126. Republike donose propise za izvršavanje saveznog zakona ako su za njegovo sprovođenje nadležni organi u republici a saveznim zakonom nije određeno da propise za izvršavanje zakona donose savezni organi, ili kada je republika za donošenje takvih propisa ovlašćena saveznim zakonom.
 

Republike su odgovorne za izvršavanje saveznih zakona i drugih saveznih propisa na svojim teritorijama.
 

Republika preko svojih organa obezbeđuje izvršavanje saveznih zakona i drugih saveznih propisa ako ih nadležni opštinski organi ne izvršavaju.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 126 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
6. Za izvršavanje i primjenu saveznih zakona na područjima u kojima savezni organi nisu neposredno odgovorni, odgovorni su organi u republikama i autonomnim pokrajinama.
U skladu s ovom odgovornošću odnosi između saveznih organa i organa u republikama odnosno autonomnim pokrajinama u izvršavanju i primjeni saveznih zakona zasnivaju se na međusobnoj suradnji, obavještavanju i dogovaranju.

Savezni organi uprave saobraćaju s općinskim organima uprave preko odgovarajućih republičkih odnosno pokrajinski organa.

U poslovima koji se odnose na vojnu obvezu i vojnu mobilizaciju ljudi i materijalnih sredstava, savezni organi uprave mogu saobraćati i neposredno s općinskim organima uprave. Ako organi u republikama odnosno autonomnim pokrajinama ne izvršavaju savezne zakone ili druge savezne propise za čije su izvršavanje odgovorni, Savezno izvršno vijeće upozorit će na to izvršno vijeće republike odnosno izvršno vijeće autonomne pokrajinei poduzet će druge mjere u okviru svojih prava i dužnosti."
 

 

Artikel 126. Die Republiken beschließen Vorschriften zur Durchführung des Bundesgesetzes, wenn für die Durchführung dieses Gesetzes die Organe in der Republik zuständig sind und durch das Bundesgesetz nicht bestimmt wurde, daß die Bundesorgane die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften beschließen sollen, oder wenn die Republik durch das Bundesgesetz zur Beschließung solcher Vorschriften ermächtigt wird.

Die Republiken sind für die Durchführung der Bundesgesetze und anderer Bundesbestimmungen auf ihrem Territorium verantwortlich.

Die Republik sichert über ihre Organe die Durchführung der Bundesgesetze und anderer Bundesbestimmungen, falls dieselben nicht von den zuständigen Gemeindeorganen durchgeführt werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 126 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
6. Für die Ausführung und Anwendung des Bundesrechts in Angelegenheiten, in denen die Bundesbehörden keine unmittelbare Zuständigkeit besitzen, sind die entsprechenden Behörden der Republiken und autonomen Provinzen zuständig.
Im Einklang mit dieser Zuständigkeit werden die Beziehungen zwischen den Bundesbehörden und den Behörden der Republiken und autonomen Provinzen bei der Ausführung und Anwendung des Bundesrechts auf der Grundlage des Prinzips der gegenseitigen Zusammenarbeit, Benachrichtigung und Zustimmung geregelt.
Die Bundesverwaltungsbehörden verkehren mit den Kommunen mittelbar durch die entsprechenden Behörden der Republiken und der autonomen Provinzen.
In Angelegenheiten, die die Wehrpflicht und die militärische Mobilmachung von Menschen und materiellen Mitteln betreffen, können die Bundesverwaltungsorgane auch unmittelbar mit den Gemeinden verkehren. Wenn die Behörden der Republiken und autonomen Provinzen die Bundesgesetze und Bundesvorschriften fehlerhaft ausführen, kann der Bundesvollzugsrat den Vollzugsrat der Republik oder der autonomen Provinz auf die fehlerhafte Ausführung hinweisen und andere Maßnahmen im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten ergreifen."

 

Član 127. Federacija može na teritorijama republika i drugih društveno-političkih zajednica zakonom osnivati organe uprave za vršenje određenih upravnih poslova iz oblasti isključivih prava i dužnosti federacije, i može propisivati obavezu republika i drugih društveno-političkih zajednica da osnuju organe uprave za vršenje takvih poslova ili poslova od interesa za celu zemlju.

 

Republički, sreski i opštinski organi dužni su obezbeđivati izvršavanje zakona, akata i mera saveznih organa u ovim oblastima i u tu svrhu sarađivati sa ovim organima kad oni tu saradnju zahtevaju u skladu sa saveznim zakonom.
 

Samo na osnovu saveznog zakona može se predvideti da u izvršavanju pojedinih poslova iz oblasti isključivih prava i dužnosti federacije savezni organi uprave mogu obustaviti izvršenje opštih akata organa uprave u republici koji su u suprotnosti sa saveznim zakonom ili drugim saveznim propisima donetim na osnovu zakona, i rešavati o žalbi protiv upravnih akata republičkih organa uprave. Saveznim zakonom može se odrediti da u ovim poslovima i u drugim poslovima od interesa za celu zemlju savezni organi uprave imaju pravo da organima uprave u republici izdaju obavezne instrukcije, da vrše pravo nadzora nad njihovim radom, kao i druga ovlašćenja radi obezbeđivanja izvršavanja ovih poslova.
 

Federacija može preko svojih organa obezbeđivati izvršavanje saveznih zakona i drugih saveznih propisa za čije su izvršavanje nadležni organi drugih društveno-političkih zajednica, ako i dok ovi organi ne izvršavaju te propise.
 

Poslovi od interesa za celu zemlju su zakonom određeni poslovi za čije su izvršavanje odgovorni savezni organi i kad ih neposredno izvršavaju organi u republici.

Savezni organi uprave opšte sa organima uprave drugih društveno-političkih zajednica u republici preko odgovarajućih republičkih organa, a u poslovima iz oblasti isključivih prava i dužnosti federacije i u drugim slučajevima određenim saveznim zakonom mogu opštiti i neposredno.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 127 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
4. U Okviru Ustavom SFRJ utvrđenih prava i dužnosti savezni organi utvrđuju politiku izvršavanja saveznih zakona i drugih akata Savezne skupštine, prate njihovo izvršavanje i provođenje i obavljaju druge političko-izvršne i upravne poslove.
Savezni organi, u okviru Ustavom SFRJ utvrđenih prava i dužnosti, neposredno odgovaraju za izvršavanje i primjenu saveznih zakona i drugih saveznih propisa na područjima međunarodnih odnosa, narodne obrane, državne sigurnosti, ekonomskih odnosa s inozemstvom, osiguranja jedinstva jugoslavenskog tržišta, financiija, zapošljavanja, zaštite jugoslavenskih građana na radu u inozemstvu, kao i u drugim odnosima u kojima organi federacije, prema amandmanima XX do XLI, osiguravaju izvršavanje saveznih zakona i drugih saveznih propisa.
..."

 

Artikel 127. Der Bund kann auf dem Territorium der Republiken und sonstiger gesellschafts-politischer Gemeinschaften im Wege des Gesetzes Verwaltungsorgane für die Erledigung bestimmter Verwaltungsangelegenheiten aus dem Bereich der ausschließlichen Rechte und Pflichten des Bundes gründen und die Republiken sowie sonstige gesellschafts-politische Gemeinschaften dazu verpflichten, Verwaltungsorgane für die Erledigung solcher oder sonstiger Angelegenheiten vom Interesse für das ganze Land zu gründen.

Die Republiks-, Bezirks- und Gemeindeorgane sind verpflichtet, die Durchführung der Gesetze, Akte und Maßnahmen der Bundesorgane auf diesen gebieten zu sichern und zu diesem Zweck mit diesen Organen zusammenzuarbeiten, wenn dieselben diese Zusammenarbeit im Einklang mit dem Bundesgesetz fordern.

Nur aufgrund des Bundesgesetzes kann vorgesehen werden, daß die Bundesorgane berechtigt sind, die Durchführung der allgemeinen Akte der Verwaltungsorgane in der Republik aufhalten zu können, wenn dieselben gegen die Bundesgesetze oder gegen sonstige aufgrund des Gesetzes beschlossene Bundesbestimmungsakte der Landesverwaltungsorgane entscheiden können. Durch das Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß die Bundesverwaltungsorgane in Verbindung mit diesen Angelegenheiten sowie in anderen Angelegenheiten von Interesse für das ganze Land berechtigt sind, den Verwaltungsorganen in der Republik obligatorische Instruktionen zu erteilen, das Recht der Aufsicht über ihre Tätigkeit auszuüben, sowie sonstige Vollmachten zur Sicherstellung der Erledigung dieser Angelegenheiten zu besitzen.

Der Bund kann über seine Organe die Durchführung der Bundesgesetze und sonstiger Bundesvorschriften sichern, für deren Durchführung die Organe anderer gesellschafts-politischer Gemeinschaften zuständig sind, falls und soweit diese Organe die betreffenden Vorschriften nicht befolgen sollten.

Angelegenheiten im Interesse des ganzen Landes sind gesetzlich bestimmte Angelegenheiten, für deren Erledigung die Bundesorgane verantwortlich sind, auch wenn sie von den Organen in der Republik unmittelbar erledigt werden.

Die Bundesverwaltungsorgane verkehren mit den Verwaltungsorganen anderer gesellschafts-politischer Gemeinschaften in der Republik über die entsprechenden Landesorgane, während sie in Verbindung mit Angelegenheiten aus dem Gebiet der ausschließlichen Rechte und Pflichten des Bundes sowie in anderen durch das Bundesgesetz vorgesehenen Fällen mit denselben auch unmittelbar verkehren können.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 127 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
4.  ..."

Član 128. Ako se pojedini poslovi izvršavanja saveznih zakona iz oblasti isključivih prava i dužnosti federacije prenose u nadležnost republičkih, sreskih ili opštinskih organa, federacija je dužna tim organima obezbediti odgovarajuća sredstva odnosno izvore prihoda za vršenje prenesenih poslova.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 128 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
5. Savezni organi mogu biti ovlašteni da donose propise o izvršavanju saveznih zakona i drugih saveznih propisa za izvršavanje kojih so neposredno odgovorni.
..."

 

Artikel 128. Wenn einzelne die Durchführung von Bundesgesetzen betreffende und in das Gebiet der ausschließlichen Rechte und Pflichten des Bundes fallende Angelegenheiten in die Zuständigkeit der Republiks-, Bezirks- oder Gemeindeorgane übertragen werden, ist der Bund verpflichtet, diesen Organen entsprechende Mittel bzw. Einnahmequellen zur Erledigung der ihnen übertragenen Angelegenheiten sicherzustellen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 128 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
5. Den Bundesorganen kann die Befugnis übertragen werden, Vorschriften für die Durchführung von Bundesgesetzen und anderen Bundesvorschriften zu erlassen, und damit die Ausführung in unmittelbarer Verantwortung zu übernehmen.
..."

Član 129. Savezni organi koji vrše poslove inspekcije ili nadzora mogu, saglasno saveznom zakonu, vršiti ove poslove na celoj teritoriji Jugoslavije, radi kontrole izvršavanja saveznih zakona i zaštite zakonitosti i prava građana i organizacija.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 129 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
5. ...
Savezni organi mogu vršiti inspekcijske poslove s ovlaštenjima utvrđenim saveznim zakonom, kad su neposredno odgovorni za izvršavanje i primjenu saveznih zakona i drugih saveznih propisa.
..."

 

Artikel 129. Die sich mit Inspektions- oder Aufsichtsangelegenheiten befassenden Bundesorgane können diese Angelegenheiten, im Einklang mit dem Bundesgesetz, zwecks Kontrolle der Durchführung der Bundesgesetze sowie zum Schutz der Gesetzlichkeit und der Rechte der Bürger und Organisationen, auf dem gesamten Territoriums Jugoslawiens besorgen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 129 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
5. ...
Die Bundesorgane können durch Bundesgesetz mit Inspektionsangelegenheiten betraut werden, um die Ausführung und Anwendung von Bundesrecht und anderer Bundesvorschriften zu überwachen. .
..."

Član 130. Radi ostvarivanja prava i dužnosti federacije, ovim ustavom i saveznim zakonima utvrđuju se nadležnost organa federacije i delokrug organizacija koje vrše poslove u okviru prava i dužnosti federacije.
 

Organi federacije i ove organizacije vrše poslove iz svoje nadležnosti u okviru prava i dužnosti federacije utvrđenih ovim ustavom.
 

 

Artikel 130. Zwecks Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Bundes werden durch diese Verfassung und die Bundesgesetz die Zuständigkeit der Organe des Bundes sowie der Wirkungskreis der im Rahmen der Rechte und Pflichten des Bundes wirkenden Organisationen festgesetzt, die entsprechende Angelegenheiten besorgen.

Die Organe des Bundes und diese Organisationen besorgen die Angelegenheiten aus ihrer Zuständigkeit im Rahmen der durch diese Verfassung festgelegten Rechte und Pflichten des Bundes.

 

Član 131. Savezni zakoni i drugi opšti akti saveznih organa objavljuju se u službenom listu federacije u autentičnim tekstovima na jezicima naroda Jugoslavije srpskohrvatskom odnosno hrvatskosrpskom, slovenačkom i makedonskom.
 

Organi federacije u službenom opštenju pridržavaju se načela ravnopravnosti jezika naroda Jugoslavije.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 131 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. ...
2. ...
3. Pripadnici narodnosti imaju, u skladu s ustavom republike i sa zakonom, pravo na upotrebu svog jezika u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, kao i u postupku pred državnim organima i organizacijama koje vrše javna ovlaštenja."
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 131 Abs. 1 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
7. Savezni zakoni i drugi opći akti saveznih organa donose se i objavljuju u službenom listu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u autentičnim tekstovima na jezicima naroda Jugoslavije, utvrđenim republičkim ustavima.

Savezni zakoni i drugi opći akti saveznih organa objavljuju se u službenom listu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kao autentični tekstovi i na jezicima albanske i madžarske narodnosti."

 

Artikel 131. Die Bundesgesetze und sonstigen allgemeinen Akte der Bundesorgane werden im Amtsblatt des Bundes in den Sprachen der Völker Jugoslawiens in folgenden authentischen Wortfassungen veröffentlicht: in serbokroatischer bzw. kroatoserbischer, slowenischer und mazedonischer Wortlaut.

Die Organe des Bundes beachten im amtlichen Verkehr das Prinzip der Gleichberechtigung aller Sprachen der Völker Jugoslawiens.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XIX wurde der Artikel 131 durch folgende Bestimmung ergänzt:
"XIX. 1. ...
2. ...
3. Die Angehörigen der Völkerschaften haben im Einklang mit der Verfassung der Republik und dem Gesetz das Recht, sich bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten sowie im Verfahren vor staatlichen Organen und Organisationen, die öffentliche Befugnisse ausüben, ihrer Sprache und Schrift zu bedienen."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXI. wurde der Artikel 131 Abs. 1 aufgehoben und faktisch durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXXI. ...
7. Die Bundesgesetze und sonstige allgemeine Akte der Bundesorgane werden im Amtsblatt der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien als authentische Wortfassungen in den Sprachen der Völker Jugoslawiens, wie in den Verfassungen der Republiken vorgeschrieben, kundgemacht.
Die Bundesgesetze und sonstige allgemeine Akte der Bundesorgane werden im Amtsblatt der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien auch als authentische Wortfassungen in den Sprachen der Minderheiten, Albanisch und Ungarisch, kundgemacht."

 

GLAVA VI.
SUDOVI I JAVNO TUŽILAŠTVO
 

Titel VI.
Das Gerichtswesen und die öffentliche Anklagebehörde

 

Član 132. Sudska funkcija vrši se u jedinstvenom sudskom sistemu.

Sudski sistem čine sudovi opšte nadležnosti i specijalizovani sudovi koji se osnivaju za odlučivanje o određenim stvarima iz sudske nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti su opštinski sudovi, okružni sudovi, republički vrhovni sudovi i Vrhovni sud Jugoslavije.
 

Za suđenje u privrednim sporovima i za odlučivanje o drugim pravnim stvarima od interesa za privredu postoje privredni sudovi.
 

Za suđenje krivičnih dela vojnih lica i određenih krivičnih dela drugih lica, kao i za odlučivanje o drugim pravnim stvarima koje se odnose na sporove u vezi sa službom u Jugoslovenskoj narodnoj armiji postoje vojni sudovi.
 

Specijalizovani sudovi ustanovljavaju se zakonom.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 132 Abs. 3, 4 und 5 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVI. 1. ...
2. ...
3. ...
Federacija donosi zakonike kojima se uređuju odnosi iz pojedinih oblasti pravnog sistema u cjelini. Kad se zakonikom uređuju i odnosi u oblastima u kojima federacija donosi osnovne zakone, zakonik se može donijeti samo ako o tome prethodno odluči Savezna skupština po postupku utvrđenom za promjenu Ustava.
4. ..."

Artikel 132. Die Gerichtsfunktion wird innerhalb des einheitlichen Gerichtssystems ausgeübt.

Das Gerichtssystem umfaßt Gerichte des allgemeinen Zuständigkeitsbereiches sowie spezialisierte Gerichte, die für die Beschlußfassung über bestimmte Angelegenheiten aus der Gerichtszuständigkeit gegründet werden.

Gerichte des allgemeinen Zuständigkeitsbereiches sind: Gemeindegerichte, Kreisgerichte, die Obersten Gerichte der Republiken und der Oberste Gerichtshof Jugoslawiens.

Für die Gerichtsverhandlung in Wirtschaftsstreitfällen sowie für Entscheidungen in sonstigen, das Interesse der Wirtschaft betreffenden Rechtsangelegenheiten bestehen Wirtschaftsgerichte.

Für die Führung von Strafverhandlungen gegen Militärpersonen sowie bestimmter Strafverhandlungen gegen andere Personen, wie auch für die Entscheidung hinsichtlich sonstiger Rechtsangelegenheiten bezüglich Streitfragen in Verbindung mit dem Dienst in er Jugoslawischen Volksarmee bestehen Militärgerichte.

Die spezialisierten Gerichte werden durch entsprechende Gesetze gegründet.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment XVI wurde der Artikel 132 Abs. 3, 4 und 5 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XVI. 1. ...
2. ...
3. ...
Die Föderation kann eine Kodifizierung des Rechtssystems als Ganzes als Grundsatzgesetz erlassen. Ein solches Grundsatzgesetz über die Kodifizierung des Rechtssystems, das in Bereiche eingreift, für die die Föderation ein solches nicht erlassen darf, kann von der Bundesversammlung nur in dem, für die Änderung der Verfassung festgelegten Verfahren beschlossen werden.
4. ..."

 

Član 133. Pod uslovima određenim na osnovu saveznog zakona sudsku funkciju mogu vršiti izabrani sudovi odnosno arbitraže.
 

Na osnovu zakona mogu se osnivati mirovna veća i druge ustanove za raspravljanje međusobnih sporova građana ili organizacija.

 

Artikel 133. Unter den aufgrund des Bundesgesetzes bestimmten Bedingungen können die Gerichtsfunktion auch Wahl- bzw. Schiedsgerichte ausüben.

Aufgrund des Gesetzes können Friedensgerichte und andere Institutionen für die Verhandlung von Streitfragen zwischen den Bürgern oder Organisationen gegründet werden.

 

Član 134. Nadležnost sudova ustanovljava se i menja samo zakonom.

 

Artikel 134. Die Zuständigkeit der Gerichte kann nur durch das Gesetz bestimmt und geändert werden.

 

Član 135. Sudovi odlučuju o osnovnim ličnim, imovinskim, radnim i drugim pravima građana i o njihovim obavezama, o imovinskim i drugim pravima i obavezama organizacija i društveno-političkih zajednica, izriču kazne i druge mere prema učiniocima krivičnih dela i privrednih prestupa, odlučuju u upravnom sporu o zakonitosti pojedinačnih akata državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja i rešavaju o drugim odnosima kad je to zakonom predviđeno.

 

Sudovi prate i proučavaju društvene odnose i pojave od interesa za ostvarivanje svojih funkcija i daju predloge za sprečavanje društveno opasnih i štetnih pojava i za učvršćivanje zakonitosti.
 

Sudovi, u svom delokrugu, imaju pravo i dužnost da obaveštavaju skupštinu odgovarajuće društveno-političke zajednice o primeni zakona i o problemima rada sudova.
 

 

Artikel 135. Die Gerichte entscheiden über die grundlegenden persönlichen, Eigentums-, Arbeits- und sonstigen Rechte der Bürger und über ihre Verpflichtungen, über die Eigentums- und sonstigen Rechte und Verpflichtungen der Organisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften, verhängen Strafen und verordnen sonstige Maßnahmen gegenüber Personen, die Strafhandlungen und Wirtschaftsdelikte begingen, entscheiden im Verwaltungsprozeß über die Gesetzlichkeit der einzelnen Akte der Staatsorgane und öffentliche Vollmachten ausübender Organisationen und entscheiden hinsichtlich sonstiger Beziehungen, wenn dies durch das Gesetz vorgesehen ist.

Die Gerichte verfolgen und studieren die Gesellschaftsbeziehungen und Erscheinungen vom Interesse für die Ausübung ihrer Funktionen und unterbreiten Vorschläge zwecks Verhinderung gesellschaftlich gefährlicher und schädlicher Erscheinungen sowie zur Festigung der Gesetzlichkeit.

Die Gerichte haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches das Recht und die Pflicht, die Versammlung der entsprechenden gesellschafts-politischen Gemeinschaft über die Anwendung der Gesetze sowie über die bei der Tätigkeit der Gerichte aufgetauchten Probleme Bericht zu erstatten.

 

Član 136. Sudovi su u vršenju sudske funkcije nezavisni i sude na osnovu ustava i zakona.
 

 

Artikel 136. Die Gerichte sind bei der Ausübung der Gerichtsfunktion unabhängig und fällen ihre Urteile aufgrund der Verfassung und der Gesetze.

 

Član 137. U suđenju učestvuju sudije i sudije-porotnici.

Saveznim zakonom može se propisati da u određenim sudovima i u određenim stvarima u suđenju učestvuju samo sudije.
 

Sudije i sudije-porotnike bira skupština odgovarajuće društveno-političke zajednice. Zakonom se može predvideti da sudije i sudije porotnike određenih sudova biraju neposredno građani.
 

Sudije i sudije-porotnike može razrešiti od dužnosti samo predstavničko telo koje ih je izabralo, i to pod uslovima i u postupku koji su propisani zakonom.

 

Artikel 137. An der Gerichtsverhandlung nehmen Richter und Laienrichter teil.

Durch das Bundesgericht kann vorgeschrieben werden, daß in bestimmten Gerichten und bei bestimmten Angelegenheiten an der Gerichtsverhandlung nur Richter teilnehmen.

Die Richter und Laienrichter werden von der Versammlung der entsprechenden gesellschafts-politischen Gemeinschaft gewählt. Durch das Gesetz kann vorgesehen werden, daß die Richter und Laienrichter bestimmter Gerichte unmittelbar von den Bürgern gewählt werden können.

Die Richter und Laienrichter können nur von dem Vertretungskörper, von dem sie gewählt worden sind, ihres Amtes enthoben werden, und zwar unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen sowie in dem dafür gleicherweise vorgesehenen Verfahren.

 

Član 138. Sudija i sudija-porotnik ne mogu se pozivati na odgovornost za mišljenje dato u vršenju sudijske funkcije.
 

Za krivična dela učinjena u vršenju sudijske dužnosti sudija i sudija porotnik ne mogu biti pritvoreni bez odobrenja nadležne skupštine.

 

Artikel 138. Die Richter und Laienrichter können für ihre in der Ausübung ihrer Gerichtsfunktion geäußerte Meinung nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Für die bei Ausübung ihrer Richterpflichten begangenen Strafhandlungen kann über die Richter und Laienrichter nicht ohne Genehmigung der zuständigen Versammlung die Untersuchungshaft verhängt werden.

 

Član 139. Presude u prvom stepenu donose opštinski ili okružni sudovi ako zakonom nije određena nadležnost koga drugog suda za suđenje u prvom stepenu.

O žalbi i drugim pravnim sredstvima protiv sudskih odluka odlučuje nadležni sud.

Samo nadležni sud može izmeniti, poništiti ili ukinuti sudsku odluku.

 

Artikel 139. Urteile in erster Instanz sprechen die Gemeinde- oder Kreisgerichte aus, falls laut Gesetz für die erstinstanzliche Gerichtsverhandlung nicht die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes vorgesehen wird.

Über eingelegte Beschwerden und sonstige Rechtsmittel gegen die Gerichtsentscheidungen entscheidet das zuständige Gericht.

Nur das zuständige Gericht kann einen Gerichtsbeschluß ändern, annullieren oder aufheben.

 

Član 140. Sud sudi u veću.

Zakonom se može odrediti da u određenim stvarima sudi sudija pojedinac.

 

Artikel 140. Das Gericht verhandelt im Kollegium.

Nur durch das Gesetz kann bestimmt werden, daß in bestimmten Angelegenheiten ein Einzelrichter verhandelt.

 

Član 141. Raspravljanje pred sudom je javno.

Radi čuvanja tajne, zaštite morala, u interesu maloletnika ili radi zaštite drugih posebnih interesa društvene zajednice, zakon određuje u kojim se slučajevima u raspravljanju pred sudom može isključiti javnost.
 

 

Artikel 141. Die Verhandlung vor dem Gericht ist öffentlich.

Zwecks Wahrung des Geheimnisses und Schutzes der Moral bestimmt das Gericht im Interesse der Minderjährigen, oder zwecks Schutzes sonstiger besonderer Interessen der Gesellschaftsgemeinschaft, in welchen Fällen die Öffentlichkeit von der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen werden kann.

 

Član 142. Javno tužilaštvo je samostalan organ koji vrši krivično gonjenje i preduzima zakonom određene mere i pravna sredstva radi jedinstvene primene zakona i zaštite zakonitosti.
 

Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu zakona, a u skladu s politikom Savezne skupštine.

Funkciju javnog tužilaštva u Jugoslovenskoj narodnoj armiji vrši vojno tužilaštvo.

 

Artikel 142. Die öffentliche Anklägerschaft ist ein selbständiges Organ, das die strafrechtliche Verfolgung besorgt und gesetzlich bestimmte Maßnahmen und Rechtsmittel zwecks einheitlicher Gesetzesanwendung und Schutzes der Gesetzlichkeit ergreift und anwendet.

Die öffentliche Anklägerschaft übt ihre Funktion aufgrund des Gesetzes, im Einklang mit der Politik der Bundesversammlung aus.

Die Funktion der öffentlichen Anklägerschaft wird in der Jugoslawischen Volksarmee von der Militäranklägerschaft ausgeübt.

 

Član 143. Saveznog javnog tužioca imenuje i razrešava Savezna skupština.

Republičkog javnog tužioca postavlja i razrešava savezni javni tužilac u saglasnosti s republičkim izvršnim većem, a ostale javne tužioce postavlja republički javni tužilac.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment IV Ziffer 2 wurde der Artikel 143 Abs. 2 faktisch aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"2. Republičkog javnog tužioca imenuje i razrješava republička skupština, a ostali javni tužioci imenuju se i razrješavaju u skladu sa zakonom."

 

Artikel 143. Der öffentliche Bundesankläger wird von der Bundesversammlung ernannt und seines Amtes enthoben.

Die öffentlichen Ankläger der Republiken werden vom öffentlichen Bundesankläger im Einklang mit dem Vollzugsrat der Republik und die übrigen öffentlichen Ankläger in den Republiken werden von den öffentlichen Anklägern der Republiken ernannt und ihres Amtes enthoben.

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment IV Ziffer 2 wurde der Artikel 143 Abs. 2 faktisch aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"2. Der öffentliche Ankläger der Republik wird von der Versammlung der Republik ernannt und entlassen und die anderen Staatsanwälte werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz ernannt und entlassen."

 

Član 144. Viši javni tužilac ima pravo i dužnost da nižem javnom tužiocu daje obavezna uputstva za njegov rad.
 

Viši javni tužilac može preuzeti vršenje pojedinih poslova za koje je nadležan niži javni tužilac.
 

 

Artikel 144. Der übergeordnete öffentliche Ankläger hat das Recht und die Pflicht, dem untergeordneten öffentlichen Ankläger obligatorische Anweisungen für seine Tätigkeit zu erteilen.

Der übergeordnete öffentliche Ankläger kann die Erledigung einzelner Angelegenheiten übernehmen, für die der untergeordnete öffentliche Ankläger zuständig ist.

 

GLAVA VII.
USTAVNOST I ZAKONITOST
 

Titel VII.
Die Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit

 

Član 145. Radi ostvarivanja ustavom i zakonom utvrđenih društveno-ekonomskih i političkih odnosa i jedinstva pravnog poretka, kao i radi zaštite sloboda i prava čoveka i građanina, prava samoupravljanja i drugih prava organizacija i društveno-političkih zajednica, obezbeđuje se zaštita ustavnosti i zakonitosti.
 

 

Artikel 145. Zwecks Verwirklichung der verfassungsmäßig und gesetzlich festgelegten gesellschaftlich-wirtschaftlichen und politischen Beziehungen und der Einheitlichkeit der Rechtsordnung, sowie zwecks Schutzes der Freiheiten und Rechte des Menschen und Bürgers, der Selbstverwaltungs- und sonstiger Rechte der Organisationen und gesellschafts-politischen Gemeinschaften, wird der Schutz der Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit gewährleistet.

 

Član 146. Staranje o ustavnosti i zakonitosti je dužnost sudova i drugih državnih organa, organa društvenog samoupravljanja i svakoga ko vrši javne ili druge društvene funkcije.

Ustavni sudovi, kao nosioci zaštite ustavnosti, obezbeđuju i zakonitost u skladu sa ustavom.
 

 

Artikel 146. Das Sorgetragen um die Verfassungsmäßigkeit und Gesetzlichkeit ist die Pflicht der Gerichte und anderer Staatsorgane, der Organe der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und eines jeden der öffentliche oder sonstige gesellschaftliche Funktionen ausübt.

Die Verfassungsgerichte sichern, als Träger des Schutzes der Verfassungsmäßigkeit, im Einklang mit der Verfassung auch die Gesetzlichkeit.

 

Član 147. Svi propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom Jugoslavije.

Svi propisi i drugi opšti akti koji se donose u republici moraju biti u saglasnosti i sa republičkim ustavom.

 

Artikel 147. Alle Vorschriften und sonstigen allgemeinen Akte müssen mit der Verfassung Jugoslawiens im Einklang stehen.

Alle in der Republik beschlossenen Vorschriften und sonstigen allgemeinen Akte müssen auch mit der Landesverfassung im Einklang stehen.

 

Član 148. Republički ustav ne može biti u suprotnosti sa Ustavom Jugoslavije.

Republički zakon mora biti u saglasnosti sa saveznim zakonom.

Svi ostali propisi i drugi opšti akti koje donose državni organi moraju biti u saglasnosti sa zakonom.
 

Statuti društveno-političkih zajednica, kao i statuti i drugi opšti akti radnih i drugih samoupravnih organizacija, moraju biti u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

 

Artikel 148. Die Landesverfassung kann nicht gegen die Verfassung Jugoslawiens verstoßen.

Das Landesgesetz muß im Einklang mit dem Bundesgesetz stehen.

Alle sonstigen von den Staatsorganen beschlossenen Vorschriften und anderen allgemeinen Akte müssen im Einklang mit dem Gesetz stehen.

Die Statuten der gesellschafts-politischen Gemeinschaften, sowie die Statuten und sonstigen allgemeinen Akte der Arbeits- und sonstigen Selbstverwaltungsorganisationen müssen im Einklang mit der Verfassung und dem Gesetz stehen.

 

Član 149. Ako je republički ustav u suprotnosti sa Ustavom Jugoslavije, primeniće se Ustav Jugoslavije.
 

Ako republički zakon nije u saglasnosti sa saveznim zakonom, primeniće se do odluke Ustavnog suda Jugoslavije savezni zakon.
 

Kad sud smatra da zakon koji treba primeniti nije u saglasnosti sa ustavom, predložiće nadležnom vrhovnom sudu da pokrene postupak za ocenjivanje saglasnosti tog zakona sa ustavom.
 

 

Artikel 149. Wenn die Landesverfassung gegen die Verfassung Jugoslawiens verstößt, wird die Verfassung Jugoslawiens verstößt, wird die Verfassung Jugoslawiens angewandt.

Wenn das Landesgesetz nicht mit dem Bundesgesetz im Einklang steht, wird bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtes Jugoslawiens das Bundesgesetz angewandt.

Wenn das Gericht der Ansicht ist, daß das anzuwendenden Gesetz nicht mit der Verfassung im Einklang steht, wird es dem zuständigen Obersten Gericht den Vorschlag unterbreiten, ein Verfahren zur Beurteilung der Übereinstimmung dieses Gesetzes mit der Verfassung einzuleiten.

 

Član 150. Ustavni sudovi odlučuju o saglasnosti zakona sa ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa ustavom i zakonom.

Ustavni sudovi, saglasno zakonu, pružaju i zaštitu prava samoupravljanja i drugih osnovnih sloboda i prava utvrđenih ustavom, kad su ove slobode i prava povređeni pojedinačnim aktom ili radnjom, a nije obezbeđena druga sudska zaštita.
 

 

Artikel 150. Die Verfassungsgerichte entscheiden hinsichtlich der Übereinstimmung der Gesetze mit der Verfassung sowie hinsichtlich der Übereinstimmung sonstiger Vorschriften und allgemeiner Akte mit der Verfassung und dem Gesetz.

Die Verfassungsgerichte gewähren, im Einklang mit dem Gesetz, auch den Schutz der Selbstverwaltungsrechte sowie sonstiger verfassungsmäßig festgesetzter grundlegender Freiheiten und Rechte, wenn diese Freiheiten und Rechte durch einzelne Akte oder Handlungen verletzt worden sind und kein entsprechender sonstiger gerichtlicher Schutz sichergestellt wird.

 

Član 151. Savezno izvršno veće ima pravo da do odluke Ustavnog suda Jugoslavije obustavi izvršenje propisa ili drugog opšteg akta republičkog izvršnog veća koji je u suprotnosti sa Ustavom Jugoslavije ili saveznim zakonom.
 

Republičko izvršno veće ima pravo da do odluke ustavnog suda obustavi izvršenje propisa ili drugog opšteg akta opštinske ili sreske skupštine ili nekog njihovog organa koji je u suprotnosti sa ustavom ili zakonom. Ako republičko izvršno veće ne obustavi takav propis ili akt, koji je u suprotnosti sa Ustavom Jugoslavije ili saveznim zakonom, to može učiniti Savezno izvršno veće.
 

Opštinska skupština ima pravo da do odluke ustavnog suda obustavi izvršenje opštih akata samoupravne organizacije koji su u suprotnosti sa ustavom ili zakonom. Zakonom se može predvideti da izvršenje opštih akata određenih samoupravnih organizacija obustavlja pod istim uslovima organ druge društveno-političke zajednice.
 

 

Artikel 151. Der Bundesvollzugsrat ist berechtigt, bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtes Jugoslawiens die Durchführung von Vorschriften oder sonstigen allgemeinen Akten des Vollzugsrates einer Republik zu unterbinden, wenn dieselben gegen die Verfassung Jugoslawiens oder gegen das Bundesgesetz verstoßen.

Der Vollzugsrat einer Republik ist berechtigt, bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtes die Durchführung von Vorschriften oder sonstigen allgemeinen Akten der Gemeinde- oder Bezirksversammlung oder eine ihrer Organe zu unterbinden, wenn dieselben gegen die Verfassung oder das Gesetz verstoßen. Wenn der Vollzugsrat der Republik eine solche Vorschrift oder einen solchen Akt nicht unterbindet, der gegen die Verfassung Jugoslawiens oder das Bundesgesetz verstößt, kann dies der Bundesvollzugsrat besorgen.

Die Gemeindeversammlung kann bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtes die Durchführung von gegen die Verfassung oder das Gesetz verstoßenden allgemeinen Akten der Selbstverwaltungsorganisation unterbinden. Durch das Gesetz kann vorgesehen werden, daß die Durchführung allgemeiner Akte bestimmter Selbstverwaltungsorganisationen unter den gleichen Bedingungen von dem Organ einer anderen gesellschafts-politischen Gemeinschaft unterbunden werden kann.

 

Član 152. Zakoni i drugi propisi i opšti akti objavljuju se pre nego što stupe na snagu.
 

Savezni zakoni i drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.
 

Samo iz naročito opravdanih razloga može se odrediti da savezni zakon i drugi propis ili opšti akt stupi na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.

 

Artikel 152. Die Gesetz und sonstigen Bestimmungen und allgemeinen Akte werden vor ihrer Inkrafttretung öffentlich bekanntgegeben.

Die Bundesgesetze und sonstigen Bestimmungen und allgemeinen Akte des Bundes treten frühestens am achten Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft.

Nur aus besonders stichhaltigen Gründen kann bestimmt werden, daß ein Bundesgesetz und sonstige Bundesbestimmung oder allgemeiner Akt des Bundes in einer kürzer bemessenen Frist als nach Ablauf von acht Tagen nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft treten soll.

 

Član 153. Međunarodni ugovori primenjuju se danom stupanja na snagu, ako aktom o ratifikaciji ili ugovorom na osnovu ovlašćenja nadležnog organa nije drukčije određeno.
 

Sudovi neposredno primenjuju one međunarodne ugovore koji su objavljeni.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXV wurde der Artikel 153ergänzt.

 

Artikel 153. Internationale Verträge werden mit dem Tag ihrer Inkrafttretung angewandt, falls durch den Ratifizierungsakt oder den aufgrund der dem zuständigen Organ ausgestellten Vollmachten abgeschlossenen Vertrag keine andersartige Verfügung getroffen werden.

Die Gerichte wenden unmittelbar jene unternationalen Verträge an, die öffentliche bekanntgegeben worden sind.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXV wurde der Artikel 153ergänzt.

 

Član 154. Propisi i drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.

Samo zakonom može se odrediti da pojedine njegove odredbe i propisi doneseni na osnovu takvih odredaba imaju povratno dejstvo.

Krivična dela, privredni prestupi i prekršaji utvrđuju se i kazne za ova dela primenjuju se prema zakonu koji je važio u vreme izvršenja dela, osim ako je novi zakon blaži za učinioca.
 

 

Artikel 154. Bestimmungen und sonstige allgemeine Akte können nicht rückwirkend in Kraft treten.

Nur durch das Gesetz kann bestimmt werden, daß einzelne Bestimmungen desselben sowie aufgrund solcher Bestimmungen beschlossene Vorschriften rückwirkend in Kraft treten können.

Die Strafhandlungen, Wirtschaftsdelikte und Übertretungen werden nach dem zur Zeit der begangenen Tag geltenden Gesetz festgestellt und dementsprechend geahndet, außer im Falle, daß das neue Gesetz für die Person, die die inkriminierte Handlung beging, günstiger ist.

 

Član 155. VSvi akti i mere organa uprave i drugih državnih organa koji vrše političko-izvršne i upravne poslove, kao i akti koje organizacije donose u vršenju javnih ovlašćenja, moraju se zasnivati na zakonu ili drugom zakonito donesenom propisu.
 

 

Artikel 155. Alle Akte und Maßnahmen der Verwaltungsorgane und anderer, politische Vollzugs- und Verwaltungsangelegenheiten besorgender Staatsorgane, sowie Akte, welche von Organisationen bei der Ausübung öffentlicher Vollmachten beschlossen werden, müssen auf dem Gesetz oder auf einer sonstigen gesetzmäßig beschlossenen Vorschrift begründet sein.

 

Član 156. Državni organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja mogu u pojedinačnim stvarima rešavati o pravima i obavezama ili na osnovu zakona primenjivati mere prinude ili ograničenja, samo u zakonom propisanom postupku u kome je svakome data mogućnost da brani svoja prava i interese i da protiv donesenog akta upotrebi žalbu ili drugo zakonom predviđeno pravno sredstvo.

 

Organi uprave mogu nalagati obaveze pojedinim organizacijama u pogledu njihovog rada samo ako su za to zakonom izrično ovlašćeni i u postupku propisanom zakonom.

 

Artikel 156. Die Staatsorgane und öffentliche Vollmachten ausübenden Organisationen können nur im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren in einzelnen Angelegenheiten über die Rechte und Pflichten entscheiden oder aufgrund des Gesetzes Zwangsmaßnahmen oder Einschränkungen anwenden, wobei jedem durch das betreffende Verfahren die Möglichkeit geboten wird, seine Rechte und Interessen zu verteidigen und gegen den beschlossenen Akt Beschwerde einzulegen oder sonstige gesetzlich vorgesehene Rechtsmittel anzuwenden.

Die Verwaltungsorgane können den einzelnen Organisationen hinsichtlich ihrer Arbeit nur dann Verpflichtungen auferlegen, wenn sie dazu durch das Gesetz ausdrücklich ermächtigt sind, wobei sie das dafür gesetzlich vorgeschriebene Verfahren befolgen müssen.

 

Član 157. Neznanje jezika na kome se vodi postupak ne sme biti smetnja za odbranu i ostvarivanje prava i opravdanih interesa građana i organizacija.

Svakome je zajemčeno pravo da u postupku pred sudom ili drugim državnim organima i organizacijama, koje u vršenju javnih ovlašćenja rešavaju o pravima i obavezama građana, upotrebljava svoj jezik i da se u tom postupku upoznaje na svom jeziku s činjenicama.

 

Artikel 157. Die Unkenntnis der Sprache, in der das Verfahren geführt wird, darf kein Hindernis für die Verteidigung und die Verwirklichung der Rechte und gerechtfertigten Interessen der Bürger und Organisationen darstellen.

Jedem wird das Recht verbürgt, im Verfahren vor dem Gericht oder sonstigen Organen und Organisationen, die in der Ausübung öffentlicher vollmachten über Rechte und Verpflichtungen der Bürger entscheiden, seine Sprache zu benützen und in diesem Verfahren in seiner Sprache mit den Tatsachen bekanntgemacht zu werden.

 

Član 158. Protiv rešenja i drugih pojedinačnih akata sudskih, upravnih i drugih državnih organa, kao i protiv takvih akata organizacija koje vrše javna ovlašćenja, donesenih u prvom stepenu, može se izjaviti žalba nadležnom organu.
 

Zakonom se izuzetno, u određenim slučajevima, može isključiti žalba ako je na drugi način obezbeđena zaštita prava i zakonitosti.
 

 

Artikel 158. Gegen die in erster Instanz getroffenen Entscheidungen und beschlossenen sonstigen Akte der Gerichts-, Verwaltungs- und anderer Staatsorgane, sowie gegen solche Akte der öffentlichen Vollmachten ausübenden Organisationen, kann bei dem zuständigen Organ Beschwerde eingelegt werden.

Durch das Gesetz kann ausnahmsweise, in bestimmten Fällen, die Beschwerdeeinlegung für ausgeschlossen erklärt werden, wenn der Schutz der Rechte und der Gesetzlichkeit auf andere Weise verbürgt wird.

 

Član 159. O zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima državni organi ili organizacije koje vrše javna ovlašćenja rešavaju o pravima ili obavezama, odlučuje sud u upravnom sporu ako za određenu stvar nije zakonom predviđena druga sudska zaštita.
 

Samo saveznim zakonom može se izuzetno, u određenim vrstama upravnih stvari, isključiti upravni spor.
 

 

Artikel 159. Über die Gesetzlichkeit endgültiger Einzelakte, durch welche die Staatsorgane oder öffentliche Vollmachten ausübende Organisationen über Rechte oder Verpflichtungen entscheiden, beschließt das Gericht im Verwaltungsprozeß, falls für eine bestimmte Angelegenheit durch das Gesetz kein andersartiger gerichtlicher Schutz vorgesehen wird.

Nur durch das Bundesgesetz kann ausnahmsweise, in bestimmten Verwaltungsangelegenheiten, die Anstrengung des Verwaltungsprozesses für ausgeschlossen erklärt werden.

 

DEO DRUGI.
ORGANIZACIJA FEDERACIJE

 

Zweiter Teil.
Die Organisation des Bundes

 

GLAVA VIII.
NADLEŽNOST ORGANA FEDERACIJE
 

Titel VIII.
Die Zuständigkeit der Bundesorgane

 

Član 160. U isključivu nadležnost federacije spada
1) zaštita nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Jugoslavije, organizovanje oružanih snaga i poslovi odbrane zemlje,

2) zaštita poretka utvrđenog ovim ustavom (državna bezbednost), zaštita ustavnosti utvrđene ovim ustavom,

3) predstavljanje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, politički, ekonomski i drugi odnosi sa drugim državama i međudržavnim organizacijama, međunarodni ugovori, pitanja rata i mira,
4) jugoslovensko državljanstvo, obezbeđenje i kontrola granica, pravni položaj i boravak stranca u Jugoslaviji, uređivanje i kontrola spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja i drugog ekonomskog poslovanja s inostranstvom, carine, utvrđivanje politike emisije novca i regulisanje i kontrola novčanog opticaja, kontrola bezbednosti vazdušne plovidbe, kontrola putničkog saobraćaja preko granice, kontrola prometa robe preko granice, kontrola međunarodnog saobraćaja i veza,

5) organizacija federacije i izvršavanje zadataka i poslova za koje je po ovom ustavu nadležna samo federacija.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment IV Ziffer 1 wurde der Artikel 160 Ziffer 2 faktisch aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"1. Za zaštitu Ustavom utvrđenog poretka (državna sigurnost) odgovorne su federacija i republika, u skladu sa saveznim zakonom."
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 114 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXX. 1. ...
2. Federacija preko saveznih organa i organizacija:
1) osigurava nezavisnost i teritorijalnu cjelokupnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i štiti njen suverenitet u međunarodnim odnosima; odlučuje o ratu i miru;
2) uređuje osnovna prava radnih ljudi u udruženom radu kojima se osigurava njihov Ustavom SFRJ utvrđeni položaj u samoupravnim i društveno-ekonomskim dnosima, kao i osnovna prava organizacija udruženog rada, interesnih, društveno-političkih i drugih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu, uređuje osnovna prava radnih ljudi radi osiguranja njihove socijalne sigurnosti i solidarnosti;
3) uređuje ugovorne i druge obligacijske odnose na području prometa robe i usluga; uređuje osnovne vlasničko-pravne i druge osnovne pravne odnose kojima se osigurava jedinstvo tržišta; uređuje osnovne imovinsko-pravne i druge materijalno-pravne odnose na području pomorstva, unutrašnje plovidbe i zračnog prometa; uređuje autorsko pravo;
4) uređuje osnove sustava društvenog planiranja i utvrđuje društveni plan Jugoslavije; utvrđuje osnove priprema privrede i društvenih službi za funkcioniranje u ratu; uređuje monetarni sustav; utvrđuje zakonska sredstva plaćanja i politiku emisije novca i osigurava njeno provođenje; uređuje platni promet u zemlji i s inozemstvom, formiranje novčanih i deviznih rezervi i raspolaganje njima, osnove kreditnog i bankarskog sustava, kreditne i druge oblike ulaganja domaćih osoba u inozemstvu i stranig osoba u Jugoslaviji; uređuje osnove sustava osiguranja imovine i osoba; uređuje i osigurava sustav mjera kojima se sprečava narušavanje jedinstva tržišta; uređuje sustav društvene kontrole cijena i osigurava neposrednu kontrolu cijena robe i usliga od interesa za cijelu zemlju; uređuje i osigurava savezne robne rezerve za osiguravanje potreba zemlje u slučaju rata i drugih izvanrednih prilika i radi osiguranja stabilnosti tržišta u slučaju većih poremećaja na tržištu; uređuje i provodi mjere ograničenja tržišta i slobode prometa robe i usluga od interesa za cjelu zemlju u slučaju elementarnih nesreća i nestašice dobara neophodnih za potrebe privrede i život građana; uređuje sustav vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja i drugog ekonomskog poslovanja s inozemstvom i osigurava izvršavanje saveznih zakona na tim područjima; uređuje carinski sustav, carinsku tarifu i mjere izvancarinske zaštite i osigurava njihovo provođjima; uređuje uvjete za otvaranje i rad carinskih zona; uređuje i osigurava kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina; utvrđuje i osigurava prihode koji joj po Ustavu SFRJ pripadaju; utvrđuje načela funkcioniranja Službe drštvenog knjigovodstva; uređuje osnove pravnog položaja i poslovanja organizacija udruženog rada na jedinstvenom privrednom području Jugoslavije; uređuje udruživanje privrednih organizacija u privrednu komoru za teritoorij Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; uređuje obvezatno udruživanje radnih organizacija u poslovne zajednice kad to zahtijeva tehnološko jedinstvo sustava na pojedinim područjima i kad je to od interesa za cijelu zemlju;
5) uređuje osnove sustava narodne obrane i brine se o njegovu provođenju; uređuje osnovna prava i dužnosti građana, organizacija udruženog rada i drugih organizacija na području narodne obrane; utvrđuje osnove planova i pripremnih mjera za obranu zemlje; proglašava mobilizaciju; ostvaruje vrhovno komandiranje oružanim snagama; uređuje i organizira Jugoslavensku narodnu armiju i komandira njom; uređuje vojnu obvezu građana i zaštitu članova obitelji osoba na obvezatnoj vojnoj službi u Jugoslavenskoj narodnoj armiji i vojnih osoba, vojno školstvo, vojne sudove i vojno tužilaštvo; uređuje i osigurava socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osoba i njihovih obitelji; uređuje i osigurava osnovna prava boraca, vojnih invalida i obitelji palih boraca;
6) utvrđuje politiku međunarodnih osnosa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i brine se o njenom provođenju; održava političke, ekonomske i druge odnose s drugim državama i međudržavnim organizacijama; zaklučuje, ratificira i osigurava izvršavanje međunarodnih ugovora; osigurava izvršavanje međunarodnih obveza Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; štiti državljane Socijalističke FEderativne Republike Jugoslavije i njihove interese i interese domaćih organizacija u inozemstvu; uređuje ostvarivanje međunarodnih odnosa i uređuje organizaciju i djelatnost službi vanjskih poslova federacije;
7) uređuje osnove sustava zaštite Ustavom SFRJ utvrđenog poretka (fržavna sigurnost); osigurava djelatnost službe državne sigurnosti koja je neophodna za ostvarivanje Ustavom SFRJ utvrđene odgovornosti saveznih organa i usklađuje rad organa koji obavlajju poslove državne sigurnosti;
8) uređuje državljanstvo Socijalističke Federativne REpublike Jugoslavije; utvrđuje osnovne podatke za matične knjige i osobne karte; uređuje praznike i odlikovanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
9) uređuje kontrolu prometa robe preko državne granice, režim prelaska preko državne granice, položaj, boravak i zaštitu stranaca u Jugoslaviji, zaštitu života i zdravlja ljudi od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju, zaštitu stoke i bilja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju, stavljanje u promet lijekova i unošenje iraspačavanje stranog tiska i drugih sredstava masovnog komuniciranja, i osigurava izvršavanje saveznih propisa na tim područjima kad je to u interesu cijelu zemlje utvrđeno saveznim zakonom; uređuje režim obalnog mora, uređuje kontrolu putničkog prometa preko državne granice; uređuje pravni položaj stranih pravnih osoba u Jugoslaviji; ureduje zaštitu čovjekove sredine od opasnosti za život i zdravlje ljudi koje ugrožavaju cijelu zemlju; uređuje prijevoz upaljivih tekućina, plinova, eksploziva i radioaktivnih i drugih opasnih tvari kad je to od interesa za cijelu zemlju; uređuje promet otrova i proizvodnju i promet opojnih droga; uređuje osnove režima voda od interesa za dvije ili više republika; uređuje položaj inozemnih informativnih ustanova i predstavnika inozemnih sredstava informacija; propisuje ograničenje ili zabranu slobode korištenja tiska i drugih oblika informiranjia ako se oni koriste radi rušenja osnova socijalističkog demokratskog uređenja utvrdenog Ustavom SFRJ ili ugrožavanja nezavisnosti zemlje, ili radi ugrožavanja mira i ravnopravne međunarodne suradnje;
10) ureduje i osigurava sigurnost zračnog prometa; uređuje osnove sigurnosti na ostalim područjima prometa; uređuje osnove sustava komunikacija i osigurava izvršavanje saveznih propisa na području radioveza kad je to u interesu cijele zemlje utvrđeno saveznim zakonom;
11) uređuje opće uvjete za izricanje kaznenih sankcija za krivična djela i privredne prijestupe i vrste tih sankcija, određuje krivična djela protiv naroda i države, čovječnosti i međunarodnog prava, protiv ugleda SFRJ, njezinih organa i predstavnika, protiv ugleda strane države i organizacija i ugleda njihovih šefova i predstavnika, protiv službene dužnosti službenih osoba u saveznim organima i organizacijama, protiv oružanih snaga, kao i krivična djela i privredne prijestupe kojima se narušava jedinstvo jugoslavenskog tržišta ili povređuju savezni propisi; uređuje odgovornost i sankcije za prekršaje kojima se povređuju savezni organi; uređuje opći upravni postupak i sudske postupke;
12) uređuje mjere i osigurava kontrolu mjera; uređuje zaštitu pronalazaka, tehničkih unapređenj, žigova, znakova kvalitete, oznaka podrijetla proizvoda, uzoraka i modela, kao i standarde, tehničke normative i norme kvalitete proizvoda i usluga, i osigurava izvršananje saveznih propisa na ovim područjima, kad je to u interesu cijele zemlje utvrđeno saveznim zakonom;
13) uređuje i organizira prikupljanje i obradu statističkih i drugih podataka o stanju i kretanju stanovništva i o ekonomskim i drugim pojavama od interesa za cijelu zemlju;
14) uređuje rješavanje sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona sa zakonima drugih republika odnosno, pokrajina (kolizione norme) i sukoba nadležnosti između republičkih odnosno pokrajinskih organa s teritorija raznih republika; ređuje rješavanje sukoba zakona s propisima drugih zemalja;
15) uređuje organizaciju i način rada organa federacije, kao i materijalne i druge odnose saveznih organa i organizacija; uređuje izbore za organe federacijje; uređuje prava radnika iz rada i na osnovi rada u saveznim organima i organizcijama;
16) štiti ustavnost utvrđenu Ustavom SFRJ i zakonitost u skladu s Ustavom SFRJ;
17) obavlja druga prava i dužnosti utvrđene Ustavom SFRJ."

 

Artikel 160. Der ausschließlichen Zuständigkeit des Bundes unterliegen:
1) Der Schutz der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität Jugoslawiens; die Organisation der Streitkräfte sowie die Angelegenheiten der Landesverteidigung;
2) der Schutz der durch diese Verfassung festgelegten Ordnung (Staatssicherheit); der Schutz der durch diese Verfassung festgelegten Verfassungsmäßigkeit;
3) die Vertretung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien; die politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu anderen Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen; internationale Verträge; Krieg und Frieden betreffende Fragen;
4) die jugoslawische Staatsangehörigkeit, die Grenzsicherheit und -kontrolle; die Rechtsstellung und der Aufenthalt fremder  Staatsangehöriger in Jugoslawien; die Regelung und Kontrolle des Außenhandels und der Devisenhandhabung, sowie der sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland; der Zoll; die Bestimmung der Emissionspolitik und die Regelung und Kontrolle des Geldumlaufes; die Kontrolle der Luftverkehrssicherheit; die Kontrolle des Personengrenzverkehrs; die Kontrolle des Gütergrenzverkehrs; die Kontrolle des internationalen Verkehrs und der internationalen Verbindungen;
die Organisationen des Bundes sowie die Erfüllung der Aufgaben und Erledigung der Angelegenheiten, die aufgrund dieser Verfassung in den alleinigen Zuständigkeitsbereich des Bundes fallen.

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment IV Ziffer 1 wurde der Artikel 160 Ziffer 2 faktisch aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"1. Der Bund und die Republiken sind, in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz, zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung (Staatssicherheit) verantwortlich."

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 114 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
"XXX. 1. ...
2. Der Bund handelt durch die Bundesorgane und -organisationen wie folgt:
1) er gewährleistet die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und schützt ihre Souveränität in den internationalen Beziehungen; er entscheidet über Krieg und Frieden;
2) ..."

 

Član 161. U nadležnost federacije u oblasti zakonodavstva spada
1) potpuni zakoni o društvenoj svojini, svojinskim pravima, obligacionim i drugim osnovnim imovinsko-pravnim odnosima, eksproprijaciji, novcu i drugim sredstvima plaćanja, platnom prometu, kreditnom i bankarskom poslovanju, društvenom knjigovodstvu, merama, standardima i tehničkim normativima, patentima, žigovima, uzorcima, modelima i autorskom pravu, pomorski zakonik, zakonik o vazdušnom saobraćaju, ličnom statusu građana, biračkom pravu, proizvodnji i prometu opojnih droga i otrova i prometu lekova, krivični zakonik, sistemu privrednih prestupa, izvršavanju krivičnih sankcija, javnoj bezbednosti, oružju i eksplozivima, uređenju privrednih sudova, uređenju javnog tužilaštva, sudskim postupcima, opštem upravnom postupku, upravnim sporovima, civilnoj zaštiti, zaštiti boraca i vojnih invalida, o drugim odnosima od interesa za jedinstvo privrednog područja, kao i o onim odnosima za koje je ovim ustavom predviđeno da se uređuju samo saveznim zakonom,

2) osnovni zakoni o privrednim organizacijama, udruživanju radnih organizacija, privrednom poslovanju, radu i zaštiti na radu, raspodeli društvenog proizvoda, doprinosu, porezima, taksama i drugim dažbinama, javnim zajmovima, budžetima i fondovima, zemlji, šumama i vodama, putevima i iskorišćavanju prirodnih bogatstava i drugih prirodnih snaga, prometu robe i usluga, društvenom planiranju, saobraćaju i vezama i bezbednosti saobraćaja, projektovanju i građenju, zborovima i drugim javnim skupovima, štampi i drugim vidovima informacija, udruženjima građana, socijalnom osiguranju, braku, porodici i starateljstvu, zdravstvenoj zaštiti od interesa za celu zemlju, zaštiti stoke i bilja koja je od interesa za celu zemlju, zaštiti od elementarnih nepogoda, sistemu prekršaja, uređenju sudova, službi unutrašnjih poslova i drugim službama koje vrše poslove od interesa za celu zemlju, advokaturi, javnom pravobranilaštvu i pravnom zastupanju, pravnom položaju verskih zajednica, statistici, evidenciji i podacima od interesa za celu zemlju, drugim odnosima od interesa za jedinstvo privrednog sistema, o osnovnim odnosima od interesa za politički sistem kao i o onim odnosima za koje je ovim ustavom predviđeno da se uređuju zakonom,3) opšti zakoni.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 161 aufgehoben (siehe bei Artikel 160).

 

Artikel 161. Aus dem Bereich der Gesetzgebung unterliegen der Zuständigkeit des Bundes:
1) die vollständigen Gesetze über: das Gesellschaftseigentum; die Eigentumsrechte; die Obligations- und sonstigen grundlegenden vermögensrechtlichen Beziehungen; die Enteignung; das Geld und die sonstigen Zahlungsmittel; den Zahlungsverkehr; die Kredit- und Bankgeschäfte; die gesellschaftliche Buchführung; die Masse, Standarde und technischen Normative, Patente, Schutzmarken, Muster, Modelle und Autorenrechte; das Seegesetz; das Luftverkehrsgesetz; den persönlichen Status der Bürger; das Wahlrecht; die Erzeugung und den Umsatz von Drogen und Rauschgiften, sowie den Umsatz von Medikamenten; das Strafgesetz; das System der Wirtschaftsgerichten; die Einrichtung der öffentlichen Anklägerschaft; die Gerichtsverfahren; das allgemeine Verwaltungsverfahren; die Verwaltungsprozesse; den Zivilschutz; den Schutz von Freiheitskämpfen und Kriegsversehrten; sonstige Beziehungen im Interesse der Einheitlichkeit des Wirtschaftsgebietes, sowie über jene Beziehungen, für die laut dieser Verfassung die Regelung durch das Bundesgesetz vorgesehen wird;
2) die grundlegenden Gesetze über: die Wirtschaftsorganisationen; die Vereinigung der Arbeitsorganisationen; die wirtschaftliche Geschäftstätigkeit; die Arbeit und den Arbeitsschutz; die Verteilung des Gesellschaftsproduktes; Beiträge, Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben; öffentliche Anleihen; Budgets und Fonds; den Boden, Waldungen und Gewässer, Straßen sowie die Ausnützung von Naturschätzen und sonstiger Naturkräfte; die öffentlichen Güter; den Waren- und Dienstleistungsverkehr; die Gesellschaftsplanung; den Verkehr und die Verbindungen sowie die Verkehrssicherheit; die technische Planung und Ausführung von Bauarbeiten; Meetings und sonstige öffentliche Versammlungen; die Presse und sonstige Informationsformen; Vereinigungen der Bürger; die Sozialversicherung; die Ehe, Familie und Vormundschaft bzw. Treuhandschaft; den Gesundheitsschutz im Interesse des ganzen Landes, den Vieh- und Pflanzenschutz im Interesse des ganzen Landes; den Schutz vor Elementargewalten; das System der Delikte; die Einrichtung der Gerichte; den Dienst der Innenangelegenheiten und sonstige Dienste, die Angelegenheiten im Interesse des ganzen Landes besorgen; die Advokatur, die öffentliche Rechtsanwaltschaft und die Rechtsvertretung; die Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften; die Statistik, Evidenz und Angaben im Interesse des ganzen Landes; sonstige Beziehungen im Interesse der Einheitlichkeit des wirtschaftlichen Systems, die grundlegenden Beziehungen im Interesse des politischen Systems, sowie über jene Beziehungen, für die laut dieser Verfassung die Regelung durch das Gesetz vorgesehen wird;
3) die allgemeinen Gesetze.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 161 aufgehoben (siehe bei Artikel 160).

 

Član 162. U nadležnost federacije spada i
1) utvrđivanje politike izvršavanja saveznih zakona i drugih akata Savezne skupštine, staranje o njihovom izvršavanju i sprovođenju, kao i drugi političko-izvršni i upravni poslovi u okviru prava i dužnosti federacije, vršenje upravnih delatnosti radi neposrednog izvršavanja tih propisa i drugih akata, kad je to određeno na osnovu saveznog zakona u poslovima od interesa za više republika ili od interesa za celu zemlju, obezbeđivanje sprovođenja međunarodnih ugovora,

2) obezbeđivanje jedinstvenog primenjivanja saveznih zakona i jedinstvene kaznene politike u oblasti pravosuđa,

3) statistika i evidencija od interesa za celu zemlju,
4) druge delatnosti i mere, kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava i dužnosti federacije,
5) organizovanje službe društvenog knjigovodstva i kontrola nad njenim radom,
6) vršenje drugih poslova utvrđenih ovim ustavom.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 162 aufgehoben (siehe bei Artikel 160).

 

Artikel 162. Der Zuständigkeit des Bundes unterliegen ferner:
1) die Festlegung der Politik bei der Durchführung der Bundesgesetze und sonstiger Akte der Bundesversammlung, das Sorgetragen um deren Aus- und Durchführung, sowie andere politische Vollzugs- und Verwaltungsangelegenheiten im Rahmen der Rechte und Pflichten des Bundes; die Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten zwecks unmittelbarer Ausführung dieser Bestimmungen und sonstiger Akte, wenn dies aufgrund des Bundesgesetzes für Angelegenheiten bestimmt wird, die für mehrere Republiken oder für das ganze Land von Interessen sind; die Gewährleistung der Durchführung internationaler Verträge;
2) die Sicherstellung der einheitlichen Anwendung der Bundesgesetze und der einheitlichen Strafpolitik auf dem Gebiet des Gerichtswesens;
3) die Statistik und Evidenz im Interesse des ganzen Landes;
4) sonstige Tätigkeiten und Maßnahmen, durch die die Verwirklichung der Rechte und der Pflichten des Bundes sichergestellt wird;
5) die Organisation des gesellschaftlichen Buchführungsdienstes und die Kontrolle über dessen Tätigkeit;
6) die Erledigung sonstiger durch diese Verfassung festgesetzten Angelegenheiten.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXX wurde der Artikel 162 aufgehoben (siehe bei Artikel 160).

 

GLAVA IX.
SAVEZNA SKUPŠTINA
 

Titel IX.
Die Bundesversammlung

 

1. Položaj i nadležnost
 

1. Stellung und Zuständigkeit
 

Član 163. VSavezna skupština je najviši organ vlasti i organ društvenog samoupravljanja, u okviru prava i dužnosti federacije.
 

Skupština vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru ovog ustava i zakona.

 

Artikel 163. Die Bundesversammlung ist das höchste Organ der Macht und der gesellschaftlichen Selbstverwaltung, im Rahmen der Rechte und Pflichten des Bundes.

Die Versammlung übt ihre Rechte und Pflichten aufgrund und im Rahmen dieser Verfassung und der Gesetze aus.

 

Član 164. Skupština, kao osnovni nosilac prava i dužnosti federacije, neposredno i isključivo

1) odlučuje o promeni Ustava Jugoslavije,
2) donosi savezne zakone, raspisuje referendum, daje autentično tumačenje saveznih zakona, vrši amnestiju za krivična dela određena saveznim zakonom,
3) donosi društvene planove Jugoslavije, savezni budžet i savezni završni račun,
4) pretresa politička pitanja i utvrđuje osnove unutrašnje i spoljne politike, utvrđuje obaveze saveznih organa i organizacija, koje vrše poslove od interesa za federaciju u pogledu izvršavanja zakona i drugih akata i politike Skupštine,

5) bira Predsednika Republike i potpredsednika Republike,
6) bira i razrešava predsednika i članove Saveznog izvršnog veća, bira i razrešava predsednika i sudije Ustavnog suda Jugoslavije, Vrhovnog suda Jugoslavije i Vrhovnog privrednog suda, imenuje i razrešava savezne državne sekretare, savezne sekretare, sekretara Saveznog izvršnog veća, zamenika vrhovnog komandanta kao i funkcionere i članove organa upravljanja organizacija, za koje je to određeno ovim ustavom, saveznim zakonom ili drugim aktom Skupštine,

7) vrši političku kontrolu nad radom političko-izvršnih i upravnih organa federacije, vrši kontrolu izvršenja društvenih planova Jugoslavije, saveznog budžeta i finansijskih planova fondova federacije, vrši društveni nadzor, zauzima načelne stavove o izveštajima koje pretresa,

8) odlučuje o promeni granica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,
9) odlučuje o ratu i miru, ratifikuje međunarodne ugovore o političkoj i vojnoj saradnji i međunarodne ugovore koji zahtevaju donošenje novih ili menjanje važećih zakona,
10) pretresa izveštaje sudova federacije i saveznog javnog tužioca o primeni saveznih zakona i o opštim problemima pravosuđa, pretresa izveštaje samoupravnih organizacija i drugih organa federacije za koje je to određeno saveznim zakonom,

11) vrši i druge poslove određene ovim ustavom.

Skupština može donositi deklaracije i rezolucije i davati državnim organima i samoupravnim organizacijama preporuke kojima se izražava mišljenje o pitanjima od opšteg interesa.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXV wurde der Artikel 164 Abs. 1 Ziffer 9 ergänzt.

 

Artikel 164. Die Versammlung besorgt, als grundlegender Träger der Rechte und Pflichten des Bundes, unmittelbar und ausschließlich folgendes:
1) entscheidet über die Änderung der Verfassung Jugoslawiens;
2) erläßt Bundesgesetze; schreibt Referenden aus; gibt authentische Auslegungen der Bundesgesetz; gewährt Amnestien für laut dem Bundesgesetz festgelegte Strafhandlungen;
3) beschließt den Gesellschaftsplan Jugoslawiens, den Bundesstaatshaushaltsplan und die Bundesschlußabrechnung;
4) erörtert politische Fragen und stellt die Grundlagen für die Innen- und Außenpolitik fest; legt die Verpflichtungen der Angelegenheiten von Interesse für den Bund besorgenden Bundesorgane und -organisationen in bezug auf die Durchführung der Gesetze und sonstiger Akte sowie der Politik der Versammlung fest;
5) wählt den Präsidenten der Republik und den Vizepräsidenten der Republik;
6) wählt den Präsidenten und die Mitglieder des Bundesvollzugsrates; den Präsidenten und die Richter des Verfassungsgerichtes Jugoslawiens; des Obersten Gerichtshofes Jugoslawiens und des Obersten Wirtschaftsgerichte; ernennt die Bundesstaatssekretäre, die Bundessekretäre, den Sekretär des Bundesvollzugsrates, den stellvertretenden Oberbefehlshaber der Streitkräfte, sowie Funktionäre und Mitglieder der Verwaltungsorgane in Organisationen, für die dies durch diese Verfassung, das Bundesgesetz oder sonstige Akte der Versammlung bestimmt wird, und enthebt sie ihres Amtes;
7) übt die politische Kontrolle über die Tätigkeit der politischen Vollzugs- und Verwaltungsorgane des Bundes aus; besorgt die Kontrolle über die Durchführung der Gesellschaftspläne Jugoslawiens, über die Einhaltung des Bundesstaatshaushaltes und der Finanzpläne der Bundesfonds; über die gesellschaftliche Aufsicht aus; nimmt zu den von ihr erörterten berichten grundsätzlich Stellung;
8) entscheidet über die Änderung der Grenzen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien;
9) entscheidet hinsichtlich Krieg und Frieden; ratifiziert internationale Verträge über die politische und militärische Zusammenarbeit sowie internationale Verträge, deretwegen die Erlassung neuer oder die Änderung der gültigen Gesetze erforderlich ist;
10) erörtert die Berichte der Bundesgerichte und des öffentlichen Bundesanklägers über die Anwendung der Bundesgesetze sowie über die allgemeinen Probleme des Gerichtswesens; erörtert die Berichte der Selbstverwaltungsorganisationen und sonstiger Bundesorgane, für die dies laut dem Bundesgesetz vorgesehen ist;
11) erledigt auch sonstige durch diese Verfassung bestimmte Angelegenheiten.

Die Versammlung kann Dekarationen und Resolutionen beschließen und den Staatsorganen und Selbstverwaltungsorganisationen Empfehlungen geben, durch die ihre Ansicht in bezug auf Fragen von allgemeinem Interesse geäußert wird.

Durch das Verfassungsgesetz vom 30. Juni 1971, Amendment XXXV wurde der Artikel 164 Abs. 1 Ziffer 9 ergänzt.

 

2. Sastav i izbor
 

2. Zusammensetzung und Wahl
 

Član 165. Saveznu skupštinu sačinjavaju Savezno veće, kao veće delegata građana u opštinama i republikama, i Privredno veće, Prosvetno-kulturno veće, Socijalno-zdravstveno veće i Organizaciono-političko veće, kao veća delegata radnih ljudi u radnim zajednicama.

Članovi Saveznog veća izabrani od republičkih skupština i skupština autonomnih pokrajina sačinjavaju Veće naroda, kome se ovim ustavom poveravaju određena prava i dužnosti u pogledu zaštite ravnopravnosti naroda Jugoslavije i Ustavom utvrđenih prava republika.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VIII wurde der Artikel 165 aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"VIII. 1. Saveznu skupštinu sačinjavaju: Vijeće naroda, kao vijeće delegata republika i autononih pokrajina, Privredno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće i Socijalno-zdravstveno vijeće, kao vijeće delegata radnih ljudi u radnim zajednicama odgovarajučih oblasti rada; i Društveno-političko vijeće, kao vijeće delegata građana u općinama.

...
2. ..."

 

Artikel 165. Die Bundesversammlung setzt sich aus dem Bundesrat, als Delegiertenrat der Bürger in den Gemeinden und Republiken, und aus dem Wirtschaftsrat, Bildungs- und Kulturrat, Sozial- und Gesundheitsrat und dem Organisations-politischen Rat, als Delegiertenräte der Werktätigen in den Arbeitsgemeinschaften zusammen.

Die von den Versammlungen der Republiken und den Versammlungen der autonomen Provinzen gewählten Mitglieder des Bundesrates bilden den Nationalitätenrat, dem durch diese Verfassung bestimmte Rechte und Pflichten hinsichtlich des Schutzes der Gleichberechtigung der Völker Jugoslawiens sowie der durch die Verfassung festgelegten Rechte der Republiken anvertraut werden.

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VIII wurde der Artikel 165 aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"VIII. 1. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen: aus dem Nationalrat, als Delegiertenrat der Republiken und autonomen Provinzen, dem Wirtschaftsrat, dem Bildungs- und Kulturrat und dem Sozial- und Gesundheitsrat, als Delegiertenräte der Werktätigen der Gemeinden in den einschlägigen Arbeitsgemeinschaften, sowie den gesellschafts-politischen Rat als Delegiertenrat der Bürger der Gemeinden.
...
2. ..."

 

Član 166. Svako veće ima po 120 poslanika, koji se biraju u skladu s normom da se jedan poslanik bira na isti broj stanovnika i da se u jednoj ili više opština, kao izbornoj jedinici, bira po jedan poslanik za svako veće.
 

U Savezno veće bira i republičko veće svake republičke skupštine po deset poslanika iz reda svojih članova. U republici koja u svom sastavu ima autonomne pokrajine, pokrajinsko veće svake autonomne pokrajine bira u republičku delegaciju za Savezno veće još po pet poslanika iz redova svojih članova ili iz redova članova republičkog veća republičke skupštine koji su izabrani na teritoriji autonomne pokrajine.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment I Ziffer 1 wurde der Artikel 166 Abs. 2 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt
"I. 1. Skupština svake republike na zajedničkoj sjednici ,wih vijeća bira u Savezno vijeće po deset zastupnika. U republici koja u svom sastavu ima autonomne pokrajine skupština svake autonomne pokrajine bira u republičku delegaciju u Savezno vijeće još po pet zastupnika.
Republička odnosno pokrajinska skupština bira zastupnike u Savezno vijeće jz reda svojih članova, a može ih birati i iz reda građana koji nisu članovi skupštine ako to odredi republički ustav i pod uvjetima utvrđenim ustavom."
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VIII wurde der Artikel 165 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt
"VIII. 1. ...
U Vijeće naroda republike delegiraja po 20 zastupnika, a autonomne pokrajne po 10 zastupnika.
Privredno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, socijalno-zdravstveno vijeće i Društveno-političko vijeće imaju po 120 zastupnika.

2. Zastupnike za Vijeće naroda biraju sva vijeća republičke odnosno pokrajinske skupštine.
...
Pravo da bude biran za zastupnika u Vijeće naroda i Društveno-političko vijeće ima svaki građanin koji ima biračko pravo.
...
Saveznim zakonom utvrđuju se načela o kandidiranju i izboru članova Vijeća naroda."

 

Artikel 166. Jeder Rat zählt je 120 Abgeordnete, die im Einklang mit der Norm gewählt werden, laut der bestimmt wird, daß ein Abgeordneter auf die gleiche Bevölkerungszahl, sowie daß in einer oder mehreren Gemeinden, als entsprechend Wahleinheit, je ein Abgeordneter für jeden Rat gewählt werden soll.

In den Bundesrat werden auch seitens der Republikräte aller Versammlungen der Republiken je zehn Abgeordnete aus den Reihen ihrer Mitglieder gewählt. In der Republik, in deren Gefüge sich auch autonome Provinzen befinden, werden von dem Provinzrat jeder autonomen Provinz in die Delegation der Republik für den Bundesrat noch je fünf Angeordnete aus den Reihen ihrer Mitglieder oder aus den Reihen der auf dem Territorium der autonomen Provinz gewählten Mitglieder des Republiksrates der Versammlungen der Republiken.

Durch das Verfassungsgesetz vom 19. April 1967, Amendment I Ziffer 1 wurde der Artikel 166 Abs. 2 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt
"I. 1. Jede Versammlung der Republik wählt in einer gemeinsamen Sitzung aller Räte zehn Abgeordnete in den Bundesrat. In den Republiken, die autonome Provinzen umfassen, wählen die Versammlungen der autonomen Provinz in die Delegation der Republik im Bundesrat jeweils fünf weitere Abgeordnete.
Die Versammlungen der Republiken und der autonomen Provinzen wählen die Abgeordneten in den Bundesrat aus ihrer Mitte, können aber auch Bürger, die nicht Mitglieder der Versammlung sind, wählen, wenn diese gemäß den in der Verfassung der Republik festgelegten Bedingungen wählbar sind."

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VIII wurde der Artikel 165 aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt
"VIII. 1. ...
Der Nationalrat besteht aus 20 Abgeordneten aus jeder Republik und 10 Abgeordneten aus jeder autonomen Provinz.
Der Wirtschaftsrat, der Bildungs- und Kulturrat, der Sozial- und Gesundheitsrat sowie der gesellschafts-politische Rat besteht jeweils aus 120 Abgeordneten.
2. Die Abgeordneten des Nationalrates werden von den Versammlungen der Republiken und Provinzen gewählt.
...
Zum Abgeordneten in den Nationalrat sowie den gesellschafts-politischen Rat wählbar ist jeder Bürger, der wahlberechtigt ist.
...
Ein Bundesgesetz legt die Grundsätze der Nominierung und der Wahl der Mitglieder des Nationalrates fest."

 

Član 167. Poslanike za Savezno veće biraju opštinske skupštine i građani neposredno.
 

Poslanike za veća radnih zajednica Savezne skupštine biraju opštinske skupštine.
 

Poslaničke kandidate za Savezno veće predlažu građani na svojim zborovima birača ili grupa građana, a poslaničke kandidate za veća radnih zajednica radni ljudi u radnim zajednicama odgovarajuće oblasti rada.
 

 

Artikel 167. Die Abgeordneten für den Bundesrat werden von den Gemeindeversammlungen und von den Bürgern unmittelbar gewählt.

Die Abgeordneten für die Räte der Arbeitsgemeinschaften der Bundesversammlung werden von den Gemeindeversammlungen gewählt.

Die Abgeordnetenkandidaten für den Bundesrat werden von den Bürgern auf ihren Wählerversammlungen oder Versammlungen von Bürgergruppen und die Abgeordnetenkandidaten für die Räte der Arbeitsgemeinschaften von den Werktätigen in den Arbeitsgemeinschaften aus dem entsprechenden Arbeitsgebiet vorgeschlagen.

 

Član 168. Pravo da bude biran za člana Saveznog veća ima svaki građanin koji ima biračko pravo.

Pravo da bude biran za člana Privrednog, Prosvetno-kulturnog odnosno Socijalno-zdravstvenog veća ima svaki radni čovek ili član organa upravljanja radne organizacije odnosno radne zajednice u odgovarajućoj oblasti rada, član organa upravljanja udruženja radnih organizacija i funkcioner sindikata, u odgovarajućoj oblasti rada.
 

Pravo da bude biran za člana organizaciono-političkog veća ima svaki član organa upravljanja radne organizacije odnosno radne zajednice, član organa upravljanja udruženja radnih organizacija, kao i funkcioner društveno-političke organizacije ili udruženja čija se delatnost odnosi na pitanja iz oblasti društveno-političkog sistema.
 

Za člana svakog od veća radnih zajednica može biti biran, pod uslovima koje odredi zakon, i drugi građanin koji se bavi delatnošću iz odgovarajuće oblasti.

Za člana veća radnih zajednica može biti biran samo građanin koji ima opšte biračko pravo.
 

 

Artikel 168. Zum Mitglied des Bundesrates kann jeder wahlberechtigte Bürger gewählt werden.

Zum Mitglied des Wirtschaftsrates, Bildungs- und Kulturrates bzw. Sozial- und Gesundheitsrates kann jeder Werktätige oder jedes Mitglied des Verwaltungsorgans der Arbeitsorganisation in dem entsprechenden Arbeitsgebiet bzw. der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft, jedes Mitglied des Verwaltungsorgans der Vereinigungen der Arbeitsorganisationen sowie jeder Gewerkschaftsfunktionär in dem entsprechenden Arbeitsgebiet gewählt werden.

Zum Mitglied des organisations-politischen Rates kann jedes Mitglied des Verwaltungsorgans der Arbeitsorganisation bzw. Arbeitsgemeinschaft, jedes Mitglied des Verwaltungsorgans der Vereinigungen der Arbeitsorganisation, sowie jeder Funktionär der gesellschafts-politischen Organisationen oder Vereinigungen gewählt werden, deren Tätigkeit sich auf Fragen aus dem Gebiet des gesellschafts-politischen Systems bezieht.

Zum Mitglied jedes von den Räten der Arbeitsgemeinschaften können, unter gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen, auch andere Bürger gewählt werden, die sich mit einer Tätigkeit aus den entsprechenden Gebieten befassen.

Zum Mitglied der Räte der Arbeitsgemeinschaften können nur Bürger gewählt werden, die im Besitz des allgemeinen Wahlrechtes sind.

 

Član 169. Poslanikom u Saveznom veću postaje kandidat izabran zakonom određenom većinom u opštinskoj skupštini odnosno u opštinskim skupštinama za koga je posle tog izbora glasala većina svih birača izborne jedinice, a ako je izabrano više kandidata — poslanikom postaje onaj koji je dobio najveći broj glasova u izbornoj jedinici.
 

Poslanikom u Privrednom, Prosvetno-kulturnom, Socijalno-zdravstvenom odnosno Organizaciono-političkom veću postaje kandidat koji je zakonom određenom većinom izabran u opštinskoj skupštini odnosno u opštinskim skupštinama.
 

Durch das Verfassungsgesetz vom 26. Dezember 1968, Amendment VIII wurde der Artikel 169 aufgehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt:
"VIII. 1. ...
2. ...
Zastupnike za vijeća radnih zajednica biraju izborna tijela sastavljena od članova općinskih skupština i delegata radnih zajednica radnih organizacija i drugih oblika udruženog rada i delegata drugih saveznih zakonom određenih zajednica odgovarajuće oblasti rada.
Zastupnike za Društveno-političko vijeće biraju građani neposredno.
Pravo da bude biran za zastupnika u Vijeće naroda i Društveno-političko vijeće ima svaki građanin koji ima biračko pravo.
Pravo da budu birani u vijeća radnih zajednica imaju članovi radnih zajednice radnih organizacija i drugih oblika udruženog rada, članovi organa upravljanja radnih organizacija i drugih oblika udruženog rada i članovi organa upravljanja udruženja radnih organizacija odgovarajuće oblasti rada. Ovo pravo imaju i članovi drugih. zajednica l Đanovi orpne upravljanja tih zajednica odgovarajuće oblasti rada i građani koji se bave aktivnošću iz odgovarajuće oblasti rada, a za koje to savezni zakon odredi.
Zastupnici za Društveno-političko vijeće biraju